සැකිල්ල:පුනරාවර්තනයකරන්න/ලේඛය

විකිපීඩියා වෙතින්

භාවිතය[සංස්කරණය]

{{පුනරාවර්තනයකරන්න|text|count}}

නිදසුන්[සංස්කරණය]

  • "{{පුනරාවර්තනයකරන්න|ab|23}}" ලබාදෙයි "ababababababababababababababababababababababab" [1]
  • "{{පුනරාවර්තනයකරන්න|ab |23}}" ලබාදෙයි "ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab " [2]
  • {{#expr:{{පුනරාවර්තනයකරන්න|ln(10*|20}}1{{පුනරාවර්තනයකරන්න|)/ln2|20}}}} ලබාදෙනුයේ 5.8770105937826 ( විසඳීමෙහි පුනහ්කරණ ක්‍රමය)

මෙයද බලන්න[සංස්කරණය]