සැකිල්ල:Br separated entries

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search
ප්‍රලේඛනය අයිකොනය සැකිලි ප්‍රලේඛනය[නරඹන්න] [සංස්කරණය] [ඉතිහාසය] [විරේචනය]

This template is used primarily in infoboxes to create a <br> delimited collection of items, with up to three entries, only adding the <br> tags where needed.

For lists of items, without bullets, use {{Unbulleted list}}.

Usage[සංස්කරණය]

{{Br මගින් වෙන්කෙරුනු නිවේශිත|entry1|entry2|entry3}}

Example[සංස්කරණය]

Code Result
{{Br මගින් වෙන්කෙරුනු නිවේශිත|entry1|entry2|entry3}} entry1
entry2
entry3
{{Br මගින් වෙන්කෙරුනු නිවේශිත| |entry2|entry3}} entry2
entry3
{{Br මගින් වෙන්කෙරුනු නිවේශිත|entry1| |entry3}} entry1
entry3
{{Br මගින් වෙන්කෙරුනු නිවේශිත|entry1|entry2| }} entry1
entry2
{{Br මගින් වෙන්කෙරුනු නිවේශිත|entry1| | }} entry1
{{Br මගින් වෙන්කෙරුනු නිවේශිත| |entry2| }} entry2
{{Br මගින් වෙන්කෙරුනු නිවේශිත| | |entry3}} entry3
{{Br මගින් වෙන්කෙරුනු නිවේශිත| | | }}

See also[සංස්කරණය]

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=සැකිල්ල:Br_separated_entries&oldid=191510" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි