සැකිල්ල:පෘථීවිය උණුසුම්වීම

විකිපීඩියා, නිදහස් විශ්වකෝෂය වෙතින්
වෙත පනින්න: සංචලනය, සොයන්න  • මෙම සැකිල්ල එහි අභිපාතිත (සැඟවුනු) තත්ත්වයෙහි ප්‍රදර්ශනය කෙරුමට {{පෘථීවිය උණුසුම්වීම|state=collapsed}} භාවිතා කරන්න .
  • මෙම සැකිල්ල එහි ප්‍රදර්ශිත (සම්පූර්ණයෙන් දෘශ්‍යමාන) තත්ත්වයෙහි ප්‍රදර්ශනය කෙරුමට {{පෘථීවිය උණුසුම්වීම|state=expanded}} භාවිතා කරන්න .
  • මෙම වර්ගයේම තවත් සැකිල්ලක් පිටුව තුල පවතියි නම් පමණක් (එය සාමාන්‍යයෙන් පෙරනිමි වෙයි.) මෙම සැකිල්ල එහි අභිපාතිත (සැඟවුනු) තත්ත්වයෙහි ප්‍රදර්ශනය කෙරුමට {{පෘථීවිය උණුසුම්වීම|state=autocollapse}} භාවිතා කරන්න .

  • This template uses {{Navbox with collapsible groups}}. To show a particular section of the template while leaving the other sections collapsed, use {{පෘථීවිය උණුසුම්වීම |expanded=Section}}, where Section is one of "Temperatures", "Causes", "Politics", "Effects", "Mitigation" and "Adaptation". (Omit any speech or quotemarks.)
    For example, {{පෘථීවිය උණුසුම්වීම |expanded=Mitigation}}.