සැකිල්ල:EIementbox

විකිපීඩියා වෙතින්

{{Elementbox |name=තඹ |number=29 |symbol=Cu |left=Fe |right=සින්ක්Zn |above=- |below=රීදිAg |series=අන්තරික ලෝහ |series comment= |group=11 |period=4 |block=d |series color= |phase color= |appearance=රතු-තැඔලි (තඹ) |image name=copper crystals.jpg |image size= |image name comment= |image name 2=copper Spectra.jpg |image name 2 comment=‌‌‌ෙ‌කාෆර් වල වර්ණාවලි සටහන. |atomic mass=63.546 |atomic mass 2= |atomic mass comment= |electron configuration=[Ar] 3d10 4s1 |electrons per shell=2,8,18,1 |color= |phase=ඝන |phase comment= |density gplstp= |density gpcm3nrt=8.96 |density gpcm3nrt 2=8.02 |density gpcm3mp=1.584 |melting point K=1357.77 |melting point C=1084.62 |melting point F=1984.32 |boiling point K=2835 |boiling point C=2662 |boiling point F=4643 |triple point K= |triple point kPa= |critical point K= |critical point MPa= |heat fusion=13.26 |heat fusion 2= |heat vaporization=300.4 |heat capacity=24.440 |vapor pressure 1=1509 |vapor pressure 10=1661 |vapor pressure 100=1850 |vapor pressure 1 k=2089 |vapor pressure 10 k=2404 |vapor pressure 100 k=2834 |vapor pressure comment= |crystal structure= ෂඩාස්‍රාකාර ආසන්න |oxidation states=-2,+1,+2,+3,+4 |journal= |oxidation states comment=භාෂ්මික ඔක්සයිඩ |electronegativity=1.90 |number of ionization energies=4 |1st ionization energy=745.5 |2nd ionization energy=1957.9 |3rd ionization energy=3555 |atomic radius=128 |covalent radius=132±4 |Van der Waals radius=[[1 E-12 m|140] |magnetic ordering= දුර්වල චුම්භක ආකර්ශක |electrical resistivity= |electrical resistivity at 0= |electrical resistivity at 20=16.78 n |thermal conductivity=401 |thermal conductivity 2= |thermal diffusivity= |thermal expansion= |thermal expansion at 25=16.5 |speed of sound= |speed of sound rod at 20= |speed of sound rod at r.t.=(annealed)
3810 |Young's modulus=45 |Shear modulus=48 |Bulk modulus=140 |Poisson ratio=0.34 |Mohs hardness=3.0 |Vickers hardness=343-369 |Brinell hardness=235-878 |CAS number=7440-50-8 |isotopes= }}


මේවාත් බලන්න[සංස්කරණය]

අදාල[සංස්කරණය]

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=සැකිල්ල:EIementbox&oldid=440661" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි