සැකිල්ල:Lts/Doc

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search
Edit-paste.svg මෙය සැකිල්ල:Lts සඳහා සැකිලි ලේඛ පිටුව වේ.
මෙම පිටුව සෘජුව දැක්ම අභිලාෂය නොවේ. Links using variables may appear broken; do not replace these with hardcoded page names or URLs.
Main discussion & Queries: template talk:Lts

Documentation[සංස්කරණය]

W:Template:Lts, M:Template:Lts, etc. on various Sister projects are a smaller variant of {{Lt}} with pleasant output, for use especially also on browsers which don't support ·.

Usage[සංස්කරණය]

{{Lts|template}} shows links for the specified template.
{{Lts}} shows links for a template wrt the {{PAGENAME}}.

Example[සංස්කරණය]

Code Result
{{Lts|Lt}} Template:Lt (edit discuss links history)
{{Lts}} Template:Lts/Doc (edit discuss links history)


See also[සංස්කරණය]

Template:Lts (edit discuss links history) for templates
Template:Lcs (edit discuss links history) for categories
Template:Lps (edit discuss links history) for {{ns:Project}} (= විකිපීඩියා)
Template:Ltsmeta (edit discuss links history) for templates copied from Meta
Template:Lts/ (edit discuss links history) for template lists (see below)
Template:Lx (edit discuss links history) boilerplate for the Lx family
Category:Internal link templates for a comparison of this zoo see below
Template:Lps (edit talk links history) on Meta
Template:Lts (edit talk links history) on Meta
Template:Ltsmeta (edit talk links history) on Meta


Comparison[සංස්කරණය]

We got a zoo of similar templates, pick what you like. This list is probably incomplete and intentionally omits variants with parameters like {{Tlx}} and redirections like {{Tln}}:

Source Code Result
links talk edit {{lt|x4}} සැකිල්ල:X4 (සංස්කරණය|සාකච්ඡාව|ඉතිහාසය|සබැඳි|මුරකිරීම|ලඝු-සටහන්)
links talk edit {{lts|x4}} Template:X4 (edit discuss links history)
links talk edit {{lts/|x4}} links talk edit
links talk edit {{tetl|x4}} {{ x4 }}
links talk view
links talk edit {{ti|x4}} Template:x4 (talk, links, edit)
links talk edit {{tic|x4}} Template:x4 (talk, links, edit)
links talk edit {{tiw|x4}} සැකිල්ල:x4 (සාකච්ඡාව, backlinks, සාකච්ඡාව)
links talk edit {{tl|x4}} {{x4}}
links talk edit {{tn|x4}} {{x4}}
links talk edit {{tls|x4}} {{subst:x4}}
links talk edit {{tlsetl|x4}} සැකිල්ල:Tlsetl
links talk edit {{tlt|x4}} {{x4}} (doc/talk)
links talk edit {{ttl|x4}} {{x4}} (t/l)
links talk edit {{twlh|x4}} සැකිල්ල:Twlh"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=සැකිල්ල:Lts/Doc&oldid=14658" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි