සැකිල්ල:Infobox nebula

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search
{{{name}}}
Nebula
Observation data
See also: Lists of nebulae
ප්‍රලේඛනය අයිකොනය සැකිලි ප්‍රලේඛනය[නරඹන්න] [සංස්කරණය] [ඉතිහාසය] [විරේචනය]

Syntax[සංස්කරණය]

{{{name}}}
Nebula
type2
[[File:{{{image}}}|frameless]]
{{{caption}}}
Credit: {{{credit}}}
Observation data: {{{epoch}}} epoch
Subtype{{{subtype}}}
Class{{{class}}}
Right ascensionhhපැය mmවිනා ss.wxyzතත්
Declination±DD° MM′ SS.WXYZ″
Distancez={{{dist_z}}}
Apparent magnitude (V){{{appmag_v}}}
Apparent diameterdd°mm'ss".mas
Apparent dimensions (V){{{size_v}}}
Constellation{{{constellation}}}
Physical characteristics
Radius{{{radius_ly}}} ly   ({{{radius_pc}}} pc)
Absolute magnitude (V){{{absmag_v}}}
Dimensions{{{dimensions}}}
Notable features{{{notes}}}
Designations{{{names}}}
See also: Lists of nebulae
{{Infobox nebula
 |name     = 
 |image     = <!-- name only, without File:/Image: and without brackets -->
 |caption    = 
 |credit    =
 |type     = 
 |type2     = <!-- can be wikilinked -->
 |epoch     = <!-- typically [[J2000]] -->
 |subtype    = 
 |class     = 
 |ra      = <!-- {{RA|hh|mm|ss.wxyz}} or {{Deg2HMS|ddd.dddd|sup=yes}} -->
 |dec      = <!-- {{DEC|±DD|MM|SS.WXYZ}} -->
 |dist_ly    = 
 |dist_pc    = 
 |dist_z    = 
 |appmag_v   = 
 |appdia    = <!-- dd°mm'ss".mas -->
 |size_v    = 
 |constellation = 
 |radius_ly   = 
 |radius_pc   = 
 |dimensions  = 
 |absmag_v   = 
 |notes     = 
 |names     = 
}}

Parameters[සංස්කරණය]

 • type - the general type of nebula; default: "nebula"; supported types:
  • "nebula"
  • "dark"
  • "diffuse"
  • "emission"
  • "reflection"
  • "planetary"
  • "protoplanetary"
  • "plerion"
  • "interstellar cloud"
  • "high velocity cloud"
  • "intermediate velocity cloud"
  • "low velocity cloud"
  • "supershell"
  • "molecular cloud"
  • "infrared cirrus"
  • "Bok globule"
  • "giant molecular cloud"
  • "molecular cloud complex"
  • "supernova remnant"
 • type2 (optional) - if the type is unsupported, place it here; can also be used to specify an alternate type
 • name – the name of the nebula.
 • image (optional) – an image, specified in the form imagename.ext without specifying "FILE:" and without the [[ brackets ]]
  ie.) sampleimage.jpg
 • caption (optional) – a caption for the image
 • credit (optional) – a credit for the image
 • subtype (optional) - the subtype of this type of nebula; can also be used to specify an alternate type
 • class (optional) - the class of the subtype of nebula
 • epoch – the epoch when the coordinate measurements were taken
  NOTE This parameter requires that ra , dec , epoch all be set
 • ra – the right ascension of the nebula; please use {{RA}} or {{Deg2HMS}} filling in hours, minutes, seconds
  NOTE This parameter requires that ra , dec , epoch all be set
 • dec – the declination of the nebula; please use {{DEC}} filling in ±degrees, minutes, seconds
  NOTE This parameter requires that ra , dec , epoch all be set
 • dist_ly – the distance of the nebula, in light years
  NOTE This parameter is incompatible with dist_z
 • dist_pc – the distance of the nebula, in parsecs
  NOTE This parameter is incompatible with dist_z
 • dist_z - the distance of the nebula, in dimensionless redshift
  NOTE This parameter is incompatible with dist_pc and dist_ly
 • appmag_v (optional) – the apparent magnitude of the nebula
 • appdia (optional) - the apparent diameter of the nebula, in degrees,minutes,seconds,milliseconds of arc
 • size_v – the apparent dimensions of the nebula
 • constellation – the constellation containing the nebula. Should be wikilinked.
 • radius_ly (optional) – the radius of the nebula, in light years
 • radius_pc (optional) – the radius of the nebula, in parsecs
 • dimensions (optional) - the real dimensions of the nebula if the radius isn't sufficient to describe it
 • absmag_v (optional) – the absolute magnitude of the nebula
 • notes (optional) - notes
 • names (optional) – any other names, catalogue designations, etc.
"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=සැකිල්ල:Infobox_nebula&oldid=446255" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි