සැකිල්ල:Evalns

විකිපීඩියා වෙතින්
{{{{{subst|}}}#if:{{{{{subst|}}}#ifexpr:{{{{{subst|}}}#expr:{{{1}}}}}}}|({{{1}}})|{{{{{subst|}}}#expr:{{{1}}}}}}}

EVALuate, but No Scientific notation.

This template can be used to evaluate an expression, if the result has to be suitable as input for further expressions. If the output is not valid as input, the expression is just reproduced, enclosed in parentheses.

  • {{evalns|3*4}} gives 12.
  • {{evalns|1234567890*12}} gives 14814814680.
  • {{evalns|1234567890*1234567890}} gives 1.5241578750191E+18.
  • {{eval|2*{{evalns|1234567890*1234567890}}}} gives සැකිල්ල:Eval.
"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=සැකිල්ල:Evalns&oldid=119577" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි