සැකිල්ල:Gregorian serial date

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search

738091

ප්‍රලේඛනය අයිකොනය සැකිලි ප්‍රලේඛනය[නරඹන්න] [සංස්කරණය] [ඉතිහාසය] [විරේචනය]

This template gives the Gregorian serial day. This is the numbers of days from the start of 1 A.D. (Monday, 1 Jan 1 = 1). (In the Gregorian Calendar there is no year 0) This template should handle all leap year exceptions including the 100 and 400 year rule. By default this template gives the serial for today. To find the serial for another date fill in the date into this code: {{Gregorian serial date|month = |day = |year = }}

Today's date is 738091.

  • {{gsd|year=1|month=1|day=1}} gives 1
  • {{gsd|year=2000|month=12|day=31}} gives 730485 (5 times the number of days of a cycle, 146,097)
  • {{gsd|year=1985|month=1|day=1}} gives 724642
  • {{gsd|year=1985|month=4|day=12}} gives 724743
  • {{gsd|year=1981|month=8|day=12}} gives 723404
  • {{gsd|year=1953|month=10|day=2}} gives 713228

See also:

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=සැකිල්ල:Gregorian_serial_date&oldid=115530" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි