සැකිල්ල:ඒකාබද්ධයට යෝජිත ලිපි progress

විකිපීඩියා වෙතින්
(සැකිල්ල:Articles to be merged progress වෙතින් යළි-යොමු කරන ලදි)
ඒකාබද්ධයට යෝජිත ලිපි
(refresh)
අනු එකතු
2009 ජනවාරි2
2009 ජූනි2
2011 දෙසැම්බර්1
2012 මැයි1
2013 ජූනි5
2014 මාර්තු2
2015 අප්‍රේල්1
2015 සැප්තැම්බර්2
2015 ඔක්තෝබර්3
2016 ජූලි4
2016 සැප්තැම්බර්2
2016 ඔක්තෝබර්3
2020 අප්‍රේල්1
2020 නොවැම්බර්1
2021 ජනවාරි2
2022 සැප්තැම්බර්2
2022 නොවැම්බර්1
2024 ජනවාරි2
2024 පෙබරවාරි2
දාතම රහිත ලිපි408
සියලු ලිපි447