සැකිල්ල:Infobox information appliance

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search
ප්‍රලේඛනය අයිකොනය සැකිලි ප්‍රලේඛනය[නරඹන්න] [සංස්කරණය] [ඉතිහාසය] [විරේචනය]

Usage[සංස්කරණය]

{{Infobox information appliance
| name     = 
| logo     =
| image    = <!-- include the [[file:]] tag -->
| caption   = <!-- include if image is not a logo -->
| developer  =
| manufacturer =
| carrier   = 
| family    =
| type     = 
| generation  =
| releasedate = <!-- use {{Start date|YYYY|MM|DD}} - omit "|DD" or "|MM|DD" if necessary -->
| lifespan   = 
| price    = <!-- this is price at initial release, not the current price -->
| discontinued =
| unitssold  = 
| unitsshipped =
| media    = 
| os      = <!-- operating system --> 
| power    = 
| cpu     = 
| storage   = 
| memory    = 
| display   = 
| graphics   =
| sound    = 
| input    =
| location   = <!-- GPS or Wi-Fi based -->
| controllers =
| output    =
| camera    =
| touchpad   =
| connectivity = 
| service   = <!-- online service/s offered -->
| dimensions  = 
| weight    = 
| topgame   =
| compatibility =
| predecessor = 
| successor  = 
| related   = 
| website   =
}}

Microformats[සංස්කරණය]

The HTML mark up produced by this template includes an hCalendar microformat, which makes the event details parsable by computers, either acting automatically to catalogue articles across Wikipedia, or via a browser tool operated by a person, to (for example) add the subject to a calendar or diary application. For more information about the use of microformats on Wikipedia, please see the microformat project.

Dates will only appear if you use {{Start date}} or {{End date}} (use the former for single dates; but do not use any of these if the date is before 1583 CE). URLs will only be included if you use {{Url}}

hCalendar uses HTML classes including:

 • attendee
 • contact
 • description
 • dtend
 • dtstart
 • location
 • organiser
 • summary
 • url
 • vevent

Please do not rename or remove these classes; nor collapse nested elements which use them. The HTML mark up produced by this template includes an hProduct microformat, which makes the product's details parsable by computers, either acting automatically to index articles across Wikipedia for search engines, or via a browser tool operated by a person. For more information about the use of microformats on Wikipedia, please see the microformat project.

If the product has a URL, use {{Url}}.

hProduct uses HTML classes including:

 • brand
 • category
 • description
 • fn
 • hproduct
 • identifier
 • listing
 • photo
 • price
 • review
 • type
 • url
 • url
 • value

Please do not rename or remove these classes; nor collapse nested elements which use them.

See also[සංස්කරණය]

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=සැකිල්ල:Infobox_information_appliance&oldid=140696" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි