සැකිල්ල:රටේ දත්ත ආර්ජන්ටිනාව/ලේඛය

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search

ආර්ජන්ටිනාවේ පළාත් විසිතුන අතුරින් එකිනෙක සඳහා හා බුවනෙස් අයර්ස් ෆෙඩරල් දිස්ත්‍රික්කය සඳහාද රටේ_දත්ත සැකිලි පවතියි :

සැකිල්ල:රටේ දත්ත බුවනස් අයර්ස්  බුවනස් අයර්ස්
සැකිල්ල:රටේ දත්ත බුවනස් අයර්ස් පළාත  බුවනස් අයර්ස් පළාත
සැකිල්ල:රටේ දත්ත කාටමාර්කා  කාටමාර්කා
සැකිල්ල:රටේ දත්ත චාකෝ  චාකෝ
සැකිල්ල:රටේ දත්ත චුබට්  චුබට්
සැකිල්ල:රටේ දත්ත කොරියන්ටස්  කොරියන්ටස්
සැකිල්ල:රටේ දත්ත කොර්ඩෝබා  කොර්ඩෝබා
සැකිල්ල:රටේ දත්ත එන්ට්‍රෙ රියෝස්  එන්ට්‍රෙ රියෝස්
සැකිල්ල:රටේ දත්ත ෆෝමෝසා  ෆෝමෝසා
සැකිල්ල:රටේ දත්ත ජුජුයි  ජුජුයි
සැකිල්ල:රටේ දත්ත ලා පම්පා  ලා පම්පා
සැකිල්ල:රටේ දත්ත ලා රියෝජා (ආර්ජන්ටිනාව)  ලා රියෝජා
සැකිල්ල:රටේ දත්ත මෙන්ඩෝසා  මෙන්ඩෝසා
සැකිල්ල:රටේ දත්ත මිසියොනෙස්  මිසියොනෙස්
සැකිල්ල:රටේ දත්ත නියුක්වෙන්  නියුක්වෙන්
සැකිල්ල:රටේ දත්ත රියෝ නෙග්රො (ආර්ජන්ටිනාව)  රියෝ නෙග්රො
සැකිල්ල:රටේ දත්ත සාල්ටා  සාල්ටා
සැකිල්ල:රටේ දත්ත සාන් ජුවන්  සාන් ජුවන්
සැකිල්ල:රටේ දත්ත සාන් ලුයිස්  සාන් ලුයිස්
සැකිල්ල:රටේ දත්ත සාන්ටා කෲස්  සාන්ටා කෲස්
සැකිල්ල:රටේ දත්ත සාන්ටා ෆේ  සාන්ටා ෆේ
සැකිල්ල:රටේ දත්ත සන්තියාගෝ ඩෙල් එස්ටෙරෝ  සන්තියාගෝ ඩෙල් එස්ටෙරෝ
සැකිල්ල:රටේ දත්ත ටියෙරා ඩෙල් ෆුයෙගෝ  ටියෙරා ඩෙල් ෆුයෙගෝ
සැකිල්ල:රටේ දත්ත ටුකුමාන්  ටුකුමාන්