සැකිල්ල:ISO 639 නම් පෙරැලි සැකිලි ලේඛය

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search
ප්‍රලේඛනය අයිකොනය සැකිලි ප්‍රලේඛනය[තනන්න]
ප්‍රලේඛනය අයිකොනය සැකිලි ප්‍රලේඛනය

භාවිතය

This template is part of a series that resolves the ISO 639-1, ISO 639-2 and ISO 639-3 codes to language names. It could include articles in the category Category:Articles containing (''language name'') language text, if it was created, by using the code «පෙරැලි සැකිලි ලේඛය». For example {{Lang|පෙරැලි සැකිලි ලේඛය|some text in {{ {{PAGENAME}} }}}}.

See also