සැකිල්ල:තොරතුරුකොටුව සිවිල්වැසියනට ප්‍රහාර

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search
ප්‍රලේඛනය අයිකොනය සැකිලි ප්‍රලේඛනය[නරඹන්න] [සංස්කරණය] [ඉතිහාසය] [විරේචනය]

Usage[සංස්කරණය]

{{Infobox civilian attack
| title    = 
| partof   =
| image    = 
| image_size = 
| alt     = 
| caption   = 
| map     =
| map_size  =
| map_alt   =
| map_caption =
| location  = 
| target   =
| coordinates = 
| date    = <!-- {{start date|YYYY|MM|DD}}-<br />{{end date|YYYY|MM|DD}} -->
| time    = 
| timezone  = 
| type    = 
| fatalities = 
| injuries  = 
| victim   =
| perps    = 
| perp    = 
| perpetrators=
| perpetrator =
| susperps  = 
| susperp   = 
| weapons   = 
| numparts  =
| numpart   =
| dfens    =
| dfen    =
| footage   =
| motive   =
}}

Example[සංස්කරණය]

World Trade Center bombing
Pit of devastation with steel columns rising from the bottom
The aftermath of the bombing
ස්ථානයWorld Trade Center, New York City, New York
ඛණ්ඩාංක40°42′42″N 74°00′45″W / 40.71167°N 74.01250°W / 40.71167; -74.01250
දිනයපෙබරවාරි 26, 1993 (1993-02-26)
12:17 pm (UTC-5)
ප්‍රහාර මාදිලියcar bombing; attempted release of sodium cyanide
මරණ6
තුවාලකරුවන්at least 1,000
අපරාධකරුවෝIslamist terrorists, notably Ramzi Yousef
චේතනාවU.S. support of Israel
{{Infobox civilian attack
| title    = World Trade Center bombing
| image    = WTC 1993 ATF Commons.jpg
| alt     = Pit of devastation with steel columns rising from the bottom
| caption   = The aftermath of the bombing
| location  = [[World Trade Center]], [[New York City]], [[New York]]
| coordinates = {{coord|40|42|42|N|74|00|45|W|region:US-NY_type:event|display=inline,title}}
| date    = {{start date|1993|02|26}}
| time    = 12:17 pm
| timezone  = [[UTC]]-5
| type    = [[car bomb]]ing; attempted release of [[sodium cyanide]]
| fatalities = 6
| injuries  = at least 1,000
| perps    = [[Islamism|Islamist]] [[terrorism|terrorists]], notably [[Ramzi Yousef]]
| motive   = U.S. support of Israel
}}

For all fields, no wikilinks are automatically incorporated into the infobox. Therefore, if you want anything to be linked to something else, they must be added when including the template.

Required fields[සංස්කරණය]

 • title – A title for the attack; most likely this will match the article title, but you can change it to something slightly different if the title is a little over-descriptive
 • location – The physical place, perhaps a specific airplane or building (multiple targets are allowed, of course), including the city, where the attack occurred; including the country is preferred for cities; including the province or state is discouraged unless necessary or well-known:
 • date – The date of the attack; use {{start date}} to allow for users' date preferences to go into effect and include the date in the hCalendar microformat (see below; use {{end date}} for multi-day events).

Optional fields[සංස්කරණය]

 • partof – a terror campaign containing the civilian attack event described in the article.
 • image – An image associated with the event; do not precede the image name with Image:
 • image_size – Size of main image in pixels (Do not include "px"). Default 250. Example format — image_size = 400
 • alt – Alt text for the image, for visually impaired readers. See WP:ALT. This should be specified if image is specified.
 • caption – A caption for the image
 • map – A {{location map}} or map image
 • map_caption – A caption for the map
 • target – The target and/or purpose of the attack
 • coordinates – geographical coordinates. Use {{coord}} with |display=inline,title
 • time – The time of the attack(s), if all targets occurred at the same time (do not use this along with time-begin and time-end)
 • time-begin and time-end – The start and end times, respectively, if a series of attacks (do not use this along with time)
 • timezone – The timezone of the location of the attack(s); UTC+X, UTC-X, or UTC (i.e. offset from UTC) preferred
 • type – The type of attack (i.e. Suicide bombings, Bioterrorism, etc)
 • weapons – Weapons used in attacks (this field should not be over-used)
 • fatalities – Number of people killed during attack(s); optionally, you can split this into different types of people (i.e. 121 passengers, 21 crew or 3 soldiers, 1 civilian)
 • injuries – Number of people injured (excludes those killed) during attack(s)
 • victim – E.g., hostages, etc.
 • perps – Those responsible for the civilian attack
 • perp – Alternative for perps, in case of a single person, only shown if "perps" is not used
 • perpetrators – Those responsible for the criminal attack
 • perpetrator – Alternative for perpetrators, in case of a single person, only shown if "perpetrators" is not used
 • susperps – Those who are currently believed to have committed the attack(s)
 • susperp – Alternative for susperps, in case of a single person, only shown if "susperps" is not used
 • numparts – Number of participants on the attack on the part of the perps.
 • numpart – Alternative for numparts, in case of a single person, only shown if "numparts" is not used
 • dfens – Those who defended or repelled the attack, or were responsible for the immediate aftermath.
 • dfen – Alternative for dfens, in case of a single person, only shown if "dfens" is not used
 • footage – Link to online movie camera/video camera film of the civilian attack
 • motive – The motive, the reason why the attack was carried out

Coordinates[සංස්කරණය]

For coordinates, use {{coord}} with display=inline,title. Please do not be overly precise.

Microformats[සංස්කරණය]

The HTML mark up produced by this template includes an hCalendar microformat, which makes the event details parsable by computers, either acting automatically to catalogue article across Wikipedia, or via a browser tool operated by a person, to (for example) add the subject to a calendar or diary applciation. Within the hCalendar is a Geo microformat, which additionally makes the coordinates (latitude & longitude) parsable, so that they can be, say, looked up on a map, or downloaded to a GPS unit. For more information about the use of microformats on Wikipedia, please see the microformat project.

Dates will only appear if you use {{Start date}} or {{End date}} (use the former for single dates; (but do not use any of these if the date is before 1583 CE).

To include a URL, use {{Url}}.

hCalendar uses HTML classes including:

 • attendee
 • dtend
 • dtstart
 • location
 • summary
 • url
 • vevent

Geo is produced by calling {{coord}}, and uses HTML classes:

 • geo
 • latitude
 • longitude

Please do not rename or remove these classes; nor collapse nested elements which use them.

When giving coordinates, please don't be overly precise.

Information icon.svg This template employs intricate features of template syntax.
You are encouraged to familiarise yourself with its setup and parser functions before editing the template. If your edit causes unexpected problems, please undo it quickly, as this template may appear on a large number of pages.
Remember that you can conduct experiments, and should test all improvements, in either the general Template sandbox or your user space before changing anything here.