සැකිල්ල:Infobox CPU

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search
ප්‍රලේඛනය අයිකොනය සැකිලි ප්‍රලේඛනය[නරඹන්න] [සංස්කරණය] [ඉතිහාසය] [විරේචනය]

This template is for CPUs. For generic hardware components, see Template:Infobox Computer Hardware Generic.

{{Infobox CPU
| name           = 
| image           = 
| image_size        = 
| caption          = 
| produced-start      = 
| produced-end       = 
| slowest          = 
| fastest          = 
| slow-unit         = 
| fast-unit         = 
| fsb-slowest        = 
| fsb-fastest        = 
| fsb-slow-unit       = 
| fsb-fast-unit       = 
| hypertransport-slowest  = 
| hypertransport-fastest  = 
| hypertransport-slow-unit = 
| hypertransport-fast-unit = 
| qpi-slowest        = 
| qpi-fastest        = 
| qpi-slow-unit       = 
| qpi-fast-unit       = 
| dmi-slowest        = 
| dmi-fastest        = 
| dmi-slow-unit       = 
| dmi-fast-unit       = 
| size-from         = 
| size-to          = 
| soldby          =
| designfirm        =
| manuf1          = 
| core1           = 
| sock1           = 
| pack1           =
| brand1          =
| arch           =
| microarch         = 
| cpuid           =
| code           =
| numcores         =
| l1cache          =
| l2cache          =
| l3cache          =
| application        =
}}

Usage[සංස්කරණය]

{{Infobox CPU
| name           = Device Name
| image           = An image to show in the infobox
| image_size        = Size of the image (defaults to 200px)
| caption          = A caption for the image
| produced-start      = When production began
| produced-end       = When production ended
| slowest          = Lowest maximum CPU clock
| fastest          = Highest maximum CPU clock
| slow-unit         = Unit for slow speed. Default: GHz
| fast-unit         = Unit for fast speed. Default: GHz
| fsb-slowest        = Slowest FSB speed
| fsb-fastest        = Fastest FSB speed
| fsb-slow-unit       = Unit for slow speed. Default: MHz
| fsb-fast-unit       = Unit for fast speed. Default: MHz
| hypertransport-slowest  = Slowest HyperTransport speed
| hypertransport-fastest  = Fastest HyperTransport speed
| hypertransport-slow-unit = Unit for slow speed. Default: GT/s
| hypertransport-fast-unit = Unit for fast speed. Default: GT/s
| qpi-slowest        = Slowest QPI (QuickPath Interconnect) speed
| qpi-fastest        = Fastest QPI speed
| qpi-slow-unit       = Unit for slow speed. Default: GT/s
| qpi-fast-unit       = Unit for fast speed. Default: GT/s
| dmi-slowest        = Slowest DMI (Direct Media Interface) speed
| dmi-fastest        = Fastest DMI speed
| dmi-slow-unit       = Unit for slow speed. Default: GT/s
| dmi-fast-unit       = Unit for fast speed. Default: GT/s
| size-from         = Fabrication size
| size-to          = Another fabrication size
| soldby          = Often, but not always, the same as the designfirm and/or manuf1
| designfirm        = Often, but not always, the same as manuf1 and/or soldby
| manuf1          = Common manufacturers of the device (1-5)
| core1           = Names of the cores (1-9)
| sock1           = Names of the sockets that the cpu was made for (1-5)
| pack1           = Names of CPU packages (1-5)
| brand1          = Marketing names of the CPU (1-9)
| arch           = Instruction set architecture that the cpu implements
| microarch         = Microarchitecture of the cpu
| cpuid           = CPUID or PVR value
| code           = numerical identifier for the CPU (product code)
| numcores         = Number of cores (2 for dual-core)
| l1cache          = Level 1 cache size
| l2cache          = Level 2 cache size
| l3cache          = Level 3 cache size
| application        = Typical application (Embedded, Mobile, Desktop, Server)
}}

All fields, except 'name' are optional

manuf, core, sock, pack, arch, and microarch are AutoLinks, so you can use plain text or a link for them.

The numbered attributes mean that there is allowance for multiples.

See the talk page for some examples which show the full usage of this infobox in a few combinations.

See also[සංස්කරණය]

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=සැකිල්ල:Infobox_CPU&oldid=157643" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි