සැකිල්ල:Infobox war faction

විකිපීඩියා, නිදහස් විශ්වකෝෂය වෙතින්
Jump to navigation Jump to search
Infobox war faction
ප්‍රලේඛනය අයිකොනය සැකිලි ප්‍රලේඛනය[නරඹන්න] [සංස්කරණය] [ඉතිහාසය] [විරේචනය]

Usage[සංස්කරණය]

Islamic Courts Union
اتحاد المحاكم الإسلامية
Midowga Maxkamadaha Islaamiga

Participant in the Somali Civil War
Flag of the Islamic Courts Union.svg
The flag of the Islamic Courts Union.
ActiveJune 6, 2006–present
GroupsHabar Gidir, Abgaal, Rahanweyn, Ogaden, Marehan and some support from many other clans
LeadersSharif Sheikh Ahmed,
Hassan Dahir Aweys
HeadquartersMogadishu
Area of operationsCentral and southern Somalia
Originated asUnaligned Islamic sharia courts movements
Allies
Opponents

A war faction infobox may be used to summarize information about a particular faction participating in a war; it should not be used for regular military units and formations (which should use {{infobox military unit}} instead). The infobox should be added using the {{infobox war faction}} template, as shown below:

{{ infobox war faction
| name       = 
| native_name   = 
| native_name_lang = 
| war       = 
| image      = 
| caption     = 
| active      = 
| ideology     = 
| leaders     = 
| clans      = 
| headquarters   = 
| area       = 
| strength     = 
| partof      = 
| previous     = 
| next       = 
| allies      = 
| split      = 
| opponents    = 
| battles     = 
| url       = 
}}

Note: When using parameters, avoid the ambiguous abbreviation "N/A", and instead use "unknown" or "none". All subjective or qualitative judgements and numerical quantities or statistics must be cited to a reliable source (see WP:MILMOS#CITE).

 • name – the formal name of the faction.
 • native_name – the faction's name in their own language
 • native_name_lang – ISO 639-1 code e.g. "fr" for French. If more than one, use {{{2}}} for |native_name= instead
 • war – the war or wars in which the faction participated; for proper grammar, it may be necessary to insert "the" before the name.
 • imageoptional – an image representative of the faction. The image must be given in the form [[Image:Example.jpg|300px]]; in particular, the thumb attribute must not be selected.
 • captionoptional – the text to be placed below the image.
 • ideologyoptional – the ideology of the faction, if relevant.
 • active – the period during which the faction was active.
 • leaders – the leaders of the faction.
 • clansoptional – the clans or tribes the faction includes, if relevant.
 • headquartersoptional – the headquarters of the faction.
 • areaoptional – the area in which the faction operated; a map may be included here, if one is available.
 • strengthoptional – the number of personnel comprising the faction.
 • partofoptional – the larger group of which the faction is a part, if any.
 • previousoptional – the previous identity of the faction, or the factions from which it emerged.
 • nextoptional – if the faction transformed into another one, the name of that faction.
 • alliesoptional – the faction's allies in the war.
 • splitoptional – parties that the faction has an split into.
 • opponentsoptional – the faction's opponents in the war.
 • battlesoptional – any notable battles or wars in which the unit participated. The decision of what constitutes a notable battle is left to the editors of the specific article.
 • urloptional – official website, if one exists, of the unit.

TemplateData[සංස්කරණය]

A war faction infobox may be used to summarize information about a particular faction participating in a war; it should not be used for regular military units and formations.

Template parameters

ParameterDescriptionTypeStatus
Namename

The formal name of the faction in English.

Linerequired
Native namenative_name

The faction's name in their own language.

Lineoptional
Native name languagenative_name_lang

The ISO 639-1 code of the language used for its native name.

Lineoptional
War(s)war

The war or wars in which the faction participated; you might need to insert "the" at the beginning of this phrase.

Stringsuggested
Imageimage

An image representative of the faction. It must be given in the from [[File:Example.jpg|300px]]

Contentsuggested
Caption of the imagecaption

The text to be placed below the image

Linesuggested
Active periodactive

The period during which the faction was active.

Linerequired
Ideologyideology

The ideology of the faction, if relevant.

Contentoptional
Groupsclans

The clans or tribes the faction includes.

Contentoptional
Leadersleaders

The leaders of the faction.

Contentrequired
Headquartersheadquarters

The headquarters of the faction.

Linesuggested
Areaarea

The area in which the faction operated; a map may be included here.

Contentsuggested
Strengthstrength

The number of personnel comprising the faction

Lineoptional
Part ofpartof

The larger group of which the faction is a part.

Lineoptional
Originated asprevious

The previous identity of the faction, or the factions from which it emerged.

Contentoptional
Becamenext

If the faction transformed into another one, the name of that faction.

Contentoptional
Alliesallies

The faction's allies in the war.

Contentoptional
Splitsplit

Parties that the faction has an split into.

Contentoptional
Opponentsopponents

The faction's opponents in the war.

Contentoptional
Battles and warsbattles

Any notable battles or wars in which the unit participated. The decision of what constitutes a notable battle is left to the editors of the specific article.

Contentoptional
Organizationsorganizations

no description

Unknownoptional
Websiteurl

Official website, if one exists, of the unit.

Lineoptional
Identification_symbolidentification_symbol

no description

Unknownoptional
Identification_symbol_2identification_symbol_2

no description

Unknownoptional
Identification_symbol_labelidentification_symbol_label

no description

Unknownoptional
Identification_symbol_2_labelidentification_symbol_2_label

no description

Unknownoptional
Identification_symbol_3_labelidentification_symbol_3_label

no description

Unknownoptional
Identification_symbol_3identification_symbol_3

no description

Unknownoptional
Identification_symbol_4_labelidentification_symbol_4_label

no description

Unknownoptional
Identification_symbol_4identification_symbol_4

no description

Unknownoptional
"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=සැකිල්ල:Infobox_war_faction&oldid=330968" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි