සැකිල්ල:පිටුනාමය මෙය වන විට/ලේඛය

විකිපීඩියා වෙතින්

මෙය වනාහී {{පිටුනාමය මෙය වන විට}} මෙටා-සැකිල්ල වෙයි. pagename යන්න සමග රටා සීහුමෙන්, ඒවා පවතින්නේ කුමන පිටුවකද යන්න සො ගැනුමට අනෙකුත් සැකිලි වලට මෙය උදවු කරයි.

එම ප්‍රදානයම, බහුවිධ සීහුම් රටා සඳහා භාවිතා කිරීමට හැකිවන විතත අනුවාදයක් සඳහා, {{පිටුවක පවතින විට }} බලන්න.

භාවිතය[සංස්කරණය]

මෙම සැකිල්ල සඳහා පරාමිතික එකක් හො වැඩි ගණනක් හෝ භාවිතා වෙයි. බොහෝ පරාමිතික සඳහා නියත නම් නොවන අතර, ඒ වෙනුවට ඒවා රටා සීහුමෙහි කොටස් වෙති. එය මෙලෙස වෙයි:

{{පිටුනාමය මෙය වන විට
| /ලේඛය= ලේඛය පිටු  පෙළ
| අනෙකුත්= අනෙකුත් පිටු පෙළ
}}

සැකිල්ල පවතින්නේ "සැකිල්ල:නිදසුන/ලේඛය" මත නම් ඉහත කේතය විසින් පහත දෑ ලබා දෙනු ඇත:

ලේඛය පිටු පෙළ

සැකිල්ල පවතින්නේ /ලේඛය පිටුවක නොව වෙනත් ඕනෑම පිටුවක නම් එය විසින් පහත දෑ ලබා දෙනු ඇත:

අනෙකුත් පිටු පෙළ

සම්පූර්ණ රටා සීහුමෙහි විස්තරයක් පහත දැක්වෙයි:

{{පිටුනාමය මෙය වන විට
<!-- Match on full pagename -->
 | පරිශීලක:නිදසුන/පරික්ෂණය = "පරිශීලක:නිදසුන/පරික්ෂණය" සඳහා පෙළ.
 | පරිශීලක:නිදසුන = "පරිශීලක:නිදසුන" සඳහා පෙළ.
 | පරිශීලක සාකච්ඡාව:නිදසුන = "පරිශීලක සාකච්ඡාව:නිදසුන" සඳහා පෙළ.

<!-- Match on full basepage name, when on a basepage or its subpages -->
 | පරිශීලක:නිදසුන/+ = "පරිශීලක:නිදසුන" සහ "පරිශීලක:නිදසුන/පරික්ෂණය" සීහනු ලබයි.

<!-- Match on pagename, when on a basepage -->
 | නිදසුන = "පරිශීලක:නිදසුන", "පරිශීලක සාකච්ඡාව:නිදසුන", "සැකිල්ල:නිදසුන" සීහනු ලබයි 
             ආදි වශයෙන් සීහනු ලබන මුත්, "පරිශීලක:නිදසුන/ඕනෑම යමක්" සීහනු නොලබයි.

<!-- Match on full basepage name, when on a subpage -->
 | පරිශීලක:නිදසුන/* = "පරිශීලක:නිදසුන/ඕනෑම යමක්" සීහනු ලබන මුත්, "පරිශීලක:නිදසුන" සීහනු නොලබයි.
 | පරිශීලක සාකච්ඡාව:නිදසුන/* = "පරිශීලක සාකච්ඡාව:නිදසුන/ඕනෑම යමක්" සීහනු ලබයි.

<!-- Match on basepage name, when on a subpage -->
 | නිදසුන/* = "පරිශීලක:නිදසුන/ඕනෑම යමක්" සහ  "පරිශීලක සාකච්ඡාව:නිදසුන/ඕනෑම යමක්" සීහනු ලබයි.

<!-- Match on subpage name -->
 | /ඕනෑම යමක් = "/ඕනෑම යමක්" වෙතින් අවසන් වන ඕනෑම pagename.
 | /ලේඛය = "/ලේඛය" වෙතින් අවසන් වන ඕනෑම pagename.

<!-- Match on partial subpage name (case-insensitive) -->
 | /ඕනෑම* = "/ඕනෑම" වෙතින් ආරම්භ වන ඕනෑම  subpage name.
 | /ධිලේඛනය* = "පරිශීලක සාකච්ඡාව:නිදසුන/අධිලේඛනය 1" සීහනු ලබයි.

<!-- Defaults -->
 | basepage = ඕනෑම basepage සඳහා පෙළ.
 | subpage = ඕනෑම subpage සඳහා පෙළ.
 | අනෙකුත් = ඕනෑම අනෙකුත් පිටුවක් සඳහා පෙළ.
}}