සැකිල්ල:පොදුවසම-නුසුදුසු

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search
ප්‍රලේඛනය අයිකොනය සැකිලි ප්‍රලේඛනය[නරඹන්න] [සංස්කරණය] [ඉතිහාසය] [විරේචනය]

This template categorizes files into Category:Public domain files ineligible for copyright or one of its subcategories.

Usage[සංස්කරණය]

Use the following templates to tag images which are not eligible for copyright protection:

General
{{PD-ineligible}} Use when there are no better options. This is a very general that just says the image fails to pass the threshold of originality and does not qualify for copyright protection.
{{PD-ineligible-USonly}} Same as above, except when the image is believed to be below the threshold of originality in the United States but not its home country.
More specialized
{{PD-simple}} Use when:
  1. The image only consists of typefaces, individual words, slogans, or simple geometric shapes.
  2. It is not a logo.

Don't be deceived by its name!

{{PD-logo}} Use when:
  1. The image only consists of typefaces, individual words, slogans, or simple geometric shapes.
  2. It is a logo.

Use {{Trademark}} along with it, when applicable.

Very specialized
{{PD-shape}} Use only when the image is a single geometric shape.
{{PD-chem}} Use only on raster images showing a structural formula of a chemical compound.
{{PD-music-ineligible}} For depiction of musical concepts or techniques, such as simple note sheets. The musical sound generated must not be eligible for copyright.

TemplateData[සංස්කරණය]

This is the TemplateData documentation for this template used by VisualEditor and other tools; see the monthly parameter usage report for this template.

TemplateData for පොදුවසම-නුසුදුසු

Template parameters

ParameterDescriptionTypeStatus
No parameters specified

See also[සංස්කරණය]

Further reading[සංස්කරණය]