සැකිල්ල:තොරතුරුකොටුව සංවිධානය

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search
තොරතුරුකොටුව සංවිධානය
ප්‍රලේඛනය අයිකොනය සැකිලි ප්‍රලේඛනය[නරඹන්න] [සංස්කරණය] [ඉතිහාසය] [විරේචනය]
name
native_name
[[File:{{{logo}}}|{{{logo_size}}}|alt={{{logo_alt}}}]]
logo_caption
[[File:{{{image}}}|{{{image_size}}}|alt={{{alt}}}]]
caption
[[File:{{{map}}}|{{{map_size}}}|alt={{{map_alt}}}]]
map_caption
[[File:{{{map2}}}|{{{map2_size}}}|alt={{{map2_alt}}}]]
map2_caption`
සංක්ෂිප්තයabbreviation
මේ අනුව නම් කෙරිණිnamed_after
ආදර්ශ පාඨයmotto
පූර්වප්‍රාප්තිකයාpredecessor
මෙයට ඒකාබද්ධ කෙරිණිmerged
අනුප්‍රාප්තිකයාsuccessor
සංස්ථාපනයformation
ප්‍රාරම්භකයාfounder  /  founders
ප්‍රාරම්බනය කෙරුණු ස්ථානයfounding_location
නෂ්ට ප්‍රාප්තියextinction
මෙය වෙතින් ඒකාබද්ධ කෙරිණිmerger
වර්ගයtype
tax_id  /  vat_id
ලියාපදිංචි අංකය.registration_id
නෛතික තත්ත්වයstatus
අභිප්‍රායpurpose
මූලස්ථානයheadquarters
පිහිටුම
 • location
ඛණ්ඩාංකcoords
ප්‍රදේශය
region
නිෂ්පාදනයproducts
සේවාservices
Methodsmethods
Fieldsfields
Membership (_year)
membership
නිල භාෂා
language
Ownerowner  /  owners
Secretary General
sec_gen
leader_title
leader_name
leader_title2
leader_name2
leader_title3
leader_name3
leader_title4
leader_name4
board_of_directors
Key people
key_people
Main organ
main_organ
පීතෘ සංවිධානය
parent_organization
Subsidiariessubsidiaries
Secessionssecessions
Affiliationsaffiliations
Staff (_year)
staff
Volunteers (_year)
volunteers
වෙබ් අඩවිය{{url|...}}
Remarksremarks
Formerly called
formerly
footnotes
{{Infobox organization
| name        = 
| native_name     = 
| native_name_lang  = 
| named_after     = 
| image        = 
| image_size     = 
| alt         = 
| caption       = 
| logo        =
| logo_size      = 
| logo_alt      = 
| logo_caption    = 
| map         = 
| map_size      = 
| map_alt       = 
| map_caption     = 
| map2        = 
| map2_size      = 
| map2_alt      = 
| map2_caption    = 
| abbreviation    = 
| motto        = 
| predecessor     = 
| merged       = 
| successor      = 
| formation      = <!-- use {{start date and age|YYYY|MM|DD}} -->
| founder       = 
| founding_location  = 
| extinction     = <!-- use {{end date and age|YYYY|MM|DD}} -->
| merger       = 
| type        = 
| tax_id       = <!-- or | vat_id = (for European organizations) -->
| registration_id   = <!-- for non-profit org -->
| status       = 
| purpose       = 
| headquarters    = 
| location      = 
| coords       = <!-- {{coord|LAT|LON|display=inline, title}} -->
| region       = 
| services      = 
| products      = 
| methods       = 
| fields       = 
| membership     = 
| membership_year   = 
| language      = 
| owner        = <!-- or | owners = -->
| sec_gen       = 
| leader_title    = 
| leader_name     = 
| leader_title2    = 
| leader_name2    = 
| leader_title3    = 
| leader_name3    = 
| leader_title4    = 
| leader_name4    = 
| board_of_directors = 
| key_people     = 
| main_organ     = 
| parent_organization = 
| subsidiaries    = 
| secessions     = 
| affiliations    = 
| budget       = 
| budget_year     = 
| revenue       = 
| revenue_year    = 
| disbursements    = 
| expenses      = 
| expenses_year    = 
| endowment      = 
| endowment_year   =
| staff        = 
| staff_year     = 
| volunteers     = 
| volunteers_year   = 
| slogan       = 
| mission       = 
| website       = <!-- {{URL|example.com}} -->
| remarks       = 
| formerly      = 
| footnotes      = 
}}

Usage[සංස්කරණය]

All fields are lower case and optional.

Organization's name
native_name
Text alternative for those who do not see the image
(captionසැකිල්ල:Thinsp:)
Simple shapes example.png (image) at template's default size.
This is the message carried by "map_alt" parameter
(map_captionසැකිල්ල:Thinsp:)
World map.jpg (map) at template's default size.
සංක්ෂිප්තයabbreviation
මේ අනුව නම් කෙරිණිnamed_after
ආදර්ශ පාඨයmotto
පූර්වප්‍රාප්තිකයාpredecessor
මෙයට ඒකාබද්ධ කෙරිණිmerged
අනුප්‍රාප්තිකයාsuccessor
සංස්ථාපනයformation  (or established)
ප්‍රාරම්භකයාfounder  (or founders)
ප්‍රාරම්බනය කෙරුණු ස්ථානයfounding_location
විසුරුවා හැරීමdissolved  (or extinction)
මෙය වෙතින් ඒකාබද්ධ කෙරිණිmerger
වර්ගයtype
tax_id  (or vat_id)
ලියාපදිංචි අංකය.registration_id
නෛතික තත්ත්වයstatus
අභිප්‍රායpurpose
මූලස්ථානයheadquarters
පිහිටුම
 • location
ඛණ්ඩාංක(සැකිල්ල:Thinsp)
ප්‍රදේශය
region
නිෂ්පාදනයproducts
සේවාservices
Methodsmethods
Fieldsfields
Membership (_year)
membership
නිල භාෂා
language  (or languages)
Ownerowner  (or owners)
Secretary General
sec_gen
leader_title
leader_name
leader_title4
leader_name4
board_of_directors
Key people
key_people
Main organ
main_organ  (or publication)
පීතෘ සංවිධානය
parent_organi[z/s]ation
Subsidiariessubsidiaries
Secessionssecessions
Affiliationsaffiliations
Endowment (_year)endowment
Staff (_year)
staff
Volunteers (_year)
volunteers
වෙබ් අඩවියwebsite
Remarksremarks
Formerly called
formerly  (or former_name)
footnotes
{{Infobox organization
| name =       <!-- defaults to {{PAGENAME}} if not provided -->
| native_name =   <!-- Organization's name in its local language -->
| native_name_lang =   <!-- ISO code of the above language -->
| named_after = 
| image =
| image_size = 
| alt =       <!-- see [[WP:ALT]] -->
| caption = 
| map =       <!-- map image -->
| map_size =     <!-- defaults to 250px -->
| map_alt = 
| map_caption = 
| map2 =       <!-- second map image, if required -->
| map2_size = 
| map2_alt = 
| map2_caption = 
| abbreviation = 
| motto = 
| predecessor = 
| merged =      <!-- Any other organizations with which the organization was merged -->
| successor = 
| formation =    <!-- or: | established = --> <!--e.g. use {{start date and age|YYYY|MM|DD}}-->
| founder =     <!-- or: | founders = -->
| founding_location = 
| extinction =    <!-- or: | dissolved = -->  <!--e.g. use {{end date and age|YYYY|MM|DD}}-->
| merger =      <!-- Other organizations (if any) merged to constitute the organization -->
| type =       <!-- e.g. [[Governmental organization]], [[Non-governmental organization|NGO]], etc -->
| status =      <!-- Organization's legal status and/or description (company, charity, foundation, etc) -->
| purpose =     <!-- or: | focus = -->    <!--(humanitarian, activism, peacekeeping, etc)-->
| professional_title = <!-- for professional associations -->
| headquarters = 
| location = 
| coords =      <!-- location's {{coord}}s -->
| region =      <!-- or: | region_served = --> <!--Any particular region or regions associated with or served by the organization-->
| services = 
| membership =    <!-- Usually the number of members -->
| membership_year = <!-- Year to which membership number/data apply -->
| language =     <!-- or: | languages = --> <!--Any official language or languages used by the organization-->
| sec_gen =     <!-- Name of the organization's Secretary General (if post exists) -->
| leader_title =   <!-- defaults to "Leader" -->
| leader_name = 
| leader_title2 = 
| leader_name2 = 
| leader_title3 = 
| leader_name3 = 
| leader_title4 = 
| leader_name4 = 
| board_of_directors = 
| key_people =
| main_organ =    <!-- or: | publication = --> <!--Organization's principal body (assembly, committee, board, etc) or publication-->
| parent_organization = <!-- or: | parent_organisation = -->
| subsidiaries = 
| secessions = 
| affiliations = 
| budget = 
| budget_year = 
| staff =      <!-- Numbers and/or types of staff -->
| staff_year =    <!-- Year to which staff numbers/data apply -->
| volunteers =    <!-- Numbers and/or types of volunteers -->
| volunteers_year = <!-- Year to which volunteer numbers/data apply -->
| slogan =      <!-- in quotemarks / inverted commas -->
| website =     <!-- e.g. {{url|example.com}} -->
| remarks = 
| formerly =     <!-- Any former names by which the organization known -->
| footnotes = 
}}

Microformat[සංස්කරණය]

The HTML mark up produced by this template includes an hCard microformat, which makes the organisation's details parsable by computers, either acting automatically to catalogue article across Wikipedia, or via a browser tool operated by a reader, to (for example) add the subject to an address book. For more information about the use of microformats on Wikipedia, please see the microformat project.

If the organisation has an "established", "founded", "opened" or similar date, use {{Start date}} (unless the date is before 1583 CE)

If the organisation has a URL, use {{URL}}

If the organisation has a "coordinates" field, use {{Coord}} to include a Geo microformat, which additionally makes the coordinates (latitude & longitude) parsable, so that they can be, say, looked up on a map, or downloaded to a GPS unit.

hCard uses HTML classes including:

 • adr
 • agent
 • category
 • country-name
 • extended-address
 • fn
 • geo
 • label
 • latitude
 • locality
 • longitude
 • nickname
 • note
 • org
 • region
 • street-address
 • url
 • vcard

Please do not rename or remove these classes; nor collapse nested elements which use them.

TemplateData[සංස්කරණය]

This is the TemplateData documentation for this template used by VisualEditor and other tools; see the monthly parameter usage report for this template.

TemplateData for තොරතුරුකොටුව සංවිධානය

No description.

Template parameters

This template prefers block formatting of parameters.

ParameterDescriptionTypeStatus
name name

defaults to {{PAGENAME}} if name not provided

Stringoptional
native_name native_name

Organization's name in its local language

Stringoptional
imageimage

image of organisation

Stringoptional
image_size image_size

size of image

Stringoptional
altalt

see [[WP:ALT]]

Stringoptional
captioncaption

caption

Stringoptional
logologo

logo of organisation

Stringoptional
logo_size logo_size

size of logo

Stringoptional
logo_altlogo_alt

see [[WP:ALT]]

Stringoptional
logo_captionlogo_caption

caption of logo

Stringoptional
mapmap

map image

Stringoptional
map_sizemap_size

defaults to 250px

Stringoptional
map_altmap_alt

no description

Stringoptional
map_caption map_caption

caption for map

Stringoptional
map2 map2

second map image, if required

Stringoptional
map2_sizemap2_size

size of map

Stringoptional
map2_altmap2_alt

no description

Stringoptional
map2_caption map2_caption

caption for map

Stringoptional
named_after named_after

Entity the organisation was named after, if any

Stringoptional
abbreviation abbreviation

abbreviation of organisation

Stringoptional
mottomotto

motto of organisation

Stringoptional
predecessorpredecessor

no description

Stringoptional
mergedmerged

Any other organizations with which the organization was merged

Stringoptional
successorsuccessor

successor of organisation

Stringoptional
formationformation

established, e.g. use {{start date and age|YYYY|MM|DD}}

Numberoptional
founder founder

founder of organisation

Stringoptional
founding_location founding_location

place founded

Stringoptional
extinctionextinction

dissolved=e.g. use {{end date and age|YYYY|MM|DD}}

Numberoptional
merger merger

Other organizations (if any) merged to constitute the organization

Stringoptional
typetype

e.g. [[Governmental organization]], [[Non-governmental organization|NGO]]

Stringoptional
statusstatus

Organization's legal status and/or description (company, charity, foundation

Stringoptional
purposepurpose

focus=(humanitarian, activism, peacekeeping, …)

Stringoptional
professional_titleprofessional_title

for professional associations

Stringoptional
headquartersheadquarters

organisation headquarters

Stringoptional
location location

location of organisation

Stringoptional
coordscoords

location's {{coord}}s

Stringoptional
region region

region_served =Any particular region or regions associated with or served by the organization

Stringoptional
servicesservices

services of organisation

Stringoptional
membership membership

membership of organisation

Stringoptional
languagelanguage

languages =Any official language or languages used by the organization

Stringoptional
sec_gen sec_gen

Name of the organization's Secretary General (if post exists)

Stringoptional
leader_titleleader_title

no description

Stringoptional
leader_nameleader_name

leader name

Stringoptional
leader_title2leader_title2

no description

Stringoptional
leader_name2leader_name2

no description

Stringoptional
leader_name3leader_name3

no description

Stringoptional
leader_title3leader_title3

no description

Stringoptional
leader_title4leader_title4

no description

Stringoptional
leader_name4leader_name4

no description

Stringoptional
board_of_directorsboard_of_directors

board of directors of organisation

Stringoptional
key_peoplekey_people

key people of organisation

Stringoptional
main_organmain_organ

publication =Organization's principal body (assembly, committee, board, …) or publication

Stringoptional
parent_organizationparent_organization

parent_organisation

Stringoptional
subsidiariessubsidiaries

organisation subsidiaries

Stringoptional
secessions secessions

organisation secessions

Stringoptional
affiliationsaffiliations

affiliation of organisation

Stringoptional
budgetbudget

organisation budget

Stringoptional
staff staff

Numbers and/or types of staff

Stringoptional
volunteersvolunteers

Numbers and/or types of volunteers

Stringoptional
sloganslogan

slogan of organisation

Stringoptional
website website

organisation website

Page nameoptional
remarksremarks

organisation remarks

Stringoptional
formerlyformerly

Any former names by which the organization known

Stringoptional
footnotesfootnotes

footnotes of organisation

Stringoptional