සැකිල්ල:පරිශීලක මෙහෙයුම් පද්ධතිය උබුන්ටු

විකිපීඩියා වෙතින්
Ubuntu logo. මෙම පරිශීලකයා දායකත්වය දක්වන්නේ උබුන්ටු මෙහෙයුම් පද්ධතිය භාවිත කරමිනි.