සැකිල්ල:ශතකකොටුව/ක්‍රිව

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search
සහශ්‍රය:
සියවස්:
දශක:
ප්‍රකාශන දෝෂය: හඳුනානොගත් විරාම සංකේතය "{" ප්‍රකාශන දෝෂය: හඳුනානොගත් විරාම සංකේතය "{"

මෙය ක්‍රිව {{{n}}}වන ශතකය සඳහා උප-සැකිල්ලකි. දකුණු පස ඇති නිදසුන බලන්න.