සැකිල්ල:External media

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search
ප්‍රලේඛනය අයිකොනය සැකිලි ප්‍රලේඛනය[නරඹන්න] [සංස්කරණය] [ඉතිහාසය] [විරේචනය]

When to use[සංස්කරණය]

If an image, 3D model, audio or video clip:

 1. is currently available online,
 2. cannot be uploaded to Wikipedia, even under fair-use rules, and
 3. readers will expect this type of media in the article,

then it may be appropriate to use {{external media}} to provide a direct link to the media file along with a description of the media.

The {{external media}} template should be removed as soon as a replacement of adequate quality and accuracy is available in WP:COMMONS. At that time, the link included in this template may be considered for inclusion as a regular WP:External link in the ==External links== section.

Copyright[සංස්කරණය]

According to WP:ELNEVER and WP:COPYLINK, editors must never link to content that violates copyright or is otherwise illegal. If you are uncertain of the copyright status (for example, with links to YouTube), ask for help at Wikipedia:Media copyright questions. If you're certain that the copyright status is acceptable, but others might wonder later, make it clear in the template or in the reference that you link to material from a rightful distributor (examples can be found at grindcore).

Where to use[සංස්කරණය]

This template is normally placed in the main body of the article, in the same place that you would normally have placed the image, 3D model, audio, or video clip if it had been available on Wikimedia Commons.

When placing links in the ==External links== section, please use the normal formatting for external links, as explained at WP:External links#Rich media and WP:External links#How to link, rather than this template.

Usage[සංස්කරණය]

Paste this into your article, removing the parameters that are left blank:

{{ external media
| float =
| width =
| image1 =
| image2 =
| image3 =
| audio1 =
| audio2 =
| audio3 =
| video1 =
| video2 =
| video3 =
| model1 =
| model2 =
| model3 =
}}

The {{external media}} template can be used multiple times in an article, and each instance can be used to link to more than one file.

Parameters[සංස්කරණය]

float
Valid options are "left", "right" and "center". The template defaults to displaying on the right-hand-side.
width
This should be a complete width measurement including units. Examples: 300px, 22em, 30%. The template defaults to 258px wide.
topic
Optional text field that will appear above the media links.
headerimage
Optional image to display at the top of the template. Use full image syntax, for example [[File:example.png|200px]].
caption
Optional caption text to put underneath the header image.
media links
Each file to be linked should specify its type and have a different number, starting from 1. For example, a template containing four images and one video would label them as image1, image2, image3, image4 and video1. The attribute has a free format, so any amount of detail may be added. The first part of the entry should be formatted as a normal external link, i.e. [http://example.com/image.jpg Image description] for Image description. After that, any additional detail can be given on the same line. See the examples for details.
Note: when adding a link to an external media source like this, it is essential that the source page be linked too with the date of retrieval, both to satisfy Wikipedia's sourcing criteria for the statement about the presented media and to ensure that the link can quickly be corrected should the source URL be changed. Reference tags can be used for this purpose.
It's polite if you inform the administrator of the page you link to that you are deep linking to the content of his page, marking it as an external source, also providing a link to his complete page and that if he doesn't like it he can use a script to disable deep linking.

Examples[සංස්කරණය]

Just an image, taken from the War against Nabis Featured Article. This example gives full contextual information along with references.

බාහිර පින්තූර
Fighting style of Greek phalangites with long lances during the Roman-Spartan War (Note the late Greek hoplite helmets with open visors made of several parts and not from one like in earlier times. The leg protection was often leather to allow for faster movement. This fighting style was not in use during the Battle of Marathon; at that time the lances were shorter and held with one hand. Longer lances, held with both hands, were adopted with the introduction of lighter hoplites and later phalangites. As a result of their long and heavy lance which was handled with both arms they needed a lighter shield than the old hoplites.[1][2]
{{external media
| float = right
| width = 258px
| image1 = [http://www.ancientmesopotamia.net/sitebuildercontent/sitebuilderpictures/macedonianphalanx.jpg Fighting style of Greek phalangites with long lances during the Roman-Spartan War] (Note the late Greek hoplite helmets with open visors made of several parts and not from one like in earlier times. The leg protection was often leather to allow for faster movement. This fighting style was not in use during the [[Battle of Marathon]]; at that time the lances were shorter and held with one hand. Longer lances, held with both hands, were adopted with the introduction of lighter hoplites and later [[phalangite]]s. As a result of their long and heavy lance which was handled with both arms they needed a lighter shield than the old hoplites.<ref>''Warfare in the Classical World'',p. 34f (Greek Hoplite (c.480BC)) p. 67 (Iphicrates reforms)</ref><ref>{{cite web |url=http://www.ancientmesopotamia.net/id27.html |title=Battle of Marathon |accessdate=2006-12-26 |format= |work=Ancient Mesopotamia}}</ref>
}}

Image, using descriptive text with accompanying reference:

බාහිර පින්තූර
Metal vambrace with integrated elbow and upper arm protection (reenactment)[3]
{{external media
| float = right
| width = 300px
| image1 = [http://fcit.usf.edu/florida/photos/historic/dsmem/dsarmor/dsarmo2/photos/dsarmo232.jpg Metal vambrace with integrated elbow and upper arm protection] (reenactment)<ref>http://fcit.usf.edu/florida/photos/historic/dsmem/dsarmor/dsarmo2/dsarmo232.htm</ref>
}}

Two images with rich accompanying text, floated left:

බාහිර images
The Siege of Leningrad
Russian map of the operations around Leningrad in 1943. Blue are the German and allied Finnish troops. The Soviets are red.[4]
map of the advance on Leningrad and relief. Blue are the German and allied Finnish troops. The Soviets are red.[5]
{{external media
| float = left
| topic = The Siege of Leningrad
| image1 = [http://www.ido.edu.ru/ffec/hist/images/H_4.jpg Russian map of the operations around Leningrad in 1943]. Blue are the German and allied Finnish troops. The Soviets are red.<ref>{{cite web|url=http://www.ido.edu.ru/ffec/hist/h8.html |title=ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ИСТОРИЯ. Тема 8 |publisher=Ido.edu.ru |date= |accessdate=2008-10-26}}</ref>
| image2 = [http://victory.tass-online.ru/data/Photos/Photo/175.JPEG map of the advance on Leningrad and relief]. Blue are the German and allied Finnish troops. The Soviets are red.<ref>{{cite web|url=http://victory.tass-online.ru/?page=gallery&gcid=9 |script-title=ru:ИТАР-ТАСС :: 60 ЛЕТ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЕ :: |publisher=Victory.tass-online.ru |date= |accessdate=2008-10-26|language=ru}}</ref>
}}

Audio with topic text and accompanying link to the home page:

බාහිර ශ්‍රව්‍ය
Dog Bark
the sound of a dog barking, from Wav-Sounds.com, retrieved 13.09.2009
{{external media
| topic = Dog Bark
| audio1 = [http://www.wav-sounds.com/various/bark.wav the sound of a dog barking], from [http://www.wav-sounds.com/various_wav_sounds.htm Wav-Sounds.com], ''retrieved 13.09.2009''
}}

Single video, floated left:

බාහිර වීඩියෝ
Movie clip of siphon feeding, QuickTime format[6]
{{external media
| width = 210px
| float = left
| video1 = [http://www.arkive.org/scripts/php/force-download.php?file=BEE7098E-088F-4BB4-B6F0-D2E190E5623C/Presentation.Streams/Presentation_QT_DOWNLOAD.mov&saveas=/data/root/Live/www.arkive.org/htdocs/species/peppery-furrow-shell/scrobicularia-plana/video-00.xml&type=mov Movie clip of siphon feeding], QuickTime format<ref>[http://www.arkive.org/species/ARK/invertebrates_marine/Scrobicularia_plana/Scrobicularia_plana_00.html?movietype=qtSmall Peppery furrow shell]</ref>
}}

Two CNN videos from YouTube, floated right:

බාහිර වීඩියෝ
CNN's exclusive Obama interview, YouTube video
Pres. Obama makes first visit to Kenya as president, YouTube video
{{external media
| float = right
| video1 = [https://www.youtube.com/watch?v=WBgwuFM92i4 CNN's exclusive Obama interview], YouTube video
| video2 = [https://www.youtube.com/watch?v=-EGLzcQj9RY Pres. Obama makes first visit to Kenya as president], YouTube video
}}

Mixed content:

බාහිර මාධ්‍ය
පින්තූර
Russian map of the operations around Leningrad in 1943. Blue are the German and allied Finnish troops. The Soviets are red.[7]
ශ්‍රව්‍ය
the sound of a dog barking, from here, retrieved 13.09.2009
වීඩියෝ
Movie clip of siphon feeding, QuickTime format.[8]
3D ආකෘති
3D model of Hoa Hakananai'a moai statue, linked from Sketchfab.[9]
{{external media
| float = right
| width = 300px
| image1 = [http://www.ido.edu.ru/ffec/hist/images/H_4.jpg Russian map of the operations around Leningrad in 1943]. Blue are the German and allied Finnish troops. The Soviets are red.<ref>{{cite web|url=http://www.ido.edu.ru/ffec/hist/h8.html |title=ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ИСТОРИЯ. Тема 8 |publisher=Ido.edu.ru |date= |accessdate=2008-10-26}}</ref>
| audio1 = [http://www.wav-sounds.com/various/bark.wav the sound of a dog barking], from [http://www.wav-sounds.com/various_wav_sounds.htm here], ''retrieved 13.09.2009''
| video1 = [http://www.arkive.org/scripts/php/force-download.php?file=BEE7098E-088F-4BB4-B6F0-D2E190E5623C/Presentation.Streams/Presentation_QT_DOWNLOAD.mov&saveas=/data/root/Live/www.arkive.org/htdocs/species/peppery-furrow-shell/scrobicularia-plana/video-00.xml&type=mov Movie clip of siphon feeding], QuickTime format.<ref>[http://www.arkive.org/species/ARK/invertebrates_marine/Scrobicularia_plana/Scrobicularia_plana_00.html?movietype=qtSmall Peppery furrow shell]</ref>
| model1 = [https://sketchfab.com/models/bb0b6ee82c7b477db4b01a14bd793409 3D model of Hoa Hakananai'a moai statue], linked from Sketchfab.<ref>https://sketchfab.com/models/bb0b6ee82c7b477db4b01a14bd793409</ref>
}}
 1. Warfare in the Classical World,p. 34f (Greek Hoplite (c.480BC)) p. 67 (Iphicrates reforms)
 2. "Battle of Marathon". Ancient Mesopotamia. Retrieved 2006-12-26.
 3. http://fcit.usf.edu/florida/photos/historic/dsmem/dsarmor/dsarmo2/dsarmo232.htm
 4. "ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ИСТОРИЯ. Тема 8". Ido.edu.ru. Retrieved 2008-10-26.
 5. ИТАР-ТАСС :: 60 ЛЕТ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЕ :: (in රුසියානු). Victory.tass-online.ru. Retrieved 2008-10-26.
 6. Peppery furrow shell
 7. "ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ИСТОРИЯ. Тема 8". Ido.edu.ru. Retrieved 2008-10-26.
 8. Peppery furrow shell
 9. https://sketchfab.com/models/bb0b6ee82c7b477db4b01a14bd793409
"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=සැකිල්ල:External_media&oldid=388538" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි