සැකිල්ල:රටේ දත්ත කැනඩාව/ලේඛය

විකිපීඩියා වෙතින්

කැනඩාවේ පළාත් සහ ප්‍රදේශ දහතුන අතුරින් එක් එක සඳහාද රටේ_දත්ත සැකිලි පවතියි:

සැකිල්ල:රටේ දත්ත ඇල්බර්ටා  ඇල්බර්ටා
සැකිල්ල:රටේ දත්ත බ්‍රිතාන්‍ය කොලොම්බියාව  බ්‍රිතාන්‍ය කොලොම්බියාව
සැකිල්ල:රටේ දත්ත මැනිටෝබා  මැනිටෝබා
සැකිල්ල:රටේ දත්ත නිව් බ්‍රන්ස්වික්  නිව් බ්‍රන්ස්වික්
සැකිල්ල:රටේ දත්ත නිව්ෆවුන්ඩ්ලන්ඩ් සහ ලැබ්‍රඩෝ  නිව්ෆවුන්ඩ්ලන්ඩ් සහ ලැබ්‍රඩෝ
සැකිල්ල:රටේ දත්ත වයඹ දිග ප්‍රදේශ  වයඹ දිග ප්‍රදේශ
සැකිල්ල:රටේ දත්ත නෝවා ස්කෝෂියා  නෝවා ස්කෝෂියා
සැකිල්ල:රටේ දත්ත නනාවට්  නනාවට්
සැකිල්ල:රටේ දත්ත ඔන්ටේරියෝ  ඔන්ටේරියෝ
සැකිල්ල:රටේ දත්ත ප්‍රින්ස් එඩ්වඩ් දිවයින  ප්‍රින්ස් එඩ්වඩ් දිවයින
සැකිල්ල:රටේ දත්ත කුබැක්  කුබැක්
සැකිල්ල:රටේ දත්ත සස්කැච්වන්  සස්කැච්වන්
සැකිල්ල:රටේ දත්ත යූකෝන්  යූකෝන්