සැකිල්ල:තොරතුරුකොටුව ක්‍රිකට්ක්‍රීඩකයා

විකිපීඩියා, නිදහස් විශ්වකෝෂය වෙතින්
(සැකිල්ල:Infobox cricketer වෙතින් යළි-යොමු කරන ලදි)
වෙත පනින්න: සංචලනය, සොයන්න
තොරතුරුකොටුව ක්‍රිකට්ක්‍රීඩකයා
ප්‍රලේඛනය අයිකොනය සැකිලි ප්‍රලේඛනය[නරඹන්න] [සංස්කරණය] [ඉතිහාසය] [විරේචනය]

This template may be used as a module (sub-template) of {{Infobox person}}; see Wikipedia:Infobox modules for guidance on such usage.

Blank[සංස්කරණය]

Place and complete a copy of one of the following pro formae at the start of a player's article. Redundant fields may be deleted.

Note: for birth_date entries, use {{birth date and age|df=yes|YYYY|MM|DD}} if player alive, otherwise {{birth date|df=yes|YYYY|MM|DD}}.

International player[සංස්කරණය]

Suitable for most international players.

{{Infobox cricketer
| name = 
| image = 
| country = 
| fullname = 
| birth_date =   <!-- (see note above) -->
| birth_place = 
| death_date =   <!-- {{death date and age|df=yes|YYYY|MM|DD|YYYY|MM|DD}} -->
| death_place = 
| nickname = 
| heightft = 
| heightinch = 
| heightcm = 
| heightm = 
| batting = 
| bowling = 
| role = 
| website =    <!-- {{URL|example.com}} -->

| international = <!-- Set as "true", "on", etc to activate international section -->
| internationalspan = 
| testdebutdate = 
| testdebutyear = 
| testdebutagainst = 
| testcap = 
| lasttestdate = 
| lasttestyear = 
| lasttestagainst = 
| odidebutdate = 
| odidebutyear = 
| odidebutagainst = 
| odicap = 
| lastodidate = 
| lastodiyear = 
| lastodiagainst = 
| odishirt = 

| club1 = 
| year1 =     <!-- (or: | years1 = ) -->
| clubnumber1 = 
| club2 = 
| year2 =     <!-- (or: | years2 = ) -->
| clubnumber2 = 
<!-- (etc, to:) -->
| club15 = 
| year15 =     <!-- (or: | years15 = ) -->
| clubnumber15 = 

| columns =    <!-- 1, 2, 3 or 4 -->

| column1 = 
| matches1 = 
| runs1 = 
| bat avg1 = 
| 100s/50s1 = 
| top score1 = 
| deliveries1 = 
| wickets1 = 
| bowl avg1 = 
| fivefor1 = 
| tenfor1 = 
| best bowling1 = 
| catches/stumpings1 = 

| column2 = 
| matches2 = 
| runs2 = 
| bat avg2 = 
| 100s/50s2 = 
| top score2 = 
| deliveries2 = 
| wickets2 = 
| bowl avg2 = 
| fivefor2 = 
| tenfor2 = 
| best bowling2 = 
| catches/stumpings2 = 

| column3 = 
| matches3 = 
| runs3 = 
| bat avg3 = 
| 100s/50s3 = 
| top score3 = 
| deliveries3 = 
| wickets3 = 
| bowl avg3 = 
| fivefor3 = 
| tenfor3 = 
| best bowling3 = 
| catches/stumpings3 = 

| column4 = 
| matches4 = 
| runs4 = 
| bat avg4 = 
| 100s/50s4 = 
| top score4 = 
| deliveries4 = 
| wickets4 = 
| bowl avg4 = 
| fivefor4 = 
| tenfor4 = 
| best bowling4 = 
| catches/stumpings4 = 

| date = 
| year = 
| source = 
}}


Domestic player[සංස්කරණය]

A shortened list of the available fields suitable for a domestic player.

{{Infobox cricketer
| name = 
| image = 
| country = 
| fullname = 
| birth_date =   <!-- (see note above) -->
| birth_place = 
| death_date =   <!-- {{death date and age|df=yes|YYYY|MM|DD|YYYY|MM|DD}} -->
| death_place = 
| nickname = 
| heightft = 
| heightinch = 
| heightcm = 
| heightm = 
| batting = 
| bowling = 
| role = 
| website =    <!-- {{URL|example.com}} -->

| club1 = 
| year1 =     <!-- (or: | years1 = ) -->
| clubnumber1 = 
| club2 = 
| year2 =     <!-- (or: | years2 = ) -->
| clubnumber2 = 
<!-- (etc, to:) -->
| club15 = 
| year15 =     <!-- (or: | years15 = ) -->
| clubnumber15 = 

| type1 = 
| onetype1 = 
| debutdate1 = 
| debutyear1 = 
| debutfor1 = 
| debutagainst1 = 
| lastdate1 = 
| lastyear1 = 
| lastfor1 = 
| lastagainst1 = 

| type2 = 
| onetype2 = 
| debutdate2 = 
| debutyear2 = 
| debutfor2 = 
| debutagainst2 = 
| lastdate2 = 
| lastyear2 = 
| lastfor2 = 
| lastagainst2 = 

| columns =    <!-- 1, 2, 3 or 4 -->

| column1 = 
| matches1 = 
| runs1 = 
| bat avg1 = 
| 100s/50s1 = 
| top score1 = 
| deliveries1 = 
| wickets1 = 
| bowl avg1 = 
| fivefor1 = 
| tenfor1 = 
| best bowling1 = 
| catches/stumpings1 = 

| column2 = 
| matches2 = 
| runs2 = 
| bat avg2 = 
| 100s/50s2 = 
| top score2 = 
| deliveries2 = 
| wickets2 = 
| bowl avg2 = 
| fivefor2 = 
| tenfor2 = 
| best bowling2 = 
| catches/stumpings2 = 

| column3 = 
| matches3 = 
| runs3 = 
| bat avg3 = 
| 100s/50s3 = 
| top score3 = 
| deliveries3 = 
| wickets3 = 
| bowl avg3 = 
| fivefor3 = 
| tenfor3 = 
| best bowling3 = 
| catches/stumpings3 = 

| column4 = 
| matches4 = 
| runs4 = 
| bat avg4 = 
| 100s/50s4 = 
| top score4 = 
| deliveries4 = 
| wickets4 = 
| bowl avg4 = 
| fivefor4 = 
| tenfor4 = 
| best bowling4 = 
| catches/stumpings4 = 

| date = 
| year = 
| source = 
}}

Full list[සංස්කරණය]

{{Infobox cricketer
| child = 
| headerstyle = 

| name = 
| female = 
| image = 
| caption = 
| country = 
| country2 = 
| country3 = 
| fullname = 
| birth_date =   <!-- (see note above) -->
| birth_place = 
| death_date =   <!-- {{death date and age|df=yes|YYYY|MM|DD|YYYY|MM|DD}} -->
| death_place = 
| nickname = 
| heightft = 
| heightinch = 
| heightcm = 
| heightm = 
| batting = 
| bowling = 
| role = 
| family = 
| website =    <!-- {{URL|example.com}} -->

| international = <!-- Set as "true", "on", etc to activate international section -->
| internationalspan =
| onetest = 
| testdebutdate = 
| testdebutyear = 
| testdebutfor = 
| testdebutagainst = 
| testcap = 
| lasttestdate = 
| lasttestyear = 
| lasttestfor = 
| lasttestagainst = 
| oneodi = 
| odidebutdate = 
| odidebutyear = 
| odidebutfor = 
| odidebutagainst = 
| odicap = 
| lastodidate = 
| lastodiyear = 
| lastodifor = 
| lastodiagainst = 
| odishirt = 
| oneT20I = 
| T20Idebutdate = 
| T20Idebutyear = 
| T20Idebutfor = 
| T20Idebutagainst = 
| T20Icap = 
| lastT20Idate = 
| lastT20Iyear = 
| lastT20Ifor = 
| lastT20Iagainst = 
| T20Ishirt = 

| club1 = 
| year1 =     <!-- (or: | years1 = ) -->
| clubnumber1 = 
| club2 = 
| year2 =     <!-- (or: | years2 = ) -->
| clubnumber2 = 
<!-- (etc, to:) -->
| club15 = 
| year15 =     <!-- (or: | years15 = ) -->
| clubnumber15 = 

| type1 = 
| onetype1 = 
| debutdate1 = 
| debutyear1 = 
| debutfor1 = 
| debutagainst1 = 
| lastdate1 = 
| lastyear1 = 
| lastfor1 = 
| lastagainst1 = 

| type2 = 
| onetype2 = 
| debutdate2 = 
| debutyear2 = 
| debutfor2 = 
| debutagainst2 = 
| lastdate2 = 
| lastyear2 = 
| lastfor2 = 
| lastagainst2 = 

| umpire = 
| testsumpired = 
| umptestdebutyr = 
| umptestlastyr = 
| odisumpired = 
| umpodidebutyr = 
| umpodilastyr = 
| twenty20sumpired = 
| umptwenty20debutyr = 
| umptwenty20lastyr = 
| fcumpired = 
| umpfcdebutyr = 
| umpfclastyr = 
| listaumpired = 
| umplistadebutyr = 
| umplistalastyr = 
| t20umpired = 
| umpt20debutyr = 
| umpt20lastyr = 

| hidedeliveries = 
| columns =    <!-- 1, 2, 3 or 4 -->

| column1 = 
| matches1 = 
| runs1 = 
| bat avg1 = 
| 100s/50s1 = 
| top score1 = 
| deliveries1 = 
| wickets1 = 
| bowl avg1 = 
| fivefor1 = 
| tenfor1 = 
| best bowling1 = 
| catches/stumpings1 = 

| column2 = 
| matches2 = 
| runs2 = 
| bat avg2 = 
| 100s/50s2 = 
| top score2 = 
| deliveries2 = 
| wickets2 = 
| bowl avg2 = 
| fivefor2 = 
| tenfor2 = 
| best bowling2 = 
| catches/stumpings2 = 

| column3 = 
| matches3 = 
| runs3 = 
| bat avg3 = 
| 100s/50s3 = 
| top score3 = 
| deliveries3 = 
| wickets3 = 
| bowl avg3 = 
| fivefor3 = 
| tenfor3 = 
| best bowling3 = 
| catches/stumpings3 = 

| column4 = 
| matches4 = 
| runs4 = 
| bat avg4 = 
| 100s/50s4 = 
| top score4 = 
| deliveries4 = 
| wickets4 = 
| bowl avg4 = 
| fivefor4 = 
| tenfor4 = 
| best bowling4 = 
| catches/stumpings4 = 

| date = 
| year = 
| source = 
}}

Parameters[සංස්කරණය]

Basic[සංස්කරණය]

name
Player's commonly used 'cricket' name (e.g. Len Hutton, AB de Villiers). Note, the name is suppressed if |child=yes.
female
Enter "true" if female
image
Image of player.jpg (or Cricket_no_pic.png if no image)
country
Enter country unlinked, (e.g. England, Australia)
country2/3
used if a player played for more than one nation (e.g. Kepler Wessels)
fullname
birth_date
Enter date of birth
birth_place
Enter place of birth
death_date
Enter date of death
death_place
Enter place of death
nickname
heightft
Enter height in feet (e.g. 6)
heightinch
Enter inches (e.g. 2)
heightcm
'or' Enter height in centimetres (e.g., 193)
heightm
'or' Enter height in metres (e.g., 1.93)
batting
Enter "Right-handed" or "Left-handed"
bowling
Enter style of bowling - (e.g. Right-arm Medium or Slow left-arm or Slow left-arm chinamen)
role
Enter either Batsman, Bowler, All-rounder or Wicket-keeper
family
Enter wikilinks to other notable relatives, in format AN Other, followed by relationship in ()s. (e.g. AJ Hollioake (brother)]]
website
Enter official website of player if any; use {{URL}}

International[සංස්කරණය]

international
Enter "true" if an international player (Test or ODI)
internationalspan
Enter YYYY–YYYY (only for players from non-Test/ODI/T20I countries)
internationalspan2/3
onetest
Enter "true" if only played one Test
testdebutdate
Enter day and month in form dd MMMM (6 June) of first day of match
testdebutyear
Enter YYYY
testdebutfor
only displays when country2 is set...
testdebutagainst
Enter opponent (unlinked) (e.g. New Zealand)
testcap
Enter country 'cap' number (see e.g. List of English Test cricketers)
lasttestdate
(first day of match)
lasttestyear
lasttestfor
see "testdebutfor"
lasttestagainst
oneodi
Enter "true" if only played one ODI
odidebutdate
odidebutyear
odidebutfor
see "testdebutfor"
odidebutagainst
odicap
Enter country 'cap' number (see e.g. List of English ODI cricketers)
odishirt
ODI shirt number (n.b. not the same as cap)
lastodidate
lastodiyear
lastodifor
Only use this for "Africa XI", "Asia XI" or "World XI" (also if country2 is set)
lastodiagainst

Only use the following if an international has only played T20I matches (or possibly only one of the above forms. At all times, only 2 sets of match info must be displayed (for space reasons):

oneT20I
T20Idebutdate
T20Idebutyear
T20Idebutfor
see "testdebutfor"
T20Idebutagainst
T20Icap
lastT20Idate
lastT20Iyear
lastT20Ifor
see "testdebutfor"
lastT20Iagainst
T20Ishirt

Club[සංස්කරණය]

club1, club2, club3 ... club8
Link to name of most recent/current clubs: (e.g. Yorkshire)
year1, year2, year3 ... year8
Enter years at recent club using ndash (e.g. 2004–2006, or 2006–present)
clubnumber1, clubnumber2, clubnumber3 ... clubnumber8
Enter most recent squad number if known
type1, type2, type3 ... type4
For Domestic debut information (only for non-internationals) Enter type (e.g. "First-class", "List A")
onetype1, onetype2, onetype3 ... onetype4
"true" if only one match of type
debutdate1, debutdate2, debutdate3 ... debutdate4
DD MMMM for first day of match
debutyear1, debutyear2, debutyear3 ... debutyear4
debutfor1, debutfor2, debutfor3 ... debutfor4
Wikilink club played for
debutagainst1, debutagainst2, debutagainst3 ... debutagainst4
Wikilink club played against
lastdate1, lastdate2, lastdate3 ... lastdate4
Final "type1" match, DD MMMM etc.
lastyear1, lastyear2, lastyear3 ... lastyear4
lastfor1, lastfor2, lastfor3 ... lastfor4
lastagainst1, lastagainst2, lastagainst3 ... lastagainst4
umpire
Enter "true" if player has stood as an international umpire
testsumpired
Enter number of tests umpired
umptestdebutyr
Enter year of first umpired test
umptestlastyr
Enter year of last umpired test if different from debut year
odisumpired
Enter number of ODIs umpired
umpodidebutyr
Enter year of first umpired ODI
umpodilastyr
Enter year of last umpired ODI if different from debut year
twenty20sumpired
Enter number of Twenty20 Internationals umpired
umptwenty20debutyr
Enter year of first umpired Twenty20 International
umptwenty20lastyr
Enter year of last umpired Twenty20 International if different from debut year

Stats[සංස්කරණය]

Up to 4 Column types can be used for different codes of the game. Suggested 4 are Test, ODI, FC, LA. Others may be used to make up the columns (T20I, T20, TRO. N.B. It was agreed that T20 figures would only be used to pad out the four columns, and as such they would come at the end of the infoboxes. Test, ODI, FC and LA will occupy the standard four, if one is missing, move the others to a prior column, freeing the space at the end. Giving for example, "Test, FC, LA, T20" or "ODI, FC, LA, IT20" or "FC, LA, T20, U-19". In other words, the priority columns occupy the first available column. The total number of columns can be set from 1 to 4.

hidedeliveries
"true" if the player has never bowled
columns
number of stats columns required "1", "2", "3", "4" – if left blank the statistics section is omitted
column1, column2, column3, column4
wikilink code of game e.g. Test, LA
matches1, matches2, matches3, matches4
Number of matchtype1 played
runs1, runs2, runs3, runs4
bat avg1, bat avg2, bat avg3, bat avg4
100s/50s1, 100s/50s2, 100s/50s3, 100s/50s4
Numbers of centuries/half-centuries
top score1, top score2, top score3, top score4
deliveries1, deliveries2, deliveries3, deliveries4
Number of overs OR balls
wickets1, wickets2, wickets3, wickets4
bowl avg1, bowl avg2, bowl avg3, bowl avg4
fivefor1, fivefor2, fivefor3, fivefor4
Number of 5 wicket innings
tenfor1, tenfor2, tenfor3, tenfor4
Number of 10 wicket matches
best bowling1, best bowling2, best bowling3, best bowling4
Best bowling figures for an innings (not over two innings of a match)
catches/stumpings1, catches/stumpings2, catches/stumpings3, catches/stumpings4
Enter number of catches and number of stumpings separated by / e.g. 12/1
date
Enter day of last update in DD MMMMM format e.g. 19 November
year
Enter year of last update e.g. 2007
source
Enter full address to players' CricketArchive profile page

Formatting[සංස්කරණය]

child
If set to "yes", produces a child infobox suitable for use inside other infoboxes.
headerstyle
a custom CSS style for the header fields. The default is "background-color: #b0c4de".

Example[සංස්කරණය]

Darren Gough
Darren Gough portrait.jpg
පුද්ගලික තොරතුරු
සම්පූර්ණ නම Darren Gough
උපත සැප්තැම්බර් 18, 1970 (1970-09-18) (අවුරුදු 47)
Barnsley, England
අපනාමය Rhino, Dazzler
උස 5 ft 11 in (1.80 m)
පිතිකරන විලාසය Right-handed
පන්දුයැවීම් විලාසය Right-arm fast-medium
භූමිකාව Bowler
ජාත්‍යන්තර තොරතුරු
ටෙස්ට් මංගලාවතරණය (cap 568) 5 June 1994 එරෙහි [[{{{testdebutagainst_adj}}} ක්‍රිකට් කණ්ඩායම|New Zealand]]
අවසන් ටෙස්ට් තරගය 31 July 2003 එරෙහි [[{{{lasttestagainst_adj}}} ක්‍රිකට් කණ්ඩායම|South Africa]]
එදිජා මංගලාවතරණය(තොප්පිය 126) 19 May 1994 එරෙහි [[{{{odidebutagainst_adj}}} ක්‍රිකට් කණ්ඩායම|New Zealand]]
අවසන් එදිජා 2 September 2006 එරෙහි [[{{{lastodiagainst_adj}}} ක්‍රිකට් කණ්ඩායම|Pakistan]]
එදිජා කමිස අංකය. 8
දේශීය කණ්ඩායම් තොරතුරු
වසරකණ්ඩායම
2007–present Yorkshire (squad no. 8)
2004–2006 Essex
1989–2003 Yorkshire
වෘත්තියමය සංඛ්‍යාන
කරගාවලි Test ODI FC LA
තරග 58 159 237 399
රැස් කල ලකුණු 855 609 4434 1996
ලකුණු රැස් කිරීමේ සාමාන්‍යය 12.57 12.42 17.45 13.48
100ඒවා/50ඒවා 0/2 0/0 1/20 0/2
වැඩිම ලකුණු 65 46* 121 72*
යැවුනු පන්දු 11821 8470 42796 19883
කඩුළු 229 235 840 571
පන්දු යැවීමේ සාමාන්‍යය 28.39 26.42 26.77 24.24
ඉනිමකදී කඩුළු පහක් 9 2 32 7
තරගයකදී කඩුළු 10 ක් 0 0 3 0
හොඳම පන්දු යැවීම 6/42 5/44 7/28 7/27
පන්දු ඇල්ලීම්/ස්ටම්ප්කිරීම් 13/0 21/0 46/0 69/0
මූලාශ්‍රය: CricketArchive, 15 August 2007
{{Infobox cricketer
| name    = Darren Gough
| female   = 
| image    = Darren_Gough_portrait.jpg
| country   = England
| fullname  = Darren Gough
| birth_date = {{birth date and age|1970|09|18}}
| birth_place = [[Barnsley]], [[England]]
| death_date = 
| death_place = 
| nickname  = Rhino, Dazzler
| heightft  = 5
| heightinch = 11
| heightm   = 
| batting   = Right-handed
| bowling   = Right-arm [[Fast bowling|fast-medium]]
| role    = [[Bowler (cricket)|Bowler]]

| international  = true
| testdebutdate  = 5 June
| testdebutyear  = 1994
| testdebutagainst = New Zealand
| testcap     = 568
| lasttestdate   = 31 July
| lasttestyear   = 2003
| lasttestagainst = South Africa
| odidebutdate   = 19 May
| odidebutyear   = 1994
| odidebutagainst = New Zealand
| odicap      = 126
| odishirt     = 8
| lastodidate   = 2 September
| lastodiyear   = 2006
| lastodiagainst  = Pakistan

| club1    = [[Yorkshire County Cricket Club|Yorkshire]]
| year1    = 2007–present
| clubnumber1 = 8
| club2    = [[Essex County Cricket Club|Essex]]
| year2    = 2004–2006
| club3    = [[Yorkshire County Cricket Club|Yorkshire]]
| year3    = 1989–2003
| club4    = 
| year4    = 
| club5    = 
| year5    = 
| club6    = 
| year6    = 
| club7    = 
| year7    = 
| club8    = 
| year8    = 

| columns      = 4
| column1      = [[Test cricket|Test]]
| matches1      = 58
| runs1       = 855
| bat avg1      = 12.57
| 100s/50s1     = 0/2
| top score1     = 65
| deliveries1    = 11821
| wickets1      = 229
| bowl avg1     = 28.39
| fivefor1      = 9
| tenfor1      = 0
| best bowling1   = 6/42
| catches/stumpings1 = 13/0
| column2      = [[One Day International|ODI]]
| matches2      = 159
| runs2       = 609
| bat avg2      = 12.42
| 100s/50s2     = 0/0
| top score2     = 46*
| deliveries2    = 8470
| wickets2      = 235
| bowl avg2     = 26.42
| fivefor2      = 2
| tenfor2      = 0
| best bowling2   = 5/44
| catches/stumpings2 = 21/0
| column3      = [[First-class cricket|FC]]
| matches3      = 237
| runs3       = 4434
| bat avg3      = 17.45
| 100s/50s3     = 1/20
| top score3     = 121
| deliveries3    = 42796
| wickets3      = 840
| bowl avg3     = 26.77
| fivefor3      = 32
| tenfor3      = 3
| best bowling3   = 7/28
| catches/stumpings3 = 46/0
| column4      = [[List A cricket|LA]]
| matches4      = 399
| runs4       = 1996
| bat avg4      = 13.48
| 100s/50s4     = 0/2
| top score4     = 72*
| deliveries4    = 19883
| wickets4      = 571
| bowl avg4     = 24.24
| fivefor4      = 7
| tenfor4      = 0
| best bowling4   = 7/27
| catches/stumpings4 = 69/0

| date  = 15 August
| year  = 2007
| source = http://www.cricketarchive.com/Archive/Players/2/2159/2159.html CricketArchive
}}

Microformat[සංස්කරණය]

The HTML markup produced by this template includes an hCard microformat, which makes the person's details parsable by computers, either acting automatically to catalogue articles across Wikipedia or via a browser tool operated by a reader, to (for example) add the subject to an address book. For more information about the use of microformats on Wikipedia, please see the microformat project.

Date-of-birth ("bday") parameters will only be included in the microformat if {{Birth date}} or {{Birth date and age}} are used in the infobox.

hCard uses HTML classes including:

 • adr
 • bday
 • county-name
 • fn (required)
 • honorific-prefix
 • honorific-suffix
 • label
 • locality
 • nickname
 • note
 • org
 • role
 • vcard

Please do not rename or remove these classes.

TemplateData[සංස්කරණය]

An Infobox for cricketers. The list of parameters is intimidating; they don't all need filling.

Template parameters

This template has custom formatting.

ParameterDescriptionTypeStatus
Namename

Player's commonly used 'cricket' name (e.g. Len Hutton, AB de Villiers)

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
Stringrequired
Image nameimage

Image of player.jpg (or Cricket_no_pic.png if no image)

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
Stringsuggested
Image sizeimage_size

no description

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
Unknownoptional
Image sizeimagesize

no description

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
Unknownoptional
Altalt

no description

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
Unknownoptional
Captioncaption

no description

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
Unknownoptional
Full namefullname

no description

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
Unknownoptional
Birth datebirth_date

no description

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
Unknownoptional
Birth placebirth_place

no description

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
Unknownoptional
Death datedeath_date

no description

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
Unknownoptional
Death placedeath_place

no description

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
Unknownoptional
Nicknamenickname

no description

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
Unknownoptional
Heightheight

no description

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
Unknownoptional
Height (ft)heightft

Only ft and in OR metres OR cm is needed.

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
Numberoptional
Height (m)heightm

Only ft and in OR metres OR cm is needed.

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
Numberoptional
Batting handbatting

Enter "Right-handed" or "Left-handed"

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
Stringsuggested
Bowling stylebowling

Enter style of bowling - (e.g. Right-arm Medium or Slow left-arm or Slow left-arm chinamen)

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
Stringsuggested
Rolerole

Enter either Batsman, Bowler, All-rounder or Wicket-keeper

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
Stringsuggested
Familyfamily

Enter wikilinks to other notable relatives, in format AN Other, followed by relationship in ()s. (e.g. AJ Hollioake (brother)]]

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
Contentoptional
Height (in)heightinch

Only ft and in OR metres OR cm is needed.

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
Numberoptional
Height (cm)heightcm

Only ft and in OR metres OR cm is needed.

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
Numberoptional
Internationalinternational

Enter "true" if an international player (Test or ODI)

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
Stringoptional
Internationalspaninternationalspan

Enter YYYY–YYYY

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
Stringoptional
Femalefemale

Enter "true" if female

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
Stringoptional
Countrycountry

Enter country unlinked, (e.g. England, Australia)

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
Stringoptional
Country2country2

Used if a player played for more than one nation (e.g. Kepler Wessels)

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
Stringoptional
Country3country3

Used if a player played for more than one nation (e.g. Kepler Wessels)

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
Stringoptional
Only one Testonetest

Enter "true" if only played one Test

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
Stringoptional
Test captestcap

Enter country 'cap' number (see e.g. List of English Test cricketers)

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
Numberoptional
Testcap2testcap2

no description

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
Unknownoptional
Test debut opponenttestdebutagainst

Enter opponent (unlinked) (e.g. New Zealand)

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
Stringoptional
Test debut datetestdebutdate

Enter day and month in form dd MMMM (6 June) of first day of match

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
Stringoptional
Test debut yeartestdebutyear

Enter YYYY

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
Numberoptional
Testdebutfortestdebutfor

only displays when country2 is set...

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
Unknownoptional
Lasttestagainstlasttestagainst

no description

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
Unknownoptional
Lasttestdatelasttestdate

no description

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
Unknownoptional
Lasttestyearlasttestyear

no description

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
Unknownoptional
Lasttestforlasttestfor

no description

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
Unknownoptional
Only one ODIoneodi

Enter "true" if only played one ODI

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
Stringoptional
ODI capodicap

Enter country 'cap' number (see e.g. List of English ODI cricketers)

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
Numberoptional
Odicap2odicap2

no description

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
Unknownoptional
ODI debut againstodidebutagainst

Enter opponent (unlinked) (e.g. New Zealand)

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
Unknownoptional
ODI debut dateodidebutdate

Enter day and month in form dd MMMM (6 June) of first day of match

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
Unknownoptional
ODI debut yearodidebutyear

Enter YYYY

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
Unknownoptional
Odidebutforodidebutfor

no description

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
Unknownoptional
Lastodiagainstlastodiagainst

no description

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
Unknownoptional
Lastodidatelastodidate

no description

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
Unknownoptional
Lastodiyearlastodiyear

no description

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
Unknownoptional
Lastodiforlastodifor

no description

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
Unknownoptional
Odishirtodishirt

no description

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
Unknownoptional
OneT20IoneT20I

no description

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
Unknownoptional
T20IcapT20Icap

no description

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
Unknownoptional
T20Icap2T20Icap2

no description

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
Unknownoptional
T20IdebutagainstT20Idebutagainst

no description

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
Unknownoptional
T20IdebutdateT20Idebutdate

no description

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
Unknownoptional
T20IdebutyearT20Idebutyear

no description

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
Unknownoptional
T20IdebutforT20Idebutfor

no description

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
Unknownoptional
LastT20IagainstlastT20Iagainst

no description

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
Unknownoptional
LastT20IdatelastT20Idate

no description

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
Unknownoptional
LastT20IyearlastT20Iyear

no description

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
Unknownoptional
LastT20IforlastT20Ifor

no description

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
Unknownoptional
T20IshirtT20Ishirt

no description

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
Unknownoptional
Club1club1

no description

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
Unknownoptional
Year1year1

no description

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
Unknownoptional
Clubnumber1clubnumber1

no description

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
Unknownoptional
Year2year2

no description

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
Unknownoptional
Club2club2

no description

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
Unknownoptional
Clubnumber2clubnumber2

no description

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
Unknownoptional
Year3year3

no description

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
Unknownoptional
Club3club3

no description

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
Unknownoptional
Clubnumber3clubnumber3

no description

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
Unknownoptional
Year4year4

no description

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
Unknownoptional
Club4club4

no description

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
Unknownoptional
Clubnumber4clubnumber4

no description

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
Unknownoptional
Year5year5

no description

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
Unknownoptional
Club5club5

no description

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
Unknownoptional
Clubnumber5clubnumber5

no description

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
Unknownoptional
Year6year6

no description

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
Unknownoptional
Club6club6

no description

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
Unknownoptional
Clubnumber6clubnumber6

no description

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
Unknownoptional
Year7year7

no description

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
Unknownoptional
Club7club7

no description

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
Unknownoptional
Clubnumber7clubnumber7

no description

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
Unknownoptional
Year8year8

no description

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
Unknownoptional
Club8club8

no description

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
Unknownoptional
Clubnumber8clubnumber8

no description

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
Unknownoptional
Year9year9

no description

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
Unknownoptional
Club9club9

no description

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
Unknownoptional
Clubnumber9clubnumber9

no description

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
Unknownoptional
Year10year10

no description

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
Unknownoptional
Club10club10

no description

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
Unknownoptional
Clubnumber10clubnumber10

no description

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
Unknownoptional
Year11year11

no description

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
Unknownoptional
Club11club11

no description

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
Unknownoptional
Clubnumber11clubnumber11

no description

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
Unknownoptional
Year12year12

no description

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
Unknownoptional
Club12club12

no description

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
Unknownoptional
Clubnumber12clubnumber12

no description

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
Unknownoptional
Year13year13

no description

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
Unknownoptional
Club13club13

no description

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
Unknownoptional
Clubnumber13clubnumber13

no description

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
Unknownoptional
Year14year14

no description

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
Unknownoptional
Club14club14

no description

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
Unknownoptional
Clubnumber14clubnumber14

no description

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
Unknownoptional
Year15year15

no description

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
Unknownoptional
Club15club15

no description

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
Unknownoptional
Clubnumber15clubnumber15

no description

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
Unknownoptional
Onetype1onetype1

no description

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
Unknownoptional
Type1type1

no description

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
Unknownoptional
Debutagainst1debutagainst1

no description

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
Unknownoptional
Debutdate1debutdate1

no description

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
Unknownoptional
Debutyear1debutyear1

no description

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
Unknownoptional
Debutfor1debutfor1

no description

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
Unknownoptional
Lastagainst1lastagainst1

no description

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
Unknownoptional
Lastdate1lastdate1

no description

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
Unknownoptional
Lastyear1lastyear1

no description

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
Unknownoptional
Lastfor1lastfor1

no description

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
Unknownoptional
Onetype2onetype2

no description

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
Unknownoptional
Type2type2

no description

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
Unknownoptional
Debutagainst2debutagainst2

no description

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
Unknownoptional
Debutdate2debutdate2

no description

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
Unknownoptional
Debutyear2debutyear2

no description

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
Unknownoptional
Debutfor2debutfor2

no description

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
Unknownoptional
Lastagainst2lastagainst2

no description

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
Unknownoptional
Lastdate2lastdate2

no description

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
Unknownoptional
Lastyear2lastyear2

no description

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
Unknownoptional
Lastfor2lastfor2

no description

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
Unknownoptional
Umpireumpire

no description

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
Unknownoptional
Testsumpiredtestsumpired

no description

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
Unknownoptional
Umptestdebutyrumptestdebutyr

no description

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
Unknownoptional
Umptestlastyrumptestlastyr

no description

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
Unknownoptional
Odisumpiredodisumpired

no description

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
Unknownoptional
Umpodidebutyrumpodidebutyr

no description

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
Unknownoptional
Umpodilastyrumpodilastyr

no description

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
Unknownoptional
Twenty20sumpiredtwenty20sumpired

no description

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
Unknownoptional
Umptwenty20debutyrumptwenty20debutyr

no description

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
Unknownoptional
Umptwenty20lastyrumptwenty20lastyr

no description

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
Unknownoptional
Fcumpiredfcumpired

no description

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
Unknownoptional
Umpfcdebutyrumpfcdebutyr

no description

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
Unknownoptional
Umpfclastyrumpfclastyr

no description

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
Unknownoptional
Listaumpiredlistaumpired

no description

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
Unknownoptional
Umplistadebutyrumplistadebutyr

no description

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
Unknownoptional
Umplistalastyrumplistalastyr

no description

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
Unknownoptional
T20umpiredt20umpired

no description

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
Unknownoptional
Umpt20debutyrumpt20debutyr

no description

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
Unknownoptional
Umpt20lastyrumpt20lastyr

no description

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
Unknownoptional
Columnscolumns

no description

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
Unknownoptional
Column1column1

no description

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
Unknownoptional
Column2column2

no description

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
Unknownoptional
Column3column3

no description

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
Unknownoptional
Column4column4

no description

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
Unknownoptional
Matches1matches1

no description

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
Unknownoptional
Matches2matches2

no description

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
Unknownoptional
Matches3matches3

no description

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
Unknownoptional
Matches4matches4

no description

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
Unknownoptional
Runs1runs1

no description

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
Unknownoptional
Runs2runs2

no description

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
Unknownoptional
Runs3runs3

no description

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
Unknownoptional
Runs4runs4

no description

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
Unknownoptional
Bat avg1bat avg1

no description

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
Unknownoptional
Bat avg2bat avg2

no description

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
Unknownoptional
Bat avg3bat avg3

no description

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
Unknownoptional
Bat avg4bat avg4

no description

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
Unknownoptional
100s/50s1100s/50s1

no description

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
Unknownoptional
100s/50s2100s/50s2

no description

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
Unknownoptional
100s/50s3100s/50s3

no description

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
Unknownoptional
100s/50s4100s/50s4

no description

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
Unknownoptional
Top score1top score1

no description

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
Unknownoptional
Top score2top score2

no description

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
Unknownoptional
Top score3top score3

no description

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
Unknownoptional
Top score4top score4

no description

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
Unknownoptional
Hidedeliverieshidedeliveries

no description

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
Unknownoptional
Deliveries1deliveries1

no description

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
Unknownoptional
Deliveries2deliveries2

no description

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
Unknownoptional
Deliveries3deliveries3

no description

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
Unknownoptional
Deliveries4deliveries4

no description

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
Unknownoptional
Wickets1wickets1

no description

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
Unknownoptional
Wickets2wickets2

no description

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
Unknownoptional
Wickets3wickets3

no description

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
Unknownoptional
Wickets4wickets4

no description

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
Unknownoptional
Bowl avg1bowl avg1

no description

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
Unknownoptional
Bowl avg2bowl avg2

no description

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
Unknownoptional
Bowl avg3bowl avg3

no description

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
Unknownoptional
Bowl avg4bowl avg4

no description

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
Unknownoptional
Fivefor1fivefor1

no description

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
Unknownoptional
Fivefor2fivefor2

no description

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
Unknownoptional
Fivefor3fivefor3

no description

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
Unknownoptional
Fivefor4fivefor4

no description

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
Unknownoptional
Tenfor1tenfor1

no description

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
Unknownoptional
Tenfor2tenfor2

no description

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
Unknownoptional
Tenfor3tenfor3

no description

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
Unknownoptional
Tenfor4tenfor4

no description

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
Unknownoptional
Best bowling1best bowling1

no description

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
Unknownoptional
Best bowling2best bowling2

no description

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
Unknownoptional
Best bowling3best bowling3

no description

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
Unknownoptional
Best bowling4best bowling4

no description

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
Unknownoptional
Catches/stumpings1catches/stumpings1

no description

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
Unknownoptional
Catches/stumpings2catches/stumpings2

no description

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
Unknownoptional
Catches/stumpings3catches/stumpings3

no description

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
Unknownoptional
Catches/stumpings4catches/stumpings4

no description

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
Unknownoptional
Sourcesource

no description

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
Unknownoptional
Datedate

no description

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
Unknownoptional
Yearyear

no description

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
Unknownoptional

See also[සංස්කරණය]

Hidden tracking/maintenance categories: