සැකිල්ල:Location map+/relief

විකිපීඩියා වෙතින්

The following examples document the use of the relief parameter in the {{Location map+}} template. This parameter is also available via the {{Location map}} and {{Location map many}} templates.

Location map+, with relief parameter[සංස්කරණය]

Location map+/relief is located in Japan
Fukuoka
Fukuoka
Naha
Naha
{{Location map+ | Japan
| relief = 1
| caption = Locations in [[Japan]] and the [[Ryukyu Islands]]
| places =
 {{Location map~ | Japan
 | label = Fukuoka
 | background = lightgrey
 | lat_deg = 33 | lat_min = 35 | lat_dir = N
 | lon_deg = 130 | lon_min = 24 | lon_dir = E
 }}
 {{Location map~ | Japan
 | label = Naha
 | lat_deg = 26 | lat_min = 12 | lat_dir = N
 | lon_deg = 127 | lon_min = 41 | lon_dir = E
 }}
}}

Location map+, with undefined relief parameter[සංස්කරණය]

Location map+/relief is located in Japan
Fukuoka
Fukuoka
Naha
Naha
{{Location map+ | Japan
| relief = 
| caption = Locations in [[Japan]] and the [[Ryukyu Islands]]
| places =
 {{Location map~ | Japan
 | label = Fukuoka
 | lat_deg = 33 | lat_min = 35 | lat_dir = N
 | lon_deg = 130 | lon_min = 24 | lon_dir = E
 }}
 {{Location map~ | Japan
 | label = Naha
 | lat_deg = 26 | lat_min = 12 | lat_dir = N
 | lon_deg = 127 | lon_min = 41 | lon_dir = E
 }}
}}

Location map+, using AlternativeMap for a different relief map[සංස්කරණය]

Location map+/relief is located in Japan
Fukuoka
Fukuoka
Naha
Naha
{{Location map+ | Japan
| AlternativeMap = Japan bluemarble location map with side map
of the Ryukyu Islands.jpg
| caption = Locations in [[Japan]] and the [[Ryukyu Islands]]
| places =
 {{Location map~ | Japan
 | label = Fukuoka
 | background = lightgrey
 | lat_deg = 33 | lat_min = 35 | lat_dir = N
 | lon_deg = 130 | lon_min = 24 | lon_dir = E
 }}
 {{Location map~ | Japan
 | label = Naha
 | lat_deg = 26 | lat_min = 12 | lat_dir = N
 | lon_deg = 127 | lon_min = 41 | lon_dir = E
 }}
}}
"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=සැකිල්ල:Location_map%2B/relief&oldid=388750" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි