සැකිල්ල:Infobox album/link

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search
ප්‍රලේඛනය අයිකොනය සැකිලි ප්‍රලේඛනය[නරඹන්න] [සංස්කරණය] [ඉතිහාසය] [විරේචනය]

Important[සංස්කරණය]

When modifying this template, don't forget to update Template:Infobox album/color.

Usage[සංස්කරණය]

This is an auxiliary template which should be only used by the {{Infobox album}} template. The first parameter should be one of the codes from the table below, representing a type of album. The template returns the wikilinked version of the text.

Quick reference table[සංස්කරණය]

CodeLink Display
studioStudio album
Studio album, artist විසිනි
demoDemo album
Demo album, artist විසිනි
epEP
EP, artist විසිනි
liveසජීවී ඇල්බමය
සජීවී ඇල්බමය, artist විසිනි
greatestGreatest hits album
Greatest hits album, artist විසිනි
remixRemix album
Remix album, artist විසිනි
boxBox set
Box set, artist විසිනි
compilationCompilation album
Compilation album, artist විසිනි
mixtapeMixtape
Mixtape, artist විසිනි
soundtrackධ්වනිපථ ඇල්බමය
ධ්වනිපථ ඇල්බමය, artist විසිනි
filmචිත්‍රපට ස්වරමාලාව
videoවීඩියෝව
වීඩියෝව, artist විසිනි
otherother
other, artist විසිනි

Unit test[සංස්කරණය]

If at any time the Expected and Obtained columns do not match, this template can be considered broken. This table makes the template automatically check itself. If a YesY mark is seen, it means that self test worked fine. if there is a NoN mark, it means the test failed. Whenever you make a modification to the template, please save the page, hit CTRL+F5, and check if all the self tests have passed. If you add a new type to the template, remember to add the type using this format:

| typename
| typereplace
| {{Infobox album/link|typename}}
| {{#ifeq:{{Infobox album/link|typename}}|typereplace|{{y}}|{{n}}}}

Replace typename with the new type name (in example, Epic soundtrack), and typereplace with the text that will appear as album type (in example, [[Soundtrack|Epic soundtrack]]).

Note: Sometimes the test may pass while previewing the page, but once saved the test would fail, no matter how many times the cache is cleared. In this case, please click this link to purge the cache. If that doesn't solve the problem, please post a note in the Talk page of the template and an editor will review the changes.

Code Expected Obtained Test
Studio album
studio Studio album Studio album YesY
Studio album Studio album Studio album YesY
[[Studio album]] Studio album Studio album YesY
[[Album]] Studio album Studio album YesY
Album Studio album Studio album YesY
Original studio album Studio album Studio album YesY
LP Studio album Studio album YesY
Double album Studio album Studio album YesY
[[Double album]] Studio album Studio album YesY
Demo album
demo Demo album Demo album YesY
EP
ep EP EP YesY
EP EP EP YesY
Extended play EP EP YesY
[[EP]] EP EP YesY
[[Extended play]] EP EP YesY
Live album
live Live album සජීවී ඇල්බමය NoN
Live album Live album සජීවී ඇල්බමය NoN
[[Live album]] Live album සජීවී ඇල්බමය NoN
Greatest hits
greatest Greatest hits Greatest hits album NoN
Greatest hits Greatest hits Greatest hits album NoN
[[Greatest hits]] Greatest hits Greatest hits album NoN
Remix album
remix Remix album Remix album YesY
Remix album Remix album Remix album YesY
[[Remix]] Remix album Remix album YesY
[[Remix album]] Remix album Remix album YesY
Box set
box Box set Box set YesY
Box set Box set Box set YesY
[[Box set]] Box set Box set YesY
[[Boxed set]] Box set Box set YesY
Compilation album
compilation Compilation album Compilation album YesY
Compilation album Compilation album Compilation album YesY
[[Compilation album]] Compilation album Compilation album YesY
Cover album
cover Cover album Studio album NoN
Cover album Cover album Studio album NoN
[[Cover album]] Cover album Studio album NoN
[[Cover version]] Cover album Studio album NoN
Tribute album
tribute Tribute album Studio album NoN
Tribute album Tribute album Studio album NoN
[[Tribute album]] Tribute album Studio album NoN
Soundtrack
soundtrack Soundtrack ධ්වනිපථ ඇල්බමය NoN
Movie soundtrack Soundtrack ධ්වනිපථ ඇල්බමය NoN
[[Soundtrack]] Soundtrack ධ්වනිපථ ඇල්බමය NoN
[[Soundtrack album]] Soundtrack ධ්වනිපථ ඇල්බමය NoN
Television theme
television Television theme රූපවාහිනී තේමාව NoN
Television theme Television theme රූපවාහිනී තේමාව NoN
Film score
film Film score චිත්‍රපට ස්වරමාලාව NoN
Film score Film score චිත්‍රපට ස්වරමාලාව NoN
[[Film score]] Film score චිත්‍රපට ස්වරමාලාව NoN
Video album
video Video වීඩියෝව NoN
DVD Video වීඩියෝව NoN
Other cases
YesY
xyz xyz xyz YesY
"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=සැකිල්ල:Infobox_album/link&oldid=474540" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි