සැකිල්ල:Infobox cricketer/doc

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search

Slightly shortened list of fields, suitable for most internationals[සංස්කරණය]

Copy this template into player's edit pane:
(NOTE: Redundant fields can be deleted)
{{Infobox cricketer
|     playername = 
|        image = 
|       country = 
|      fullname = 
|       living = 
|     dayofbirth = 
|    monthofbirth = 
|     yearofbirth = 
|    placeofbirth = 
|   countryofbirth = 
|     dayofdeath = 
|    monthofdeath = 
|     yearofdeath = 
|    placeofdeath = 
|   countryofdeath = 
|      nickname = 
|      heightft = 
|     heightinch = 
|       heightm = 
|       batting = 
|       bowling = 
|        role = 
|       family = 

|    international = 
|    testdebutdate = 
|    testdebutyear = 
|  testdebutagainst = 
|       testcap = 
|    lasttestdate = 
|    lasttestyear = 
|   lasttestagainst = 
|    odidebutdate = 
|    odidebutyear = 
|   odidebutagainst = 
|       odicap = 
|     lastodidate = 
|     lastodiyear = 
|   lastodiagainst = 
|      odishirt = 

|        club1 = 
|        year1 = 
|     clubnumber1 = 
|        club2 = 
|        year2 = 
|     clubnumber2 = 
|        club3 = 
|        year3 = 
|     clubnumber3 = 
|        club4 = 
|        year4 = 
|     clubnumber4 = 

|       columns = 
|       column1 = 
|      matches1 = 
|        runs1 = 
|      bat avg1 = 
|      100s/50s1 = 
|     top score1 = 
|     deliveries1 = 
|      wickets1 = 
|      bowl avg1 = 
|      fivefor1 = 
|       tenfor1 = 
|    best bowling1 = 
| catches/stumpings1 = 
|       column2 = 
|      matches2 = 
|        runs2 = 
|      bat avg2 = 
|      100s/50s2 = 
|     top score2 = 
|     deliveries2 = 
|      wickets2 = 
|      bowl avg2 = 
|      fivefor2 = 
|       tenfor2 = 
|    best bowling2 = 
| catches/stumpings2 = 
|       column3 = 
|      matches3 = 
|        runs3 = 
|      bat avg3 = 
|      100s/50s3 = 
|     top score3 = 
|     deliveries3 = 
|      wickets3 = 
|      bowl avg3 = 
|      fivefor3 = 
|       tenfor3 = 
|    best bowling3 = 
| catches/stumpings3 = 
|       column4 = 
|      matches4 = 
|        runs4 = 
|      bat avg4 = 
|      100s/50s4 = 
|     top score4 = 
|     deliveries4 = 
|      wickets4 = 
|      bowl avg4 = 
|      fivefor4 = 
|       tenfor4 = 
|    best bowling4 = 
| catches/stumpings4 = 

|        date = 
|        year = 
|       source = 
}}

Shortened list for domestic cricketers[සංස්කරණය]

Copy this template into player's edit pane:
(NOTE: Redundant fields can be deleted)
{{Infobox cricketer
|     playername = 
|        image = 
|       country = 
|      fullname = 
|       living = 
|     dayofbirth = 
|    monthofbirth = 
|     yearofbirth = 
|    placeofbirth = 
|   countryofbirth = 
|     dayofdeath = 
|    monthofdeath = 
|     yearofdeath = 
|    placeofdeath = 
|   countryofdeath = 
|      nickname = 
|      heightft = 
|     heightinch = 
|       heightm = 
|       batting = 
|       bowling = 
|        role = 

|        club1 = 
|        year1 = 
|     clubnumber1 = 
|        club2 = 
|        year2 = 
|     clubnumber2 = 
|        club3 = 
|        year3 = 
|     clubnumber3 = 
|        club4 = 
|        year4 = 
|     clubnumber4 = 
|        club5 = 
|        year5 = 
|     clubnumber5 = 

|        type1 = 
|      onetype1 = 
|     debutdate1 = 
|     debutyear1 = 
|      debutfor1 = 
|    debutagainst1 = 
|      lastdate1 = 
|      lastyear1 = 
|      lastfor1 = 
|    lastagainst1 = 
|        type2 = 
|      onetype2 = 
|     debutdate2 = 
|     debutyear2 = 
|      debutfor2 = 
|    debutagainst2 = 
|      lastdate2 = 
|      lastyear2 = 
|      lastfor2 = 
|    lastagainst2 = 

|       columns = 
|       column1 = 
|      matches1 = 
|        runs1 = 
|      bat avg1 = 
|      100s/50s1 = 
|     top score1 = 
|     deliveries1 = 
|      wickets1 = 
|      bowl avg1 = 
|      fivefor1 = 
|       tenfor1 = 
|    best bowling1 = 
| catches/stumpings1 = 
|       column2 = 
|      matches2 = 
|        runs2 = 
|      bat avg2 = 
|      100s/50s2 = 
|     top score2 = 
|     deliveries2 = 
|      wickets2 = 
|      bowl avg2 = 
|      fivefor2 = 
|       tenfor2 = 
|    best bowling2 = 
| catches/stumpings2 = 
|       column3 = 
|      matches3 = 
|        runs3 = 
|      bat avg3 = 
|      100s/50s3 = 
|     top score3 = 
|     deliveries3 = 
|      wickets3 = 
|      bowl avg3 = 
|      fivefor3 = 
|       tenfor3 = 
|    best bowling3 = 
| catches/stumpings3 = 
|       column4 = 
|      matches4 = 
|        runs4 = 
|      bat avg4 = 
|      100s/50s4 = 
|     top score4 = 
|     deliveries4 = 
|      wickets4 = 
|      bowl avg4 = 
|      fivefor4 = 
|       tenfor4 = 
|    best bowling4 = 
| catches/stumpings4 = 

|        date = 
|        year = 
|       source = 
}}

full list of fields and permutations[සංස්කරණය]

Copy this template into player's edit pane:
(NOTE: Redundant fields can be deleted)
{{Infobox cricketer
|     playername = 
|       female = 
|        image = 
|       caption = 
|       country = 
|      country2 =
|      country3 =
|      fullname = 
|       living = 
|    partialdates = 
|     dayofbirth = 
|    monthofbirth = 
|     yearofbirth = 
|    placeofbirth = 
|   countryofbirth = 
|     dayofdeath = 
|    monthofdeath = 
|     yearofdeath = 
|    placeofdeath = 
|   countryofdeath = 
|      nickname = 
|      heightft = 
|     heightinch = 
|       heightm = 
|       batting = 
|       bowling = 
|        role = 
|       family = 

|    international = 
|       onetest = 
|    testdebutdate = 
|    testdebutyear = 
|    testdebutfor =
|  testdebutagainst = 
|       testcap = 
|    lasttestdate = 
|    lasttestyear =
|     lasttestfor = 
|   lasttestagainst = 
|       oneodi =
|    odidebutdate = 
|    odidebutyear = 
|     odidebutfor =
|   odidebutagainst = 
|       odicap = 
|     lastodidate = 
|     lastodiyear =
|     lastodifor = 
|   lastodiagainst = 
|      odishirt = 
|       oneT20I = 
|    T20Idebutdate = 
|    T20Idebutyear = 
|    T20Idebutfor =
|  T20Idebutagainst = 
|       T20Icap = 
|    lastT20Idate = 
|    lastT20Iyear =
|     lastT20Ifor = 
|   lastT20Iagainst = 
|      T20Ishirt = 

|        club1 = 
|        year1 = 
|     clubnumber1 = 
|        club2 = 
|        year2 = 
|     clubnumber2 = 
|        club3 = 
|        year3 = 
|     clubnumber3 = 
|        club4 = 
|        year4 = 
|     clubnumber4 = 
|        club5 = 
|        year5 = 
|     clubnumber5 = 
|        club6 = 
|        year6 = 
|     clubnumber6 = 
|        club7 = 
|        year7 = 
|     clubnumber7 = 
|        club8 = 
|        year8 = 
|     clubnumber8 = 
|        club9 = 
|        year9 = 
|     clubnumber9 = 
|       club10 = 
|       year10 = 
|    clubnumber10 = 
|       club11 = 
|       year11 = 
|    clubnumber11 = 
|       club12 = 
|       year12 = 
|    clubnumber12 = 
|       club13 = 
|       year13 = 
|    clubnumber13 = 
|       club14 = 
|       year14 = 
|    clubnumber14 = 
|       club15 = 
|       year15 = 
|    clubnumber15 = 

|        type1 = 
|      onetype1 = 
|     debutdate1 = 
|     debutyear1 = 
|      debutfor1 = 
|    debutagainst1 = 
|      lastdate1 = 
|      lastyear1 = 
|      lastfor1 = 
|    lastagainst1 = 
|        type2 = 
|      onetype2 = 
|     debutdate2 = 
|     debutyear2 = 
|      debutfor2 = 
|    debutagainst2 = 
|      lastdate2 = 
|      lastyear2 = 
|      lastfor2 = 
|    lastagainst2 = 

|       umpire = 
|    testsumpired = 
|   umptestdebutyr = 
|    umptestlastyr = 
|     odisumpired = 
|    umpodidebutyr = 
|    umpodilastyr = 
|  twenty20sumpired = 
| umptwenty20debutyr = 
|  umptwenty20lastyr = 
|      fcumpired = 
|    umpfcdebutyr = 
|     umpfclastyr =
|    listaumpired = 
|   umplistadebutyr = 
|   umplistalastyr =

|   hidedeliveries =
|       columns = 
|       column1 = 
|      matches1 = 
|        runs1 = 
|      bat avg1 = 
|      100s/50s1 = 
|     top score1 = 
|     deliveries1 = 
|      wickets1 = 
|      bowl avg1 = 
|      fivefor1 = 
|       tenfor1 = 
|    best bowling1 = 
| catches/stumpings1 = 
|       column2 = 
|      matches2 = 
|        runs2 = 
|      bat avg2 = 
|      100s/50s2 = 
|     top score2 = 
|     deliveries2 = 
|      wickets2 = 
|      bowl avg2 = 
|      fivefor2 = 
|       tenfor2 = 
|    best bowling2 = 
| catches/stumpings2 = 
|       column3 = 
|      matches3 = 
|        runs3 = 
|      bat avg3 = 
|      100s/50s3 = 
|     top score3 = 
|     deliveries3 = 
|      wickets3 = 
|      bowl avg3 = 
|      fivefor3 = 
|       tenfor3 = 
|    best bowling3 = 
| catches/stumpings3 = 
|       column4 = 
|      matches4 = 
|        runs4 = 
|      bat avg4 = 
|      100s/50s4 = 
|     top score4 = 
|     deliveries4 = 
|      wickets4 = 
|      bowl avg4 = 
|      fivefor4 = 
|       tenfor4 = 
|    best bowling4 = 
| catches/stumpings4 = 

|        date = 
|        year = 
|       source = 
}}

Parameters[සංස්කරණය]

Basic[සංස්කරණය]

playername
Player's commonly used 'cricket' name (e.g. Len Hutton, AB de Villiers)
female
Enter "true" if female
image
Image of player.jpg (or Cricket_no_pic.png if no image)
country
Enter country unlinked, (e.g. England, Australia)
country2/3
used if a player played for more than one nation (e.g. Kepler Wessels)
fullname
partialdates
Enter "true" if you have incomplete dates that mean age calculator won't work
living
Enter "true" if living
dayofbirth
Enter day of birth (e.g. 3 for 3rd)
monthofbirth
Enter month of birth (e.g. 6 for June)
yearofbirth
Enter year of birth (e.g. 1981)
placeofbirth
With links
countryofbirth
With links
dayofdeath
monthofdeath
yearofdeath
placeofdeath
With links
countryofdeath
With links
nickname
heightft
Enter height in feet (e.g. 6)
heightinch
Enter inches (e.g. 2)
heightm
'or' Enter height in metres (e.g. 1.93)
batting
Enter "Right-handed" or "Left-handed"
bowling
Enter style of bowling - (e.g. Right-arm Medium or Slow left-arm or Slow left-arm chinamen)
role
Enter either Batsman, Bowler, All-rounder or Wicket-keeper
family
Enter wikilinks to other notable relatives, in format AN Other, followed by relationship in ()s. (e.g. AJ Hollioake (brother)]]

International[සංස්කරණය]

international
Enter "true" if an international player (Test or ODI)
onetest
Enter "true" if only played one Test
testdebutdate
Enter day and month in form dd MMMM (6 June) of first day of match
testdebutyear
Enter YYYY
testdebutfor
only displays when country2 is set...
testdebutagainst
Enter opponent (unlinked) (e.g. New Zealand)
testcap
Enter country 'cap' number (see e.g. List of English Test cricketers)
lasttestdate
(first day of match)
lasttestyear
lasttestfor
see "testdebutfor"
lasttestagainst
oneodi
Enter "true" if only played one ODI
odidebutdate
odidebutyear
odidebutfor
see "testdebutfor"
odidebutagainst
odicap
Enter country 'cap' number (see e.g. List of English ODI cricketers)
odishirt
ODI shirt number (n.b. not the same as cap)
lastodidate
lastodiyear
lastodifor
Only use this for "Africa XI", "Asia XI" or "World XI" (also if country2 is set)
lastodiagainst

Only use the following if an international has only played T20I matches (or possibly only one of the above forms. At all times, only 2 sets of match info must be displayed (for space reasons):

oneT20I
T20Idebutdate
T20Idebutyear
T20Idebutfor
see "testdebutfor"
T20Idebutagainst
T20Icap
lastT20Idate
lastT20Iyear
lastT20Ifor
see "testdebutfor"
lastT20Iagainst
T20Ishirt

Club[සංස්කරණය]

club1, club2, club3 ... club8
Link to name of most recent/current clubs: (e.g. Yorkshire)
year1, year2, year3 ... year8
Enter years at recent club using ndash (e.g. 2004–2006, or 2006–present)
clubnumber1, clubnumber2, clubnumber3 ... clubnumber8
Enter most recent squad number if known
type1, type2, type3 ... type4
For Domestic debut information (only for non-internationals) Enter type (e.g. "First-class", "List A")
onetype1, onetype2, onetype3 ... onetype4
"true" if only one match of type
debutdate1, debutdate2, debutdate3 ... debutdate4
DD MMMM for first day of match
debutyear1, debutyear2, debutyear3 ... debutyear4
debutfor1, debutfor2, debutfor3 ... debutfor4
Wikilink club played for
debutagainst1, debutagainst2, debutagainst3 ... debutagainst4
Wikilink club played against
lastdate1, lastdate2, lastdate3 ... lastdate4
Final "type1" match, DD MMMM etc.
lastyear1, lastyear2, lastyear3 ... lastyear4
lastfor1, lastfor2, lastfor3 ... lastfor4
lastagainst1, lastagainst2, lastagainst3 ... lastagainst4
umpire
Enter "true" if player has stood as an international umpire
testsumpired
Enter number of tests umpired
umptestdebutyr
Enter year of first umpired test
umptestlastyr
Enter year of last umpired test if different from debut year
odisumpired
Enter number of ODIs umpired
umpodidebutyr
Enter year of first umpired ODI
umpodilastyr
Enter year of last umpired ODI if different from debut year
twenty20sumpired
Enter number of Twenty20s umpired
umptwenty20debutyr
Enter year of first umpired Twenty20
umptwenty20lastyr
Enter year of last umpired Twenty20 if different from debut year

Stats[සංස්කරණය]

Up to 4 Column types can be used for different codes of the game. Suggested 4 are Test, ODI, FC, LA. Others may be used to make up the columns (T20I, T20, TRO. N.B. It was agreed that T20 figures would only be used to pad out the four columns, and as such they would come at the end of the infoboxes. Test, ODI, FC and LA will occupy the standard four, if one is missing, move the others to a prior column, freeing the space at the end. Giving for example, "Test, FC, LA, T20" or "ODI, FC, LA, IT20" or "FC, LA, T20, U-19". In other words, the priority columns occupy the first available column. The total number of columns can be set from 1 to 4.

hidedeliveries
"true" if the player has never bowled
columns
number of stats columns required "1", "2", "3", "4"
column1, column2, column3, column4
wikilink code of game e.g. Test, LA
matches1, matches2, matches3, matches4
Number of matchtype1 played
runs1, runs2, runs3, runs4
bat avg1, bat avg2, bat avg3, bat avg4
100s/50s1, 100s/50s2, 100s/50s3, 100s/50s4
Numbers of centuries/half-centuries
top score1, top score2, top score3, top score4
deliveries1, deliveries2, deliveries3, deliveries4
Number of overs OR balls
wickets1, wickets2, wickets3, wickets4
bowl avg1, bowl avg2, bowl avg3, bowl avg4
fivefor1, fivefor2, fivefor3, fivefor4
Number of 5 wicket innings
tenfor1, tenfor2, tenfor3, tenfor4
Number of 10 wicket matches
best bowling1, best bowling2, best bowling3, best bowling4
catches/stumpings1, catches/stumpings2, catches/stumpings3, catches/stumpings4
Enter number of catches and number of stumpings separated by / e.g. 12/1
date
Enter day of last update in DD MMMMM format e.g. 19 November
year
Enter year of last update e.g. 2007
source
Enter full address to players' CricketArchive profile page

Example[සංස්කරණය]

Infobox cricketer/doc
Darren Gough portrait.jpg
පුද්ගලික තොරතුරු
සම්පූර්ණ නමDarren Gough
අපනාමයRhino, Dazzler
උස5 ft 11 in (1.80 m)
පිතිකරන විලාසයRight-handed
පන්දුයැවීම් විලාසයRight-arm fast-medium
භූමිකාවBowler
ජාත්‍යන්තර තොරතුරු
ටෙස්ට් මංගලාවතරණය (cap 568)5 June 1994 එරෙහි [[{{{testdebutagainst_adj}}} ක්‍රිකට් කණ්ඩායම|New Zealand]]
අවසන් ටෙස්ට් තරගය31 July 2003 එරෙහි [[{{{lasttestagainst_adj}}} ක්‍රිකට් කණ්ඩායම|South Africa]]
එදිජා මංගලාවතරණය(තොප්පිය 126)19 May 1994 එරෙහි [[{{{odidebutagainst_adj}}} ක්‍රිකට් කණ්ඩායම|New Zealand]]
අවසන් එදිජා2 September 2006 එරෙහි [[{{{lastodiagainst_adj}}} ක්‍රිකට් කණ්ඩායම|Pakistan]]
එදිජා කමිස අංකය.8
දේශීය කණ්ඩායම් තොරතුරු
වසරකණ්ඩායම
2007–presentYorkshire (squad no. 8)
2004–2006Essex
1989–2003Yorkshire
වෘත්තියමය සංඛ්‍යාන
කරගාවලි Test ODI FC LA
තරග 58 159 237 399
රැස් කල ලකුණු 855 609 4434 1996
ලකුණු රැස් කිරීමේ සාමාන්‍යය 12.57 12.42 17.45 13.48
100ඒවා/50ඒවා 0/2 0/0 1/20 0/2
වැඩිම ලකුණු 65 46* 121 72*
යැවුනු පන්දු 11821 8470 42796 19883
කඩුළු 229 235 840 571
පන්දු යැවීමේ සාමාන්‍යය 28.39 26.42 26.77 24.24
ඉනිමකදී කඩුළු පහක් 9 2 32 7
තරගයකදී කඩුළු 10 ක් 0 0 3 0
හොඳම පන්දු යැවීම 6/42 5/44 7/28 7/27
පන්දු ඇල්ලීම්/ස්ටම්ප්කිරීම් 13/0 21/0 46/0 69/0
මූලාශ්‍රය: CricketArchive, 15 August 2007
{{Infobox cricketer
|     playername = Darren Gough
|       female = 
|        image = Darren_Gough_portrait.jpg
|       country = England
|      fullname = Darren Gough
|       living = true
|    partialdates = 
|     dayofbirth = 18
|    monthofbirth = 9
|     yearofbirth = 1970
|    placeofbirth = [[Barnsley]]
|   countryofbirth = [[England]]
|     dayofdeath = 
|    monthofdeath = 
|     yearofdeath = 
|    placeofdeath = 
|   countryofdeath =
|      nickname = Rhino, Dazzler
|      heightft = 5
|     heightinch = 11
|       heightm = 
|       batting = Right-handed
|       bowling = Right-arm [[Fast bowling|fast-medium]]
|        role = [[Bowler (cricket)|Bowler]]

|    international = true
|    testdebutdate = 5 June
|    testdebutyear = 1994
|  testdebutagainst = New Zealand
|       testcap = 568
|    lasttestdate = 31 July
|    lasttestyear = 2003
|   lasttestagainst = South Africa
|    odidebutdate = 19 May
|    odidebutyear = 1994
|   odidebutagainst = New Zealand
|       odicap = 126 
|      odishirt = 8
|     lastodidate = 2 September
|     lastodiyear = 2006
|   lastodiagainst = Pakistan

|        club1 = [[Yorkshire County Cricket Club|Yorkshire]]
|        year1 = 2007–present
|     clubnumber1 = 8
|        club2 = [[Essex County Cricket Club|Essex]]
|        year2 = 2004–2006
|        club3 = [[Yorkshire County Cricket Club|Yorkshire]]
|        year3 = 1989–2003
|        club4 = 
|        year4 = 
|        club5 = 
|        year5 = 
|        club6 = 
|        year6 = 
|        club7 = 
|        year7 = 
|        club8 = 
|        year8 = 

|       columns = 4
|       column1 = [[Test cricket|Test]]
|      matches1 = 58
|        runs1 = 855
|      bat avg1 = 12.57
|      100s/50s1 = 0/2
|     top score1 = 65
|     deliveries1 = 11821
|      wickets1 = 229
|      bowl avg1 = 28.39
|      fivefor1 = 9
|       tenfor1 = 0
|    best bowling1 = 6/42
| catches/stumpings1 = 13/0
|       column2 = [[One Day International|ODI]]
|      matches2 = 159
|        runs2 = 609
|      bat avg2 = 12.42
|      100s/50s2 = 0/0
|     top score2 = 46*
|     deliveries2 = 8470
|      wickets2 = 235
|      bowl avg2 = 26.42
|      fivefor2 = 2
|       tenfor2 = 0
|    best bowling2 = 5/44
| catches/stumpings2 = 21/0
|       column3 = [[First-class cricket|FC]]
|      matches3 = 237
|        runs3 = 4434
|      bat avg3 = 17.45
|      100s/50s3 = 1/20
|     top score3 = 121
|     deliveries3 = 42796
|      wickets3 = 840
|      bowl avg3 = 26.77
|      fivefor3 = 32
|       tenfor3 = 3
|    best bowling3 = 7/28
| catches/stumpings3 = 46/0
|       column4 = [[List A cricket|LA]]
|      matches4 = 399
|        runs4 = 1996
|      bat avg4 = 13.48
|      100s/50s4 = 0/2
|     top score4 = 72*
|     deliveries4 = 19883
|      wickets4 = 571
|      bowl avg4 = 24.24
|      fivefor4 = 7
|       tenfor4 = 0
|    best bowling4 = 7/27
| catches/stumpings4 = 69/0

|        date = 15 August
|        year = 2007
|       source = http://www.cricketarchive.com/Archive/Players/2/2159/2159.html CricketArchive
}}

Microformat[සංස්කරණය]

The HTML markup produced by this template includes an hCard microformat, which makes the person's details parsable by computers, either acting automatically to catalogue articles across Wikipedia or via a browser tool operated by a reader, to (for example) add the subject to an address book. For more information about the use of microformats on Wikipedia, please see the microformat project.

Date-of-birth ("bday") parameters will only be included in the microformat if {{Birth date}} or {{Birth date and age}} are used in the infobox.

hCard uses HTML classes including:

 • adr
 • bday
 • county-name
 • fn (required)
 • honorific-prefix
 • honorific-suffix
 • label
 • locality
 • nickname
 • note
 • org
 • role
 • vcard

Please do not rename or remove these classes.


"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=සැකිල්ල:Infobox_cricketer/doc&oldid=273667" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි