සැකිල්ල:බහුවිධ රූපය/testcases

විකිපීඩියා වෙතින්

Test 1[සංස්කරණය]

Test 1a[සංස්කරණය]

සැකිල්ල:Testcase nowiki

Test 1b[සංස්කරණය]

සැකිල්ල:Testcase nowiki

Test 2[සංස්කරණය]

Test 2a[සංස්කරණය]

align = left, direction = vertical සැකිල්ල:Testcase nowiki

Test 2b[සංස්කරණය]

align = right, direction = vertical සැකිල්ල:Testcase nowiki

Test 2c[සංස්කරණය]

align = center, direction = vertical සැකිල්ල:Testcase nowiki

Test 2d[සංස්කරණය]

align = none, direction = vertical සැකිල්ල:Testcase nowiki

Test 2e[සංස්කරණය]

align = center, direction = vertical, caption_align=centre (UK spelling) සැකිල්ල:Testcase nowiki

Test 3[සංස්කරණය]

Test 3a[සංස්කරණය]

align = left, direction = horizontal සැකිල්ල:Testcase nowiki

Test 3b[සංස්කරණය]

align = right, direction = horizontal සැකිල්ල:Testcase nowiki

Test 3c[සංස්කරණය]

align = center, direction = horizontal සැකිල්ල:Testcase nowiki

Test 3d[සංස්කරණය]

align = none, direction = horizontal සැකිල්ල:Testcase nowiki

Test 4[සංස්කරණය]

one shared caption සැකිල්ල:Testcase nowiki

Test 5[සංස්කරණය]

no caption, no footer සැකිල්ල:Testcase nowiki

Test 6[සංස්කරණය]

one image, one caption

සැකිල්ල:Testcase nowiki

Test 7[සංස්කරණය]

one image, no caption

සැකිල්ල:Testcase nowiki

Test 8[සංස්කරණය]

perrow = 1 / 2 සැකිල්ල:Testcase nowiki

Test 9[සංස්කරණය]

perrow=1, 2, 1 සැකිල්ල:Testcase nowiki

Test 10[සංස්කරණය]

total_width = 800 සැකිල්ල:Testcase nowiki

Test 11[සංස්කරණය]

perrow = 2, total_width = 400 සැකිල්ල:Testcase nowiki

Test 12[සංස්කරණය]

perrow = 3, total_width = 300 සැකිල්ල:Testcase nowiki

Test 13[සංස්කරණය]

perrow = 1 / 2 / 1, total_width = 300 සැකිල්ල:Testcase nowiki

Test 14[සංස්කරණය]

Test 14a[සංස්කරණය]

default image_gap සැකිල්ල:Testcase nowiki

Test 14b[සංස්කරණය]

image_gap = 20 සැකිල්ල:Testcase nowiki

Test 15[සංස්කරණය]

Test 15a[සංස්කරණය]

manually rescaled images සැකිල්ල:Testcase nowiki

Test 15b[සංස්කරණය]

automatically rescaled images සැකිල්ල:Testcase nowiki

Test 16[සංස්කරණය]

thumbtime සැකිල්ල:Testcase nowiki

Test 17[සංස්කරණය]

long captions සැකිල්ල:Testcase nowiki

Test 18[සංස්කරණය]

Test 18a[සංස්කරණය]

rescale horizontal images සැකිල්ල:Testcase nowiki

Test 18b[සංස්කරණය]


{{multiple image
 | align = center
 | direction = horizontal
 | total_width = 690
 | image1 = Datar_Mathews_Real_Option_Method_Wikipedia_Fig_2A_Net_Profit_Present_Value_Distribution.jpg
 | caption1 = Fig. 2A Net profit present-value distribution
 | image2 = Datar_Mathews_Real_Option_Method_Wikipedia_Fig_2B_Rational_Decision_Distribution.jpg
 | caption2 = Fig. 2B Rational decision distribution
 | image3 = Datar_Mathews_Real_Option_Method_Wikipedia_Fig_2C_Payoff_Distribution_and_Option_Value.jpg
 | caption3 = Fig. 2C Payoff distribution and option value
}}

Fig. 2A Net profit present-value distribution
Fig. 2B Rational decision distribution
Fig. 2C Payoff distribution and option value