සැකිල්ල:2016 විආමා තානාපති

විකිපීඩියා වෙතින්
මෙම පරිශීලකයා 2016 විකිපීඩියා ආසියානු මාසය සඳහා තෝරාපත්කරගනු ලැබූ ආසියානු තානාපතිවරයා වේ.(සත්‍යාපනය)