සැකිල්ල:Country name

විකිපීඩියා වෙතින්

This template is part of a series that resolves the country and subdivision names to ISO 3166-1 and ISO 3166-2 codes, and vice versa. ISO 3166 defines names, two and three letter codes and code numbers for all countries and six character codes (the two letter country code followed by a dash and a two or three character subdivision code) for all top level subdivisions.

Templates[සංස්කරණය]

ISO 3166-1[සංස්කරණය]

ISO 3166-2[සංස්කරණය]

Non-ISO 3166[සංස්කරණය]

Country name: {{Country name}} (e.g., Iran)

Usage[සංස්කරණය]

When we wish to convert between various identifiers that may loosely be defined as user input and ISO 3166 entities, there may be more than one way to do each conversion. For our examples we use Pakistan as the country and Balochistan (Pakistan) as the subdivision.

The ISO-3166 identifiers for Pakistan are:

  • Name: Pakistan
  • Alpha-2 code: PK
  • Alpha-3 code: PAK
  • Numeric code: 586

The ISO-3166 identifiers for Balochistan (Pakistan) is:

  • Subdivision code:PK-BK

Now Pakistan also has a number of synonyms, for example, Pakistán and پاکستان.

Similarly Baluchistan is known, for example, as Balochistan (on Wikipedia) and Bagh Sanjari.

Finding the Alpha-2 code[සංස්කරණය]

Any of the country identifiers can be used.

Finding the Alpha-3 code[සංස්කරණය]

Finding the name of a country[සංස්කරණය]

Finding the common name of a country[සංස්කරණය]

Finding the numeric code of a country[සංස්කරණය]

Finding the subdivision code[සංස්කරණය]

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=සැකිල්ල:Country_name&oldid=432422" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි