සැකිල්ල:නො-නිදහස් භාවිත තාර්කිකත්ව ලාංඡනය

විකිපීඩියා වෙතින්
නො-නිදහස් මාධ්‍ය භාවිත තාර්කිකත්වය – නො-නිදහස් ලාංඡනය – අවවාදයයි: {{{Article}}} පවතින බවක් නොපෙනෙයි!
ලොකුකරු භාවිතය (ඉංග්‍රීසි) ගැන විමිසිලිමත් වන්න. [[සබැඳි වරහන්]] හෝ අනෙකුත් ආකෘතිකරන නොමැතිව එක් ලිපියක නියමාකාර ශීර්ෂකය පමණක් ඇතුලත් කරන්න. නම් කර ඇති ලිපිය මකා දැමුමට ලක්වී තිබීමද සිදු විය හැක්කකි.
විස්තරය

මෙය {{{Article}}} සඳහා භාවිතා වන ලාංඡනයකි.

ප්‍රභවය

මෙම ලාංඡනය {{{Article}}} වෙතින් ලබා ගත හැක.

ලිපිය

[[{{{Article}}}]]

භාවිත වන කොටස

ලබාදීමට අදහස් කරන ලද අර්ථය සමර්පණය කෙරුමට හා පෙන්වීමට අදහස් කරන රූපය කෙලෙසීම හෝ වරදවා විස්තර කෙරුම හෝ වැලැකීම සඳහා සම්පූර්ණ ලාංඡනය භාවිතා කෙරෙයි.

මන්ද විසර්ජනය?

අනවශ්‍ය උච්ච විසර්ජනයක් පවත්වාගෙන නොයමින් හා සමාගම හෝ සංවිධානය හෝ විසින් පවත්වාගෙන යෑමට අදහස් කරන තත්ත්වය සඳහා පමණක් ප්‍රමාණවත් වන පරිදී ලාංඡනයේ ප්‍රමාණය හා විසර්ජනය සීමිත කොට ඇත.

භාවිතයේ අරමුණ

Choose "Use=" Infobox / Org / Brand / Product / Public facility / Other

ප්‍රතිස්ථාප්‍ය?

Because it is a logo there is almost certainly no free equivalent. Any substitute that is not a derivative work would fail to convey the meaning intended, would tarnish or misrepresent its image, or would fail its purpose of identification or commentary.

Fair useFair use of copyrighted material in the context of [[{{{Article}}}]]//si.wikipedia.org/wiki/%E0%B7%83%E0%B7%90%E0%B6%9A%E0%B7%92%E0%B6%BD%E0%B7%8A%E0%B6%BD:%E0%B6%B1%E0%B7%9C-%E0%B6%B1%E0%B7%92%E0%B6%AF%E0%B7%84%E0%B7%83%E0%B7%8A_%E0%B6%B7%E0%B7%8F%E0%B7%80%E0%B7%92%E0%B6%AD_%E0%B6%AD%E0%B7%8F%E0%B6%BB%E0%B7%8A%E0%B6%9A%E0%B7%92%E0%B6%9A%E0%B6%AD%E0%B7%8A%E0%B7%80_%E0%B6%BD%E0%B7%8F%E0%B6%82%E0%B6%A1%E0%B6%B1%E0%B6%BA