සැකිල්ල:තොරතුරුකොටුව ක්‍රිකට්ක්‍රීඩකයා

විකිපීඩියා, නිදහස් විශ්වකෝෂය වෙතින්
(සැකිල්ල:Infobox cricketer වෙතින් යළි-යොමු කරන ලදි)
වෙත පනින්න: සංචලනය, සොයන්න
තොරතුරුකොටුව ක්‍රිකට්ක්‍රීඩකයා
ප්‍රලේඛනය අයිකොනය සැකිලි ප්‍රලේඛනය[නරඹන්න] [සංස්කරණය] [ඉතිහාසය] [විරේචනය]

This template may be used as a module (sub-template) of {{Infobox person}}; see Wikipedia:Infobox modules for guidance on such usage.

Blank[සංස්කරණය]

Place and complete a copy of one of the following pro formae at the start of a player's article. Redundant fields may be deleted.

Note: for birth_date entries, use {{birth date and age|df=yes|YYYY|MM|DD}} if player alive, otherwise {{birth date|df=yes|YYYY|MM|DD}}.

International player[සංස්කරණය]

Suitable for most international players.

{{Infobox cricketer
| name = 
| image = 
| country = 
| fullname = 
| birth_date =   <!-- (see note above) -->
| birth_place = 
| death_date =   <!-- {{death date and age|df=yes|YYYY|MM|DD|YYYY|MM|DD}} -->
| death_place = 
| nickname = 
| heightft = 
| heightinch = 
| heightcm = 
| heightm = 
| batting = 
| bowling = 
| role = 
| website =    <!-- {{URL|example.com}} -->

| international = <!-- Set as "true", "on", etc to activate international section -->
| internationalspan = 
| testdebutdate = 
| testdebutyear = 
| testdebutagainst = 
| testcap = 
| lasttestdate = 
| lasttestyear = 
| lasttestagainst = 
| odidebutdate = 
| odidebutyear = 
| odidebutagainst = 
| odicap = 
| lastodidate = 
| lastodiyear = 
| lastodiagainst = 
| odishirt = 

| club1 = 
| year1 =     <!-- (or: | years1 = ) -->
| clubnumber1 = 
| club2 = 
| year2 =     <!-- (or: | years2 = ) -->
| clubnumber2 = 
<!-- (etc, to:) -->
| club15 = 
| year15 =     <!-- (or: | years15 = ) -->
| clubnumber15 = 

| columns =    <!-- 1, 2, 3 or 4 -->

| column1 = 
| matches1 = 
| runs1 = 
| bat avg1 = 
| 100s/50s1 = 
| top score1 = 
| deliveries1 = 
| wickets1 = 
| bowl avg1 = 
| fivefor1 = 
| tenfor1 = 
| best bowling1 = 
| catches/stumpings1 = 

| column2 = 
| matches2 = 
| runs2 = 
| bat avg2 = 
| 100s/50s2 = 
| top score2 = 
| deliveries2 = 
| wickets2 = 
| bowl avg2 = 
| fivefor2 = 
| tenfor2 = 
| best bowling2 = 
| catches/stumpings2 = 

| column3 = 
| matches3 = 
| runs3 = 
| bat avg3 = 
| 100s/50s3 = 
| top score3 = 
| deliveries3 = 
| wickets3 = 
| bowl avg3 = 
| fivefor3 = 
| tenfor3 = 
| best bowling3 = 
| catches/stumpings3 = 

| column4 = 
| matches4 = 
| runs4 = 
| bat avg4 = 
| 100s/50s4 = 
| top score4 = 
| deliveries4 = 
| wickets4 = 
| bowl avg4 = 
| fivefor4 = 
| tenfor4 = 
| best bowling4 = 
| catches/stumpings4 = 

| date = 
| year = 
| source = 
}}


Domestic player[සංස්කරණය]

A shortened list of the available fields suitable for a domestic player.

{{Infobox cricketer
| name = 
| image = 
| country = 
| fullname = 
| birth_date =   <!-- (see note above) -->
| birth_place = 
| death_date =   <!-- {{death date and age|df=yes|YYYY|MM|DD|YYYY|MM|DD}} -->
| death_place = 
| nickname = 
| heightft = 
| heightinch = 
| heightcm = 
| heightm = 
| batting = 
| bowling = 
| role = 
| website =    <!-- {{URL|example.com}} -->

| club1 = 
| year1 =     <!-- (or: | years1 = ) -->
| clubnumber1 = 
| club2 = 
| year2 =     <!-- (or: | years2 = ) -->
| clubnumber2 = 
<!-- (etc, to:) -->
| club15 = 
| year15 =     <!-- (or: | years15 = ) -->
| clubnumber15 = 

| type1 = 
| onetype1 = 
| debutdate1 = 
| debutyear1 = 
| debutfor1 = 
| debutagainst1 = 
| lastdate1 = 
| lastyear1 = 
| lastfor1 = 
| lastagainst1 = 

| type2 = 
| onetype2 = 
| debutdate2 = 
| debutyear2 = 
| debutfor2 = 
| debutagainst2 = 
| lastdate2 = 
| lastyear2 = 
| lastfor2 = 
| lastagainst2 = 

| columns =    <!-- 1, 2, 3 or 4 -->

| column1 = 
| matches1 = 
| runs1 = 
| bat avg1 = 
| 100s/50s1 = 
| top score1 = 
| deliveries1 = 
| wickets1 = 
| bowl avg1 = 
| fivefor1 = 
| tenfor1 = 
| best bowling1 = 
| catches/stumpings1 = 

| column2 = 
| matches2 = 
| runs2 = 
| bat avg2 = 
| 100s/50s2 = 
| top score2 = 
| deliveries2 = 
| wickets2 = 
| bowl avg2 = 
| fivefor2 = 
| tenfor2 = 
| best bowling2 = 
| catches/stumpings2 = 

| column3 = 
| matches3 = 
| runs3 = 
| bat avg3 = 
| 100s/50s3 = 
| top score3 = 
| deliveries3 = 
| wickets3 = 
| bowl avg3 = 
| fivefor3 = 
| tenfor3 = 
| best bowling3 = 
| catches/stumpings3 = 

| column4 = 
| matches4 = 
| runs4 = 
| bat avg4 = 
| 100s/50s4 = 
| top score4 = 
| deliveries4 = 
| wickets4 = 
| bowl avg4 = 
| fivefor4 = 
| tenfor4 = 
| best bowling4 = 
| catches/stumpings4 = 

| date = 
| year = 
| source = 
}}

Full list[සංස්කරණය]

{{Infobox cricketer
| child = 
| headerstyle = 

| name = 
| female = 
| image = 
| caption = 
| country = 
| country2 = 
| country3 = 
| fullname = 
| birth_date =   <!-- (see note above) -->
| birth_place = 
| death_date =   <!-- {{death date and age|df=yes|YYYY|MM|DD|YYYY|MM|DD}} -->
| death_place = 
| nickname = 
| heightft = 
| heightinch = 
| heightcm = 
| heightm = 
| batting = 
| bowling = 
| role = 
| family = 
| website =    <!-- {{URL|example.com}} -->

| international = <!-- Set as "true", "on", etc to activate international section -->
| internationalspan =
| onetest = 
| testdebutdate = 
| testdebutyear = 
| testdebutfor = 
| testdebutagainst = 
| testcap = 
| lasttestdate = 
| lasttestyear = 
| lasttestfor = 
| lasttestagainst = 
| oneodi = 
| odidebutdate = 
| odidebutyear = 
| odidebutfor = 
| odidebutagainst = 
| odicap = 
| lastodidate = 
| lastodiyear = 
| lastodifor = 
| lastodiagainst = 
| odishirt = 
| oneT20I = 
| T20Idebutdate = 
| T20Idebutyear = 
| T20Idebutfor = 
| T20Idebutagainst = 
| T20Icap = 
| lastT20Idate = 
| lastT20Iyear = 
| lastT20Ifor = 
| lastT20Iagainst = 
| T20Ishirt = 

| club1 = 
| year1 =     <!-- (or: | years1 = ) -->
| clubnumber1 = 
| club2 = 
| year2 =     <!-- (or: | years2 = ) -->
| clubnumber2 = 
<!-- (etc, to:) -->
| club15 = 
| year15 =     <!-- (or: | years15 = ) -->
| clubnumber15 = 

| type1 = 
| onetype1 = 
| debutdate1 = 
| debutyear1 = 
| debutfor1 = 
| debutagainst1 = 
| lastdate1 = 
| lastyear1 = 
| lastfor1 = 
| lastagainst1 = 

| type2 = 
| onetype2 = 
| debutdate2 = 
| debutyear2 = 
| debutfor2 = 
| debutagainst2 = 
| lastdate2 = 
| lastyear2 = 
| lastfor2 = 
| lastagainst2 = 

| umpire = 
| testsumpired = 
| umptestdebutyr = 
| umptestlastyr = 
| odisumpired = 
| umpodidebutyr = 
| umpodilastyr = 
| twenty20sumpired = 
| umptwenty20debutyr = 
| umptwenty20lastyr = 
| fcumpired = 
| umpfcdebutyr = 
| umpfclastyr = 
| listaumpired = 
| umplistadebutyr = 
| umplistalastyr = 
| t20umpired = 
| umpt20debutyr = 
| umpt20lastyr = 

| hidedeliveries = 
| columns =    <!-- 1, 2, 3 or 4 -->

| column1 = 
| matches1 = 
| runs1 = 
| bat avg1 = 
| 100s/50s1 = 
| top score1 = 
| deliveries1 = 
| wickets1 = 
| bowl avg1 = 
| fivefor1 = 
| tenfor1 = 
| best bowling1 = 
| catches/stumpings1 = 

| column2 = 
| matches2 = 
| runs2 = 
| bat avg2 = 
| 100s/50s2 = 
| top score2 = 
| deliveries2 = 
| wickets2 = 
| bowl avg2 = 
| fivefor2 = 
| tenfor2 = 
| best bowling2 = 
| catches/stumpings2 = 

| column3 = 
| matches3 = 
| runs3 = 
| bat avg3 = 
| 100s/50s3 = 
| top score3 = 
| deliveries3 = 
| wickets3 = 
| bowl avg3 = 
| fivefor3 = 
| tenfor3 = 
| best bowling3 = 
| catches/stumpings3 = 

| column4 = 
| matches4 = 
| runs4 = 
| bat avg4 = 
| 100s/50s4 = 
| top score4 = 
| deliveries4 = 
| wickets4 = 
| bowl avg4 = 
| fivefor4 = 
| tenfor4 = 
| best bowling4 = 
| catches/stumpings4 = 

| date = 
| year = 
| source = 
}}

Parameters[සංස්කරණය]

Basic[සංස්කරණය]

name
Player's commonly used 'cricket' name (e.g. Len Hutton, AB de Villiers). Note, the name is suppressed if |child=yes.
female
Enter "true" if female
image
Image of player.jpg (or Cricket_no_pic.png if no image)
country
Enter country unlinked, (e.g. England, Australia)
country2/3
used if a player played for more than one nation (e.g. Kepler Wessels)
fullname
birth_date
Enter date of birth
birth_place
Enter place of birth
death_date
Enter date of death
death_place
Enter place of death
nickname
heightft
Enter height in feet (e.g. 6)
heightinch
Enter inches (e.g. 2)
heightcm
'or' Enter height in centimetres (e.g., 193)
heightm
'or' Enter height in metres (e.g., 1.93)
batting
Enter "Right-handed" or "Left-handed"
bowling
Enter style of bowling - (e.g. Right-arm Medium or Slow left-arm or Slow left-arm chinamen)
role
Enter either Batsman, Bowler, All-rounder or Wicket-keeper
family
Enter wikilinks to other notable relatives, in format AN Other, followed by relationship in ()s. (e.g. AJ Hollioake (brother)]]
website
Enter official website of player if any; use {{URL}}

International[සංස්කරණය]

international
Enter "true" if an international player (Test or ODI)
internationalspan
Enter YYYY–YYYY (only for players from non-Test/ODI/T20I countries)
internationalspan2/3
onetest
Enter "true" if only played one Test
testdebutdate
Enter day and month in form dd MMMM (6 June) of first day of match
testdebutyear
Enter YYYY
testdebutfor
only displays when country2 is set...
testdebutagainst
Enter opponent (unlinked) (e.g. New Zealand)
testcap
Enter country 'cap' number (see e.g. List of English Test cricketers)
lasttestdate
(first day of match)
lasttestyear
lasttestfor
see "testdebutfor"
lasttestagainst
oneodi
Enter "true" if only played one ODI
odidebutdate
odidebutyear
odidebutfor
see "testdebutfor"
odidebutagainst
odicap
Enter country 'cap' number (see e.g. List of English ODI cricketers)
odishirt
ODI shirt number (n.b. not the same as cap)
lastodidate
lastodiyear
lastodifor
Only use this for "Africa XI", "Asia XI" or "World XI" (also if country2 is set)
lastodiagainst

Only use the following if an international has only played T20I matches (or possibly only one of the above forms. At all times, only 2 sets of match info must be displayed (for space reasons):

oneT20I
T20Idebutdate
T20Idebutyear
T20Idebutfor
see "testdebutfor"
T20Idebutagainst
T20Icap
lastT20Idate
lastT20Iyear
lastT20Ifor
see "testdebutfor"
lastT20Iagainst
T20Ishirt

Club[සංස්කරණය]

club1, club2, club3 ... club8
Link to name of most recent/current clubs: (e.g. Yorkshire)
year1, year2, year3 ... year8
Enter years at recent club using ndash (e.g. 2004–2006, or 2006–present)
clubnumber1, clubnumber2, clubnumber3 ... clubnumber8
Enter most recent squad number if known
type1, type2, type3 ... type4
For Domestic debut information (only for non-internationals) Enter type (e.g. "First-class", "List A")
onetype1, onetype2, onetype3 ... onetype4
"true" if only one match of type
debutdate1, debutdate2, debutdate3 ... debutdate4
DD MMMM for first day of match
debutyear1, debutyear2, debutyear3 ... debutyear4
debutfor1, debutfor2, debutfor3 ... debutfor4
Wikilink club played for
debutagainst1, debutagainst2, debutagainst3 ... debutagainst4
Wikilink club played against
lastdate1, lastdate2, lastdate3 ... lastdate4
Final "type1" match, DD MMMM etc.
lastyear1, lastyear2, lastyear3 ... lastyear4
lastfor1, lastfor2, lastfor3 ... lastfor4
lastagainst1, lastagainst2, lastagainst3 ... lastagainst4
umpire
Enter "true" if player has stood as an international umpire
testsumpired
Enter number of tests umpired
umptestdebutyr
Enter year of first umpired test
umptestlastyr
Enter year of last umpired test if different from debut year
odisumpired
Enter number of ODIs umpired
umpodidebutyr
Enter year of first umpired ODI
umpodilastyr
Enter year of last umpired ODI if different from debut year
twenty20sumpired
Enter number of Twenty20 Internationals umpired
umptwenty20debutyr
Enter year of first umpired Twenty20 International
umptwenty20lastyr
Enter year of last umpired Twenty20 International if different from debut year

Stats[සංස්කරණය]

Up to 4 Column types can be used for different codes of the game. Suggested 4 are Test, ODI, FC, LA. Others may be used to make up the columns (T20I, T20, TRO. N.B. It was agreed that T20 figures would only be used to pad out the four columns, and as such they would come at the end of the infoboxes. Test, ODI, FC and LA will occupy the standard four, if one is missing, move the others to a prior column, freeing the space at the end. Giving for example, "Test, FC, LA, T20" or "ODI, FC, LA, IT20" or "FC, LA, T20, U-19". In other words, the priority columns occupy the first available column. The total number of columns can be set from 1 to 4.

hidedeliveries
"true" if the player has never bowled
columns
number of stats columns required "1", "2", "3", "4" – if left blank the statistics section is omitted
column1, column2, column3, column4
wikilink code of game e.g. Test, LA
matches1, matches2, matches3, matches4
Number of matchtype1 played
runs1, runs2, runs3, runs4
bat avg1, bat avg2, bat avg3, bat avg4
100s/50s1, 100s/50s2, 100s/50s3, 100s/50s4
Numbers of centuries/half-centuries
top score1, top score2, top score3, top score4
deliveries1, deliveries2, deliveries3, deliveries4
Number of overs OR balls
wickets1, wickets2, wickets3, wickets4
bowl avg1, bowl avg2, bowl avg3, bowl avg4
fivefor1, fivefor2, fivefor3, fivefor4
Number of 5 wicket innings
tenfor1, tenfor2, tenfor3, tenfor4
Number of 10 wicket matches
best bowling1, best bowling2, best bowling3, best bowling4
Best bowling figures for an innings (not over two innings of a match)
catches/stumpings1, catches/stumpings2, catches/stumpings3, catches/stumpings4
Enter number of catches and number of stumpings separated by / e.g. 12/1
date
Enter day of last update in DD MMMMM format e.g. 19 November
year
Enter year of last update e.g. 2007
source
Enter full address to players' CricketArchive profile page

Formatting[සංස්කරණය]

child
If set to "yes", produces a child infobox suitable for use inside other infoboxes.
headerstyle
a custom CSS style for the header fields. The default is "background-color: #b0c4de".

Example[සංස්කරණය]

Darren Gough
Darren Gough portrait.jpg
පුද්ගලික තොරතුරු
සම්පූර්ණ නම Darren Gough
උපත සැප්තැම්බර් 18, 1970 (1970-09-18) (අවුරුදු 47)
Barnsley, England
අපනාමය Rhino, Dazzler
උස 5 ft 11 in (1.80 m)
පිතිකරන විලාසය Right-handed
පන්දුයැවීම් විලාසය Right-arm fast-medium
භූමිකාව Bowler
ජාත්‍යන්තර තොරතුරු
ටෙස්ට් මංගලාවතරණය (cap 568) 5 June 1994 එරෙහි [[{{{testdebutagainst_adj}}} ක්‍රිකට් කණ්ඩායම|New Zealand]]
අවසන් ටෙස්ට් තරගය 31 July 2003 එරෙහි [[{{{lasttestagainst_adj}}} ක්‍රිකට් කණ්ඩායම|South Africa]]
එදිජා මංගලාවතරණය(තොප්පිය 126) 19 May 1994 එරෙහි [[{{{odidebutagainst_adj}}} ක්‍රිකට් කණ්ඩායම|New Zealand]]
අවසන් එදිජා 2 September 2006 එරෙහි [[{{{lastodiagainst_adj}}} ක්‍රිකට් කණ්ඩායම|Pakistan]]
එදිජා කමිස අංකය. 8
දේශීය කණ්ඩායම් තොරතුරු
වසර කණ්ඩායම
2007–present Yorkshire (squad no. 8)
2004–2006 Essex
1989–2003 Yorkshire
වෘත්තියමය සංඛ්‍යාන
කරගාවලි Test ODI FC LA
තරග 58 159 237 399
රැස් කල ලකුණු 855 609 4434 1996
ලකුණු රැස් කිරීමේ සාමාන්‍යය 12.57 12.42 17.45 13.48
100ඒවා/50ඒවා 0/2 0/0 1/20 0/2
වැඩිම ලකුණු 65 46* 121 72*
යැවුනු පන්දු 11821 8470 42796 19883
කඩුළු 229 235 840 571
පන්දු යැවීමේ සාමාන්‍යය 28.39 26.42 26.77 24.24
ඉනිමකදී කඩුළු පහක් 9 2 32 7
තරගයකදී කඩුළු 10 ක් 0 0 3 0
හොඳම පන්දු යැවීම 6/42 5/44 7/28 7/27
පන්දු ඇල්ලීම්/ස්ටම්ප්කිරීම් 13/0 21/0 46/0 69/0
මූලාශ්‍රය: CricketArchive, 15 August 2007
{{Infobox cricketer
| name    = Darren Gough
| female   = 
| image    = Darren_Gough_portrait.jpg
| country   = England
| fullname  = Darren Gough
| birth_date = {{birth date and age|1970|09|18}}
| birth_place = [[Barnsley]], [[England]]
| death_date = 
| death_place = 
| nickname  = Rhino, Dazzler
| heightft  = 5
| heightinch = 11
| heightm   = 
| batting   = Right-handed
| bowling   = Right-arm [[Fast bowling|fast-medium]]
| role    = [[Bowler (cricket)|Bowler]]

| international  = true
| testdebutdate  = 5 June
| testdebutyear  = 1994
| testdebutagainst = New Zealand
| testcap     = 568
| lasttestdate   = 31 July
| lasttestyear   = 2003
| lasttestagainst = South Africa
| odidebutdate   = 19 May
| odidebutyear   = 1994
| odidebutagainst = New Zealand
| odicap      = 126
| odishirt     = 8
| lastodidate   = 2 September
| lastodiyear   = 2006
| lastodiagainst  = Pakistan

| club1    = [[Yorkshire County Cricket Club|Yorkshire]]
| year1    = 2007–present
| clubnumber1 = 8
| club2    = [[Essex County Cricket Club|Essex]]
| year2    = 2004–2006
| club3    = [[Yorkshire County Cricket Club|Yorkshire]]
| year3    = 1989–2003
| club4    = 
| year4    = 
| club5    = 
| year5    = 
| club6    = 
| year6    = 
| club7    = 
| year7    = 
| club8    = 
| year8    = 

| columns      = 4
| column1      = [[Test cricket|Test]]
| matches1      = 58
| runs1       = 855
| bat avg1      = 12.57
| 100s/50s1     = 0/2
| top score1     = 65
| deliveries1    = 11821
| wickets1      = 229
| bowl avg1     = 28.39
| fivefor1      = 9
| tenfor1      = 0
| best bowling1   = 6/42
| catches/stumpings1 = 13/0
| column2      = [[One Day International|ODI]]
| matches2      = 159
| runs2       = 609
| bat avg2      = 12.42
| 100s/50s2     = 0/0
| top score2     = 46*
| deliveries2    = 8470
| wickets2      = 235
| bowl avg2     = 26.42
| fivefor2      = 2
| tenfor2      = 0
| best bowling2   = 5/44
| catches/stumpings2 = 21/0
| column3      = [[First-class cricket|FC]]
| matches3      = 237
| runs3       = 4434
| bat avg3      = 17.45
| 100s/50s3     = 1/20
| top score3     = 121
| deliveries3    = 42796
| wickets3      = 840
| bowl avg3     = 26.77
| fivefor3      = 32
| tenfor3      = 3
| best bowling3   = 7/28
| catches/stumpings3 = 46/0
| column4      = [[List A cricket|LA]]
| matches4      = 399
| runs4       = 1996
| bat avg4      = 13.48
| 100s/50s4     = 0/2
| top score4     = 72*
| deliveries4    = 19883
| wickets4      = 571
| bowl avg4     = 24.24
| fivefor4      = 7
| tenfor4      = 0
| best bowling4   = 7/27
| catches/stumpings4 = 69/0

| date  = 15 August
| year  = 2007
| source = http://www.cricketarchive.com/Archive/Players/2/2159/2159.html CricketArchive
}}

Microformat[සංස්කරණය]

The HTML markup produced by this template includes an hCard microformat, which makes the person's details parsable by computers, either acting automatically to catalogue articles across Wikipedia or via a browser tool operated by a reader, to (for example) add the subject to an address book. For more information about the use of microformats on Wikipedia, please see the microformat project.

Date-of-birth ("bday") parameters will only be included in the microformat if {{Birth date}} or {{Birth date and age}} are used in the infobox.

hCard uses HTML classes including:

 • adr
 • bday
 • county-name
 • fn (required)
 • honorific-prefix
 • honorific-suffix
 • label
 • locality
 • nickname
 • note
 • org
 • role
 • vcard

Please do not rename or remove these classes.

TemplateData[සංස්කරණය]

An Infobox for cricketers. The list of parameters is intimidating; they don't all need filling.

Template parameters

This template has custom formatting.

Parameter Description Type Status
Name name

Player's commonly used 'cricket' name (e.g. Len Hutton, AB de Villiers)

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
String required
Image name image

Image of player.jpg (or Cricket_no_pic.png if no image)

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
String suggested
Image size image_size

no description

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
Unknown optional
Image size imagesize

no description

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
Unknown optional
Alt alt

no description

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
Unknown optional
Caption caption

no description

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
Unknown optional
Full name fullname

no description

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
Unknown optional
Birth date birth_date

no description

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
Unknown optional
Birth place birth_place

no description

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
Unknown optional
Death date death_date

no description

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
Unknown optional
Death place death_place

no description

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
Unknown optional
Nickname nickname

no description

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
Unknown optional
Height height

no description

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
Unknown optional
Height (ft) heightft

Only ft and in OR metres OR cm is needed.

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
Number optional
Height (m) heightm

Only ft and in OR metres OR cm is needed.

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
Number optional
Batting hand batting

Enter "Right-handed" or "Left-handed"

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
String suggested
Bowling style bowling

Enter style of bowling - (e.g. Right-arm Medium or Slow left-arm or Slow left-arm chinamen)

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
String suggested
Role role

Enter either Batsman, Bowler, All-rounder or Wicket-keeper

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
String suggested
Family family

Enter wikilinks to other notable relatives, in format AN Other, followed by relationship in ()s. (e.g. AJ Hollioake (brother)]]

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
Content optional
Height (in) heightinch

Only ft and in OR metres OR cm is needed.

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
Number optional
Height (cm) heightcm

Only ft and in OR metres OR cm is needed.

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
Number optional
International international

Enter "true" if an international player (Test or ODI)

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
String optional
Internationalspan internationalspan

Enter YYYY–YYYY

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
String optional
Female female

Enter "true" if female

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
String optional
Country country

Enter country unlinked, (e.g. England, Australia)

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
String optional
Country2 country2

Used if a player played for more than one nation (e.g. Kepler Wessels)

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
String optional
Country3 country3

Used if a player played for more than one nation (e.g. Kepler Wessels)

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
String optional
Only one Test onetest

Enter "true" if only played one Test

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
String optional
Test cap testcap

Enter country 'cap' number (see e.g. List of English Test cricketers)

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
Number optional
Testcap2 testcap2

no description

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
Unknown optional
Test debut opponent testdebutagainst

Enter opponent (unlinked) (e.g. New Zealand)

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
String optional
Test debut date testdebutdate

Enter day and month in form dd MMMM (6 June) of first day of match

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
String optional
Test debut year testdebutyear

Enter YYYY

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
Number optional
Testdebutfor testdebutfor

only displays when country2 is set...

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
Unknown optional
Lasttestagainst lasttestagainst

no description

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
Unknown optional
Lasttestdate lasttestdate

no description

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
Unknown optional
Lasttestyear lasttestyear

no description

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
Unknown optional
Lasttestfor lasttestfor

no description

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
Unknown optional
Only one ODI oneodi

Enter "true" if only played one ODI

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
String optional
ODI cap odicap

Enter country 'cap' number (see e.g. List of English ODI cricketers)

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
Number optional
Odicap2 odicap2

no description

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
Unknown optional
ODI debut against odidebutagainst

Enter opponent (unlinked) (e.g. New Zealand)

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
Unknown optional
ODI debut date odidebutdate

Enter day and month in form dd MMMM (6 June) of first day of match

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
Unknown optional
ODI debut year odidebutyear

Enter YYYY

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
Unknown optional
Odidebutfor odidebutfor

no description

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
Unknown optional
Lastodiagainst lastodiagainst

no description

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
Unknown optional
Lastodidate lastodidate

no description

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
Unknown optional
Lastodiyear lastodiyear

no description

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
Unknown optional
Lastodifor lastodifor

no description

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
Unknown optional
Odishirt odishirt

no description

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
Unknown optional
OneT20I oneT20I

no description

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
Unknown optional
T20Icap T20Icap

no description

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
Unknown optional
T20Icap2 T20Icap2

no description

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
Unknown optional
T20Idebutagainst T20Idebutagainst

no description

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
Unknown optional
T20Idebutdate T20Idebutdate

no description

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
Unknown optional
T20Idebutyear T20Idebutyear

no description

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
Unknown optional
T20Idebutfor T20Idebutfor

no description

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
Unknown optional
LastT20Iagainst lastT20Iagainst

no description

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
Unknown optional
LastT20Idate lastT20Idate

no description

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
Unknown optional
LastT20Iyear lastT20Iyear

no description

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
Unknown optional
LastT20Ifor lastT20Ifor

no description

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
Unknown optional
T20Ishirt T20Ishirt

no description

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
Unknown optional
Club1 club1

no description

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
Unknown optional
Year1 year1

no description

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
Unknown optional
Clubnumber1 clubnumber1

no description

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
Unknown optional
Year2 year2

no description

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
Unknown optional
Club2 club2

no description

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
Unknown optional
Clubnumber2 clubnumber2

no description

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
Unknown optional
Year3 year3

no description

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
Unknown optional
Club3 club3

no description

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
Unknown optional
Clubnumber3 clubnumber3

no description

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
Unknown optional
Year4 year4

no description

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
Unknown optional
Club4 club4

no description

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
Unknown optional
Clubnumber4 clubnumber4

no description

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
Unknown optional
Year5 year5

no description

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
Unknown optional
Club5 club5

no description

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
Unknown optional
Clubnumber5 clubnumber5

no description

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
Unknown optional
Year6 year6

no description

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
Unknown optional
Club6 club6

no description

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
Unknown optional
Clubnumber6 clubnumber6

no description

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
Unknown optional
Year7 year7

no description

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
Unknown optional
Club7 club7

no description

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
Unknown optional
Clubnumber7 clubnumber7

no description

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
Unknown optional
Year8 year8

no description

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
Unknown optional
Club8 club8

no description

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
Unknown optional
Clubnumber8 clubnumber8

no description

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
Unknown optional
Year9 year9

no description

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
Unknown optional
Club9 club9

no description

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
Unknown optional
Clubnumber9 clubnumber9

no description

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
Unknown optional
Year10 year10

no description

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
Unknown optional
Club10 club10

no description

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
Unknown optional
Clubnumber10 clubnumber10

no description

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
Unknown optional
Year11 year11

no description

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
Unknown optional
Club11 club11

no description

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
Unknown optional
Clubnumber11 clubnumber11

no description

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
Unknown optional
Year12 year12

no description

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
Unknown optional
Club12 club12

no description

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
Unknown optional
Clubnumber12 clubnumber12

no description

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
Unknown optional
Year13 year13

no description

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
Unknown optional
Club13 club13

no description

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
Unknown optional
Clubnumber13 clubnumber13

no description

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
Unknown optional
Year14 year14

no description

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
Unknown optional
Club14 club14

no description

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
Unknown optional
Clubnumber14 clubnumber14

no description

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
Unknown optional
Year15 year15

no description

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
Unknown optional
Club15 club15

no description

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
Unknown optional
Clubnumber15 clubnumber15

no description

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
Unknown optional
Onetype1 onetype1

no description

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
Unknown optional
Type1 type1

no description

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
Unknown optional
Debutagainst1 debutagainst1

no description

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
Unknown optional
Debutdate1 debutdate1

no description

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
Unknown optional
Debutyear1 debutyear1

no description

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
Unknown optional
Debutfor1 debutfor1

no description

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
Unknown optional
Lastagainst1 lastagainst1

no description

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
Unknown optional
Lastdate1 lastdate1

no description

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
Unknown optional
Lastyear1 lastyear1

no description

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
Unknown optional
Lastfor1 lastfor1

no description

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
Unknown optional
Onetype2 onetype2

no description

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
Unknown optional
Type2 type2

no description

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
Unknown optional
Debutagainst2 debutagainst2

no description

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
Unknown optional
Debutdate2 debutdate2

no description

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
Unknown optional
Debutyear2 debutyear2

no description

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
Unknown optional
Debutfor2 debutfor2

no description

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
Unknown optional
Lastagainst2 lastagainst2

no description

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
Unknown optional
Lastdate2 lastdate2

no description

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
Unknown optional
Lastyear2 lastyear2

no description

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
Unknown optional
Lastfor2 lastfor2

no description

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
Unknown optional
Umpire umpire

no description

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
Unknown optional
Testsumpired testsumpired

no description

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
Unknown optional
Umptestdebutyr umptestdebutyr

no description

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
Unknown optional
Umptestlastyr umptestlastyr

no description

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
Unknown optional
Odisumpired odisumpired

no description

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
Unknown optional
Umpodidebutyr umpodidebutyr

no description

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
Unknown optional
Umpodilastyr umpodilastyr

no description

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
Unknown optional
Twenty20sumpired twenty20sumpired

no description

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
Unknown optional
Umptwenty20debutyr umptwenty20debutyr

no description

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
Unknown optional
Umptwenty20lastyr umptwenty20lastyr

no description

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
Unknown optional
Fcumpired fcumpired

no description

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
Unknown optional
Umpfcdebutyr umpfcdebutyr

no description

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
Unknown optional
Umpfclastyr umpfclastyr

no description

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
Unknown optional
Listaumpired listaumpired

no description

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
Unknown optional
Umplistadebutyr umplistadebutyr

no description

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
Unknown optional
Umplistalastyr umplistalastyr

no description

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
Unknown optional
T20umpired t20umpired

no description

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
Unknown optional
Umpt20debutyr umpt20debutyr

no description

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
Unknown optional
Umpt20lastyr umpt20lastyr

no description

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
Unknown optional
Columns columns

no description

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
Unknown optional
Column1 column1

no description

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
Unknown optional
Column2 column2

no description

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
Unknown optional
Column3 column3

no description

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
Unknown optional
Column4 column4

no description

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
Unknown optional
Matches1 matches1

no description

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
Unknown optional
Matches2 matches2

no description

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
Unknown optional
Matches3 matches3

no description

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
Unknown optional
Matches4 matches4

no description

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
Unknown optional
Runs1 runs1

no description

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
Unknown optional
Runs2 runs2

no description

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
Unknown optional
Runs3 runs3

no description

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
Unknown optional
Runs4 runs4

no description

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
Unknown optional
Bat avg1 bat avg1

no description

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
Unknown optional
Bat avg2 bat avg2

no description

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
Unknown optional
Bat avg3 bat avg3

no description

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
Unknown optional
Bat avg4 bat avg4

no description

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
Unknown optional
100s/50s1 100s/50s1

no description

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
Unknown optional
100s/50s2 100s/50s2

no description

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
Unknown optional
100s/50s3 100s/50s3

no description

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
Unknown optional
100s/50s4 100s/50s4

no description

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
Unknown optional
Top score1 top score1

no description

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
Unknown optional
Top score2 top score2

no description

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
Unknown optional
Top score3 top score3

no description

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
Unknown optional
Top score4 top score4

no description

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
Unknown optional
Hidedeliveries hidedeliveries

no description

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
Unknown optional
Deliveries1 deliveries1

no description

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
Unknown optional
Deliveries2 deliveries2

no description

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
Unknown optional
Deliveries3 deliveries3

no description

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
Unknown optional
Deliveries4 deliveries4

no description

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
Unknown optional
Wickets1 wickets1

no description

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
Unknown optional
Wickets2 wickets2

no description

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
Unknown optional
Wickets3 wickets3

no description

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
Unknown optional
Wickets4 wickets4

no description

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
Unknown optional
Bowl avg1 bowl avg1

no description

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
Unknown optional
Bowl avg2 bowl avg2

no description

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
Unknown optional
Bowl avg3 bowl avg3

no description

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
Unknown optional
Bowl avg4 bowl avg4

no description

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
Unknown optional
Fivefor1 fivefor1

no description

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
Unknown optional
Fivefor2 fivefor2

no description

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
Unknown optional
Fivefor3 fivefor3

no description

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
Unknown optional
Fivefor4 fivefor4

no description

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
Unknown optional
Tenfor1 tenfor1

no description

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
Unknown optional
Tenfor2 tenfor2

no description

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
Unknown optional
Tenfor3 tenfor3

no description

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
Unknown optional
Tenfor4 tenfor4

no description

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
Unknown optional
Best bowling1 best bowling1

no description

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
Unknown optional
Best bowling2 best bowling2

no description

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
Unknown optional
Best bowling3 best bowling3

no description

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
Unknown optional
Best bowling4 best bowling4

no description

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
Unknown optional
Catches/stumpings1 catches/stumpings1

no description

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
Unknown optional
Catches/stumpings2 catches/stumpings2

no description

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
Unknown optional
Catches/stumpings3 catches/stumpings3

no description

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
Unknown optional
Catches/stumpings4 catches/stumpings4

no description

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
Unknown optional
Source source

no description

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
Unknown optional
Date date

no description

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
Unknown optional
Year year

no description

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
Unknown optional

See also[සංස්කරණය]

Hidden tracking/maintenance categories: