සැකිල්ල:ශතකකොටුව/ක්‍රිවක්‍රිපූ

විකිපීඩියා, නිදහස් විශ්වකෝෂය වෙතින්
වෙත පනින්න: සංචලනය, සොයන්න
සහස්‍රය: සැකිල්ල:ශතකකොටුව/සහස්‍රවන
ශතකයන්: [[::1 වන ශතකය|1 වන ශතකය]] · [[::2 වන ශතකය|2 වන ශතකය]] · [[::3 වන ශතකය|3 වන ශතකය]]
දශකයන්: [[ප්‍රකාශන දෝෂය: හඳුනානොගත් විරාම සංකේතය "}"0 ගණන්]] [[ප්‍රකාශන දෝෂය: හඳුනානොගත් විරාම සංකේතය "}"0 ගණන්]] [[ප්‍රකාශන දෝෂය: හඳුනානොගත් විරාම සංකේතය "}"0 ගණන්]] [[ප්‍රකාශන දෝෂය: හඳුනානොගත් විරාම සංකේතය "}"0 ගණන්]] [[ප්‍රකාශන දෝෂය: හඳුනානොගත් විරාම සංකේතය "}"0 ගණන්]]
[[ප්‍රකාශන දෝෂය: හඳුනානොගත් විරාම සංකේතය "}"0 ගණන්]] [[ප්‍රකාශන දෝෂය: හඳුනානොගත් විරාම සංකේතය "}"0 ගණන්]] [[ප්‍රකාශන දෝෂය: හඳුනානොගත් විරාම සංකේතය "}"0 ගණන්]] [[ප්‍රකාශන දෝෂය: හඳුනානොගත් විරාම සංකේතය "}"0 ගණන්]] [[ප්‍රකාශන දෝෂය: හඳුනානොගත් විරාම සංකේතය "}"0 ගණන්]]
ප්‍රවර්ග: උපත් - මරණ
සංස්ථාපනය කිරීම් - විසංස්ථාපනය කිරීම්

මෙය2වන සියවසහි දැක්වෙන ආකාරයට {{ශතකකොටුව}} සැකිල්ලෙහි නිදර්ශක අනුවාදයකි. පරාමිතික සුදුසු පරිදි නම් කිරීමෙන් අනෙකුත් සියවස් සංදර්ශනය කල හැක: {{{1}}} සඳහා අවශ්‍ය ශතකයද ක්‍රිපූ ශතකයක් රිසි නම් {{{2}}} සඳහා ක්‍රිපූ යන්න යෙදීමද මැනවි.