සැකිල්ල:IPsock

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search
System-users.svg මෙම IP ලිපිනය [[User:{{{1}}}|{{{1}}}]] විසින් භාවිතා කළ බවට සැක සහිතයි.
කරුණාකර බලන්න contributions සාක්‍ෂි සදහා. බලන්න block log and current autoblocks.
ප්‍රලේඛනය අයිකොනය සැකිලි ප්‍රලේඛනය[නරඹන්න] [සංස්කරණය] [ඉතිහාසය] [විරේචනය]

Usage[සංස්කරණය]

Usage Code Output
Suspected {{IPsock|username}}
System-users.svg මෙම IP ලිපිනය Username විසින් භාවිතා කළ බවට සැක සහිතයි.
කරුණාකර බලන්න contributions සාක්‍ෂි සදහා. බලන්න block log and current autoblocks.
Proven (not always blocked) {{IPsock|username|confirmed}}
Puppeter template.svg මෙමIP ලිපිනය Username විසින් භාවිතා කර ඇති බවට තහවුරුවී ඇත. විසින් භාවිතා කළ බවට සැක සහිතයි.
කරුණාකර බලන්න contributions සාක්‍ෂි සදහා. බලන්න block log and current autoblocks.
If there is any evidence, you can use the
following code, confirmed or not
{{IPsock|username|evidence=[[WP:SOCK|foo]]}}
{{IPsock|username|confirmed|evidence=[[WP:SOCK|foo]]}}
System-users.svg මෙම IP ලිපිනය Username විසින් භාවිතා කළ බවට සැක සහිතයි.
කරුණාකර බලන්න foo සාක්‍ෂි සදහා. බලන්න block log and current autoblocks.

Puppeter template.svg මෙමIP ලිපිනය Username විසින් භාවිතා කර ඇති බවට තහවුරුවී ඇත. විසින් භාවිතා කළ බවට සැක සහිතයි.
කරුණාකර බලන්න foo සාක්‍ෂි සදහා. බලන්න block log and current autoblocks.
If the user believed/confirmed to be using the IP is blocked,
you can add the "blocked=yes" parameter.
{{IPsock|username|blocked=yes}}
{{IPsock|username|confirmed|blocked=yes}}
System-users.svg මෙම IP ලිපිනය blocked user Username විසින් භාවිතා කළ බවට සැක සහිතයි.
කරුණාකර බලන්න contributions සාක්‍ෂි සදහා. බලන්න block log and current autoblocks.

Puppeter template.svg මෙමIP ලිපිනය blocked user Username විසින් භාවිතා කර ඇති බවට තහවුරුවී ඇත. විසින් භාවිතා කළ බවට සැක සහිතයි.
කරුණාකර බලන්න contributions සාක්‍ෂි සදහා. බලන්න block log and current autoblocks.

Other Notes[සංස්කරණය]

Indefinitely blocked IP addresses should be tagged with {{Blocked user|ip}}

This template automatically adds to the correct category specified by the user.

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=සැකිල්ල:IPsock&oldid=140810" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි