සැකිල්ල:ප්‍රලේඛන උපපිටුව

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search
ප්‍රලේඛනය අයිකොනය සැකිලි ප්‍රලේඛනය[නරඹන්න] [සංස්කරණය] [ඉතිහාසය] [විරේචනය]

Usage[සංස්කරණය]

{{Documentation subpage}}
or
{{Documentation subpage |[[Page where the documentation transcluded]]}}

Userbox documentation[සංස්කරණය]

To set this template to use "userbox" and "userbox page" rather than "සැකිල්ල" and "සැකිල්ල page" or "පරිශීලක template" and "පරිශීලක template page", use:

{{Userbox documentation subpage}}
or
{{Userbox documentation subpage |[[userbox page]]}}

Text customization[සංස්කරණය]

The parameters |text1= and/or |text2= can be used to set the text of, respectively, the template's first and second lines. If text1 is set but not text2, both lines' text will derive from text1:

Display[සංස්කරණය]

This template should normally be placed at the top of /doc pages. It changes output depending on where it is viewed:

  • On a /doc page, it displays a box explaining template documentation and links to the template page.
  • On other pages – i.e. pages transcluding the /doc page – the template will not show. The template page itself (which contains {{Documentation}}) will automatically note that the documentation is transcluded from a subpage.

Functions[සංස්කරණය]

In addition to its message, the template adds pages to Category:Template documentation pages, Category:User documentation pages, or similar (named after the subject space), but only for documentation pages in namespaces with the subpage feature. It defaults the sort key to the page name without namespace: Template:Foo, for example, would be sorted as "Foo", i.e. under "F".

See also[සංස්කරණය]

සැකිල්ල:Documentation/see also සැකිල්ල:User Talk Pages සැකිල්ල:Userspace Disclaimers