සැකිල්ල:පරිශීලක වේලා කලාපය

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search
{{{1}}} මෙම පරිශීලකගේ වේලා කලාපය [[{{{1}}}]] වේ.
ප්‍රලේඛනය අයිකොනය සැකිලි ප්‍රලේඛනය[නරඹන්න] [සංස්කරණය] [ඉතිහාසය] [විරේචනය]

This template is meant to replace all other time zone related templates. Please see the usage to create your template.

Usage[සංස්කරණය]

The first variable of the template is required and can be UTC with or without an offset, GMT, or your time zone's abbreviation. The second variable is the image you wish to use. There are four images to from which to choose, or you can leave it blank, and your time zone's abbreviation will be displayed where the image would be. It is recommended that you use an image with a time zone with an offset. The third variable is for the link for the timezone abbreviation to point to - by default, this is the abbreviation itself, which is usually a disambiguation. The old syntax using time zone{{!}}time zone abbreviation in the first argument is still currently supported, but requires that an image be used.

Samples[සංස්කරණය]

Template output Stand alone code Babel box code
UTC මෙම පරිශීලකගේ වේලා කලාපය UTC වේ.
{{User time zone|UTC||Coordinated Universal Time}}
|time zone{{!}}UTC|Coordinated Universal Time|
GMT මෙම පරිශීලකගේ වේලා කලාපය GMT වේ.
{{User time zone|GMT||Greenwich Mean Time}}
|time zone{{!}}GMT||Greenwich Mean Time
EST මෙම පරිශීලකගේ වේලා කලාපය EST වේ.
{{User time zone|EST||Eastern Time Zone}}
|time zone{{!}}EST||Eastern Time Zone|
UTC-05 මෙම පරිශීලකගේ වේලා කලාපය UTC-05 වේ.
{{User time zone|UTC-05}}
|time zone{{!}}UTC-5|
UTC+05:30 මෙම පරිශීලකගේ වේලා කලාපය UTC+05:30 වේ.
{{User time zone|UTC+5:30}}
|time zone{{!}}UTC+05:30|
UTC+00:20 මෙම පරිශීලකගේ වේලා කලාපය UTC+00:20 වේ.
{{User time zone|UTC+00:20}}
|time zone{{!}}UTC+00:20|
Noia 64 apps xclock.png මෙම පරිශීලකගේ වේලා කලාපය UTC වේ.
{{User time zone|UTC|watch|Coordinated Universal Time}}
|time zone{{!}}UTC{{!}}watch|Coordinated Universal Time|
Noia 64 apps xclock.png මෙම පරිශීලකගේ වේලා කලාපය GMT වේ.
{{User time zone|GMT|watch|Greenwich Mean Time}}
|time zone{{!}}GMT{{!}}watch|Greenwich Mean Time|
Noia 64 apps xclock.png මෙම පරිශීලකගේ වේලා කලාපය EST වේ.
{{User time zone|EST|watch|Eastern Time Zone}}
|time zone{{!}}EST{{!}}watch|Eastern Time Zone|
Noia 64 apps xclock.png මෙම පරිශීලකගේ වේලා කලාපය UTC-05 වේ.
{{User time zone|UTC-05|watch}}
|time zone{{!}}UTC-0{{!}}watch|
Noia 64 apps xclock.png මෙම පරිශීලකගේ වේලා කලාපය UTC+00:20 වේ.
{{User time zone|UTC+00:20|watch}}
|time zone{{!}}UTC+00:20{{!}}watch|
Wall clock.png මෙම පරිශීලකගේ වේලා කලාපය UTC වේ.
{{User time zone|UTC|clock|Coordinated Universal Time}}
|time zone{{!}}UTC{{!}}clock|Coordinated Universal Time|
Wall clock.png මෙම පරිශීලකගේ වේලා කලාපය GMT වේ.
{{User time zone|GMT|clock|Greenwich Mean Time}}
|time zone{{!}}GMT{{!}}clock|Greenwich Mean Time|
Wall clock.png මෙම පරිශීලකගේ වේලා කලාපය EST වේ.
{{User time zone|EST|clock|Eastern Time Zone}}
|time zone{{!}}EST{{!}}clock|Eastern Time Zone|
Wall clock.png මෙම පරිශීලකගේ වේලා කලාපය UTC-05 වේ.
{{User time zone|UTC-05|clock}}
|time zone{{!}}UTC-05{{!}}clock|
Wall clock.png මෙම පරිශීලකගේ වේලා කලාපය UTC+00:20 වේ.
{{User time zone|UTC+00:20|clock}}
|time zone{{!}}UTC+00:20{{!}}clock|
Exquisite-kalarm.png මෙම පරිශීලකගේ වේලා කලාපය UTC වේ.
{{User time zone|UTC|alarm|Coordinated Universal Time}}
|time zone{{!}}UTC{{!}}|alarm|Coordinated Universal Time|
Exquisite-kalarm.png මෙම පරිශීලකගේ වේලා කලාපය GMT වේ.
{{User time zone|GMT|alarm|Greenwich Mean Time}}
|time zone{{!}}GMT{{!}}alarm|Greenwich Mean Time|
Exquisite-kalarm.png මෙම පරිශීලකගේ වේලා කලාපය EST වේ.
{{User time zone|EST|alarm|Eastern Time Zone}}
|time zone{{!}}EST{{!}}alarm|Eastern Time Zone|
Exquisite-kalarm.png මෙම පරිශීලකගේ වේලා කලාපය UTC-05 වේ.
{{User time zone|UTC-05|alarm}}
|time zone{{!}}UTC-05{{!}}alarm|
Exquisite-kalarm.png මෙම පරිශීලකගේ වේලා කලාපය UTC+00:20 වේ.
{{User time zone|UTC+00:20|alarm}}
|time zone{{!}}UTC+00:20{{!}}alarm|
Nuvola apps kworldclock.png මෙම පරිශීලකගේ වේලා කලාපය UTC වේ.
{{User time zone|UTC|world|Coordinated Universal Time}}
|time zone{{!}}UTC{{!}}|world|Coordinated Universal Time|
Nuvola apps kworldclock.png මෙම පරිශීලකගේ වේලා කලාපය GMT වේ.
{{User time zone|GMT|world|Greenwich Mean Time}}
|time zone{{!}}GMT{{!}}world|Greenwich Mean Time|
Nuvola apps kworldclock.png මෙම පරිශීලකගේ වේලා කලාපය EST වේ.
{{User time zone|EST|world|Eastern Time Zone}}
|time zone{{!}}EST{{!}}world|Eastern Time Zone|
Nuvola apps kworldclock.png මෙම පරිශීලකගේ වේලා කලාපය UTC-05 වේ.
{{User time zone|UTC-05|world}}
|time zone{{!}}UTC-05{{!}}world|
Nuvola apps kworldclock.png මෙම පරිශීලකගේ වේලා කලාපය UTC+00:20 වේ.
{{User time zone|UTC+00:20|world}}
|time zone{{!}}UTC+00:20{{!}}world|

Available UTC offsets:[සංස්කරණය]