සැකිල්ල:තොරතුරු‍කොටුව ජාත්‍යන්තර පාපන්දු තරගාවලිය/ලේඛය

විකිපීඩියා වෙතින්

භාවිතය[සංස්කරණය]

{{තොරතුරු‍කොටුව ජාත්‍යන්තර පාපන්දු තරගාවලිය
| tourney_name = <!- PAGE NAME-->
| year = 
| yearr = 
| other_titles = 
| image = 
| size = 
| alt = 
| caption = 
| city = 
| country =
| dates = <!-- {{Start date|YYYY|MM|DD|df=y}}–<br />{{End date|YYYY|MM|DD|df=y}} -->
| num_teams = 
| confederations = <!-- use only one of these three options -->
| sub-confederations = <!-- use only one of these three options -->
| associations = <!-- use only one of these three options -->
| venues = 
| cities = 
| champion = <!-- automatically wraps into {{fb}} template -->
| champion_other = <!-- use instead if the team is not in {{fb}} (enter your own code) -->
| count = 
| second = <!-- automatically wraps into {{fb}} template -->
| second_other = <!-- use instead if the team is not in {{fb}} (enter your own code) -->
| third = <!-- automatically wraps into {{fb}} template -->
| third_other = <!-- use instead if the team is not in {{fb}} (enter your own code) -->
| fourth = <!-- automatically wraps into {{fb}} template -->
| fourth_other = <!-- use instead if the team is not in {{fb}} (enter your own code) -->
| matches = 
| goals = 
| attendance = 
| top_scorer = 
| player = 
| young_player = 
| goalkeeper = 
| prevseason = 
| nextseason = 
}}

මේවාද බලන්න[සංස්කරණය]