සැකිල්ල:La

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search

Article (සංස්කරණය|talk|ඉතිහාසය|සබැඳි|මුරකිරීම|ලඝු-සටහන්)

ප්‍රලේඛනය අයිකොනය සැකිලි ප්‍රලේඛනය[නරඹන්න] [සංස්කරණය] [ඉතිහාසය] [විරේචනය]

etc.

Usage[සංස්කරණය]

Namespace Link to subject page Link to talk page
General {{pagelinks|FULL PAGE NAME}}
Same as for subject page
{{ln|NAMESPACE|PAGE NAME}} {{lnt|NAMESPACE|PAGE NAME}}
Article {{la|ARTICLE}} {{lat|ARTICLE}}
Template {{lt|TEMPLATE}} {{ltt|TEMPLATE}}
Wikipedia {{lw|PAGE}} {{lwt|PAGE}}
User {{lu|PAGE}} {{lut|PAGE}}
Category {{lc|PAGE}} {{lct|PAGE}}
File {{lf|FILE}} {{lft|FILE}}
Portal {{lp|PORTAL}} {{lpt|PORTAL}}
MediaWiki {{lm|MESSAGE}} {{lmt|MESSAGE}}
Help {{lh|PAGE}} {{lht|PAGE}}
Book {{lb|BOOK}} {{lbt|BOOK}}


Examples[සංස්කරණය]

Code Result
{{pagelinks|Category:Stubs}} ප්‍රවර්ගය:Stubs (සංස්කරණය|talk|ඉතිහාසය|සබැඳි|මුරකිරීම|ලඝු-සටහන්)
{{pagelinks|Category talk:Stubs}} ප්‍රවර්ග සාකච්ඡාව:Stubs (සංස්කරණය|subject|ඉතිහාසය|සබැඳි|මුරකිරීම|ලඝු-සටහන්)
{{ln|Category|Stubs}} Category:Stubs (සංස්කරණය|සාකච්ඡාව|ඉතිහාසය|සබැඳි|මුරකිරීම|ලඝු-සටහන්)
{{lnt|Category|Stubs}} Category talk:Stubs (සංස්කරණය|category|ඉතිහාසය|සබැඳි|මුරකිරීම|ලඝු-සටහන්)
{{la|Article}} Article (සංස්කරණය|talk|ඉතිහාසය|සබැඳි|මුරකිරීම|ලඝු-සටහන්)
{{lat|Article}} Talk:Article (සංස්කරණය|article|ඉතිහාසය|සබැඳි|මුරකිරීම|ලඝු-සටහන්)
{{lt|Tdeprecated}} සැකිල්ල:Tdeprecated (සංස්කරණය|සාකච්ඡාව|ඉතිහාසය|සබැඳි|මුරකිරීම|ලඝු-සටහන්)
{{ltt|Tdeprecated}} Template talk:Tdeprecated (සංස්කරණය|template|ඉතිහාසය|සබැඳි|මුරකිරීම|ලඝු-සටහන්)
{{lu|Example}} User:Example (සංස්කරණය|talk|ඉතිහාසය|සබැඳි|මුරකිරීම|ලඝු-සටහන්)
{{lut|Example}} User talk:Example (සංස්කරණය|user page|ඉතිහාසය|සබැඳි|මුරකිරීම|ලඝු-සටහන්)
{{lw|About}} Wikipedia:About (සංස්කරණය|talk|ඉතිහාසය|සබැඳි|මුරකිරීම|ලඝු-සටහන්)
{{lwt|About}} Wikipedia talk:About (සංස්කරණය|project page|ඉතිහාසය|සබැඳි|මුරකිරීම|ලඝු-සටහන්)
{{lc|Stubs}} Category:Stubs (සංස්කරණය|talk|ඉතිහාසය|සබැඳි|මුරකිරීම|ලඝු-සටහන්)
{{lct|Stubs}} Category talk:Stubs (සංස්කරණය|category|ඉතිහාසය|සබැඳි|මුරකිරීම|ලඝු-සටහන්)
{{lf|Edit Summary-2.png}} File:Edit Summary-2.png (සංස්කරණය|talk|ඉතිහාසය|සබැඳි|මුරකිරීම|ලඝු-සටහන්)
{{lft|Edit Summary-2.png}} File talk:Edit Summary-2.png (සංස්කරණය|file|ඉතිහාසය|සබැඳි|මුරකිරීම|ලඝු-සටහන්)
{{lp|Television}} Portal:Television (සංස්කරණය|talk|ඉතිහාසය|සබැඳි|මුරකිරීම|ලඝු-සටහන්)
{{lpt|Television}} Portal talk:Television (සංස්කරණය|portal|ඉතිහාසය|සබැඳි|මුරකිරීම|ලඝු-සටහන්)
{{lm|Common.css}} සැකිල්ල:Lm
{{lmt|Common.css}} MediaWiki talk:Common.css (සංස්කරණය|message|ඉතිහාසය|සබැඳි|මුරකිරීම|ලඝු-සටහන්)
{{lb|Business}} Book:Business (සංස්කරණය|talk|ඉතිහාසය|සබැඳි|මුරකිරීම|ලඝු-සටහන්)
{{lbt|Business}} Category talk:Business (සංස්කරණය|category|ඉතිහාසය|සබැඳි|මුරකිරීම|ලඝු-සටහන්)

{{subst:ln|Category|Stubs}} results (or resulted) in this code:

{{lx|1=:{{ucfirst:Category}}:|2={{ucfirst:Stubs}}|3=:Category talk|4=talk}}

Note the important colon in 1=:, unnecessary (?) for other Lx namespaces.
Substituting both Lx and Ucfirst finally arrived at (line breaks added manually):

 <span class="plainlinksneverexpand">[[:Category:Stubs]] <tt>(</tt>
 [{{fullurl::Category:Stubs|action=edit}} edit]<tt>|</tt>
 [[:Category talk:Stubs|talk]]<tt>|</tt>
 [{{fullurl:Special:Whatlinkshere/:Category:Stubs|limit=999}} links]<tt>|</tt>
 [{{fullurl::Category:Stubs|action=history}} history]<tt>|</tt>
 [{{fullurl::Category:Stubs|action=watch}} watch]<tt>)</tt></span>

See also[සංස්කරණය]

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=සැකිල්ල:La&oldid=134423" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි