සැකිල්ල:විකිපීඩියා සැකිලි සහ තොරතුරුකොටු තරුව

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search
Blueprint Barnstar 2.PNG විකිපීඩියා සැකිලි සහ තොරතුරුකොටු තරුව
{{{1}}}
ප්‍රලේඛනය අයිකොනය සැකිලි ප්‍රලේඛනය

This barnstar was introduced by Smurrayinchester on January 8, 2006.

ක්‍රියා පිළිවෙත

The Template Barnstar may be awarded to an editor who contributes significantly to create or improve useful templates and infoboxes.
It should not, however, be used for userboxes.

භාවිතය

To use this template, add {{subst:විකිපීඩියා සැකිලි සහ තොරතුරුකොටු තරුව|put your message here ~~~~}} to the talk page of the user you wish to award it to.

This barnstar has an alternate version.
To use, add |alt to the end: {{subst:විකිපීඩියා සැකිලි සහ තොරතුරුකොටු තරුව|put your message here ~~~~|alt}}
Which produces:

Blueprint Barnstar 3.PNG විකිපීඩියා සැකිලි සහ තොරතුරුකොටු තරුව
message ~~~~