සැකිල්ල:Digital clock and date/doc

විකිපීඩියා වෙතින්

Usage[සංස්කරණය]

  • Copy and paste {{subst:Template:Digital clock and date}} to use this template.
  • The clock must then be manually set to your local time, or another time of your choice, which is done per the following procedure:
1. Refer to the List of UTC time offsets article and find your geographic location
2. Edit the page where you have placed the clock, and where it states "offset=" within this template, enter the corresponding offset relative to your geographic location.
  • For example, to set the clock to the time in New York City, set the offset parameter to -4.
3. If you live in an area where daylight saving time is observed, additional adjustments to the offset parameter may be necessary for the clock to match your time.

See also[සංස්කරණය]

Multiple units of time[සංස්කරණය]

Type Adjustable Current Last Next
Date and time {{time}} {{Currentdate}} (MDY)
{{Plain now}} (DMY)
{{Now}} (DMY in a complete sentence)
{{Simple now}}
Date only {{Dateonly}}
{{Datedow}}
(Has the day of the week)
{{Date}} (Chose format)
{{DATE}} (prefixed by date=)
{{TODAY}} (DMY)
{{Yesterday}}
{{Day-1}}
{{Tomorrow}}
{{Day+1}}
Time only {{Timeonly}} {{CURRENTTIME}} (12 h format)
{{CURRENTTIME24}} (24 h format)
Banners {{Right now}}
(Blue with time and number of Wikipedia articles)
Timestamp {{Timestamp}}
(Format YYYYMMDDhhmmss)

Single units of time[සංස්කරණය]

Unit of time Adjustable Current Last Next
SECOND {{CURRENTSECOND}}
MINUTE {{CURRENTMINUTE}}
HOUR {{CURRENTHOUR}}
WEEK {{CURRENTWEEK}}
{{CURRENTWEEKOFMONTH}}
Day of Week {{DAYOFWEEK}} {{CURRENTDAYNAME}}
{{CURRENTWEEKDAYABBREV}}
{{CURRENTWEEKDAY}}
MONTH {{MONTHNAME}}
{{MONTHABBREV}}
{{MONTHNUMBER}}
{{MONTH}} (zero padded)
{{CURRENTMONTHNAME}}
{{CURRENTMONTHABBREV}}
{{CURRENTMONTH1}}
{{CURRENTMONTHDAYS}}
{{LASTMONTHNAME}} {{NEXTMONTHNAME}}
Day of Month {{CURRENTDAY}}
{{CURRENTDAY2}} (zero padded)
YEAR {{CURRENTYEARCC}}
{{CURRENTYEARYY}}
{{CURRENTISOYEAR}}
{{CURRENTYEAR}}
{{LASTYEAR}} {{NEXTYEAR}}
Day of Year {{CURRENTDAYOFYEAR}}
DECADE {{DECADE}} {{CURRENTDECADE}}
CENTURY {{CENTURY}} {{CURRENTCENTURY}}
MILLENNIUM {{MILLENNIUM}}

Date and time templates made for substitution:[සංස්කරණය]

Month:
{{Lmonth}} produces දෝෂය: අනීතික වේලාව
{{Nmonth}} produces දෝෂය: අනීතික වේලාව
{{LastMonth}} produces දෝෂය: අනීතික වේලාව
{{NextMonth}} produces දෝෂය: අනීතික වේලාව


Individual templates[සංස්කරණය]

Categories of templates[සංස්කරණය]


"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=සැකිල්ල:Digital_clock_and_date/doc&oldid=598496" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි