සැකිල්ල:දැන්වීම්පුවරු සබැඳි/ලේඛය

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search

විකල්ප පරාමිතික[සංස්කරණය]

{{දැන්වීම්පුවරු සබැඳි | state=collapsed | nostb=yes }}

  • state=collapsed - හැකිලුනු තත්ත්වයකට මෙම සැකිල්ල පෙරනිමි කරයි
  • nostb=yes - ඉපිලෙන "skip to bottom" බැඳිය ඉවත් කරයි