සැකිල්ල:නිදහස් නොවන පොත් කවරය

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search
ප්‍රලේඛනය අයිකොනය සැකිලි ප්‍රලේඛනය[නරඹන්න] [සංස්කරණය] [ඉතිහාසය] [විරේචනය]

By default, this template adds images to Category:Fair use images of book covers, unless |category= is used to assign the image to a more specific image category: {{Non-free book cover | category=Stephen King book covers}}

Sorting defaults to {{PAGENAME}}, but |title= may be used if sorting by the filename is not preferred: {{Non-free book cover | title=Game of Thrones, A }}

As with the other non-free image templates, sorting by words other than the title is possible as well by using: {{Non-free book cover | sort key }}

See also[සංස්කරණය]