සැකිල්ල:සැකිලි වැලිපිල්ල

විකිපීඩියා වෙතින්
Welcome to the Wikipedia Sandbox! This page allows you to carry out experiments. To edit, click here or click edit this page above (or the views section for obscure browsers), make your changes and click the Save page button when finished. Content will not stay permanently; this page is automatically cleaned every 12 hours.

This page is a virtual sandbox on Wikipedia. For uses of sandboxes, see the article sandbox.

Please do not place copyrighted, offensive, slanderous, or libelous content in the sandboxes. If you have any questions regarding Wikipedia, please ask them at the help desk or the village pump. Thanks!

You may also use the templates X1, X2, X3, X4, X5, X6, X7, X8, and X9 for experimental purposes.

Try other sandboxes: Main Sandbox | Tutorial Sandbox 1 | Tutorial Sandbox 2 | Tutorial Sandbox 3 | Tutorial Sandbox 4 | Tutorial Sandbox 5
For a sandbox of your own, create a user subpage.

{{{name}}}
[[File:{{{image}}}|{{{image_size}}}|alt={{{image_alt}}}|upright=1.18]]
{{{image_caption}}}
නම්{{{names_list}}}
මෙහෙයුම් වර්ගය{{{mission_type}}}
ක්‍රියාකරු{{{operator}}}
හාවඩ් නාමෝද්දිෂ්ටිය{{{Harvard_designation}}}
COSPAR ID{{{COSPAR_ID}}}
SATCAT №{{{SATCAT}}}
වෙබ් අඩවිය{{{website}}}
මෙහෙයුම් පැවතුම් කාලය{{{mission_duration}}}
ගමන්කල දුර{{{distance_travelled}}}
සමාප්ත කක්ෂ{{{orbits_completed}}}
පරාසය{{{suborbital_range}}}
භූදූරකය{{{suborbital_apogee}}}
අභ්‍යාවකාශයානා ගුණාංග
අභ්‍යාවකාශ යානය{{{spacecraft}}}
අභ්‍යාවකාශායානා වර්ගය{{{spacecraft_type}}}
බසය{{{spacecraft_bus}}}
නිෂ්පාදක{{{manufacturer}}}
දියත් ස්කන්ධය{{{launch_mass}}}
BOL ස්කන්ධය{{{BOL_mass}}}
ගොඩබැසීම් ස්කන්ධය{{{landing_mass}}}
වියලි ස්කන්ධය{{{dry_mass}}}
අයබර ස්කන්ධය{{{payload_mass}}}
මාන{{{dimensions}}}
ජවය{{{power}}}
ගවේෂණය
අභ්‍යාවකාශ මධ්‍යස්ථානය{{{space_station}}}
ඇරඹුම{{{start_date}}}
අවසන{{{end_date}}}
යානයට පැමිණි{{{arrival_craft}}}
යානයෙන් පිටවූ{{{departure_craft}}}
යානා පිරිස
යානා පිරිස් ප්‍රමාණය{{{crew_size}}}
සාමාජිකයෝ{{{crew_members}}}
දියත් කිරීම{{{crew_launching}}}
ලෙගාඩබැසීම{{{crew_landing}}}
ඇමතුම් සන{{{crew_callsign}}}
ගවේෂණය{{{crew_expedition}}}
ඊවීඒ්{{{crew_EVAs}}}
ඊවීඒ් කාලය{{{crew_EVA_duration}}}
මෙහෙයුමෙහි ඇරඹුම
අභ්‍යාවකාශගතකිරීම් දිනය{{{launch_date}}}
රොකට්ටුව{{{launch_rocket}}}
අභ්‍යාවකාශගතකිරීම් අඩවිය{{{launch_site}}}
කොන්ත්‍රාත්කරු{{{launch_contractor}}}
යොදවනු ලැබුවේ{{{deployment_from}}}
යෙදවුම් අවස්ථාව{{{deployment_date}}}
සේවයට එක්වීම{{{entered_service}}}
මෙහෙයුමෙහි අවසානය
ව්‍යපහරණය{{{disposal_type}}}
වික්‍රියකරණය{{{deactivated}}}
විනාශවීම{{{destroyed}}}
අවසන් සම්බන්ධය{{{last_contact}}}
ක්ෂය දිනය{{{decay_date}}}
ගොඩබැසීම් දිනය{{{landing_date}}}
ගොඩබැසීම් අඩවිය{{{landing_site}}}
කක්ෂීය පරාමිතික
සමුද්දේශ පද්ධතිය{{{orbit_reference}}}
රජයනය{{{orbit_regime}}}
දේශාංශය{{{orbit_longitude}}}
ඇලිය{{{orbit_slot}}}
අඩ-මහා අක්ෂය{{{orbit_semimajor}}}
උත්කේන්ද්‍රියතාවය{{{orbit_eccentricity}}}
{{{apsis}}} දූරකය{{{orbit_periapsis}}}
{{{apsis}}} සමීපකය{{{orbit_apoapsis}}}
ආනතිය{{{orbit_inclination}}}
ආවර්තය{{{orbit_period}}}
RAAN{{{orbit_RAAN}}}
Argument of peri{{{apsis}}}{{{orbit_arg_periapsis}}}
Mean anomaly{{{orbit_mean_anomaly}}}
Mean motion{{{orbit_mean_motion}}}
Repeat interval{{{orbit_repeat}}}
ප්‍රවේගය{{{orbit_velocity}}}
Epoch{{{orbit_epoch}}}
Revolution number{{{orbit_rev_number}}}
{{{interplanetary}}}
{{{docking}}}
Cargo
{{{payload_items}}}
Mass{{{cargo_mass}}}
Pressurised{{{cargo_mass_press}}}
Unpressurised{{{cargo_mass_unpress}}}
Fuel{{{cargo_mass_fuel}}}
Gaseous{{{cargo_mass_gas}}}
Water{{{cargo_mass_water}}}
Main telescope
නම{{{telescope_name}}}
විෂ්කම්භය{{{telescope_diameter}}}
නාභිය දිග{{{telescope_focal_length}}}
සංග්‍රාහක සරිය{{{telescope_area}}}
තරංගආයාම{{{telescope_wavelength}}}
විසර්ජනය{{{telescope_resolution}}}
ප්‍රතිචාරක
කලාපය{{{trans_band}}}
සංඛ්‍යාතය{{{trans_frequency}}}
කලාප පළල{{{trans_bandwidth}}}
ධාරිතාව{{{trans_capacity}}}
ආවරණ සරිය{{{trans_coverage}}}
TWTA ජවය{{{trans_TWTA}}}
EIRP{{{trans_EIRP}}}
HPBW{{{trans_HPBW}}}
උපකරණ
{{{instruments}}}
[[File:{{{insignia}}}|{{{insignia_size}}}|alt={{{insignia_alt}}}|upright=0.82]]
{{{insignia_caption}}}

[[File:{{{crew_photo}}}|{{{crew_photo_size}}}|alt={{{crew_photo_alt}}}]]
{{{crew_photo_caption}}}


← {{{previous_mission}}} {{{next_mission}}} →