සැකිල්ල:තොරතුරුකොටුව සංවිධානය

විකිපීඩියා, නිදහස් විශ්වකෝෂය වෙතින්
Jump to navigation Jump to search
ප්‍රලේඛනය අයිකොනය සැකිලි ප්‍රලේඛනය[නරඹන්න] [සංස්කරණය] [ඉතිහාසය] [විරේචනය]
name
[[Image:{{{image}}}|200px|alt={{{alt}}}]]
caption
[[රූපය:{{{map}}}|250px|alt=]]
{{{map2}}}
කෙටි නම abbreviation
ආදර්ශ පාඨය motto
පූර්වප්‍රාප්තික සංවිධාන(ය) predecessor
අනුප්‍රාප්තික සංවිධාන(ය) successor
ආරම්භය formation
අවසානය extinction
වර්ගය type
නීතිමය තත්ත්වය status
අරමුණ/කේන්ද්‍රය purpose
මූලස්ථානය headquarters
පිහිටීම location
ඛණ්ඩාංක coords
සාමාජිකත්වය membership
නිල භාෂා(ව) language
leader_title leader_name
leader_title2 leader_name2
leader_title3 leader_name3
leader_title4 leader_name4
වැඩකරන උදවිය key_people
ප්‍රධාන අංගය main_organ
මූල්‍ය සංවිධානය parent_organization
අනුබද්ධ කිරීම් affiliations
වෙබ් අඩවිය {{url|...}}
ප්‍රකාශ remarks
{{Infobox organization
| name        = 
| native_name     = 
| native_name_lang  = 
| named_after     = 
| image        = 
| image_size     = 
| alt         = 
| caption       = 
| logo        =
| logo_size      = 
| logo_alt      = 
| logo_caption    = 
| map         = 
| map_size      = 
| map_alt       = 
| map_caption     = 
| map2        = 
| map2_size      = 
| map2_alt      = 
| map2_caption    = 
| abbreviation    = 
| motto        = 
| predecessor     = 
| merged       = 
| successor      = 
| formation      = <!-- use {{start date and age|YYYY|MM|DD}} -->
| founder       = 
| founding_location  = 
| extinction     = <!-- use {{end date and age|YYYY|MM|DD}} -->
| merger       = 
| type        = 
| tax_id       = <!-- or | vat_id = (for European organizations) -->
| registration_id   = <!-- for non-profit org -->
| status       = 
| purpose       = 
| headquarters    = 
| location      = 
| coords       = <!-- {{coord|LAT|LON|display=inline, title}} -->
| region       = 
| services      = 
| products      = 
| methods       = 
| fields       = 
| membership     = 
| membership_year   = 
| language      = 
| owner        = <!-- or | owners = -->
| sec_gen       = 
| leader_title    = 
| leader_name     = 
| leader_title2    = 
| leader_name2    = 
| leader_title3    = 
| leader_name3    = 
| leader_title4    = 
| leader_name4    = 
| board_of_directors = 
| key_people     = 
| main_organ     = 
| parent_organization = 
| subsidiaries    = 
| secessions     = 
| affiliations    = 
| budget       = 
| budget_year     = 
| revenue       = 
| revenue_year    = 
| disbursements    = 
| expenses      = 
| expenses_year    = 
| endowment      = 
| endowment_year   =
| staff        = 
| staff_year     = 
| volunteers     = 
| volunteers_year   = 
| slogan       = 
| mission       = 
| website       = <!-- {{URL|example.com}} -->
| remarks       = 
| formerly      = 
| footnotes      = 
}}

Usage[සංස්කරණය]

All fields are lower case and optional.

Organization's name
Text alternative for those who do not see the image
(captionසැකිල්ල:Thinsp:)
Test.png (image) at template's default size.
කෙටි නම abbreviation
ආදර්ශ පාඨය motto
පූර්වප්‍රාප්තික සංවිධාන(ය) predecessor
අනුප්‍රාප්තික සංවිධාන(ය) successor
ආරම්භය formation  (or established)
වර්ගය type
නීතිමය තත්ත්වය status
අරමුණ/කේන්ද්‍රය purpose
මූලස්ථානය headquarters
පිහිටීම location
ඛණ්ඩාංක (සැකිල්ල:Thinsp)
සාමාජිකත්වය membership
නිල භාෂා(ව) language  (or languages)
leader_title leader_name
leader_title4 leader_name4
වැඩකරන උදවිය key_people
ප්‍රධාන අංගය main_organ  (or publication)
මූල්‍ය සංවිධානය parent_organi[z/s]ation
අනුබද්ධ කිරීම් affiliations
වෙබ් අඩවිය website
ප්‍රකාශ remarks
{{Infobox organization
| name =       <!-- defaults to {{PAGENAME}} if not provided -->
| native_name =   <!-- Organization's name in its local language -->
| native_name_lang =   <!-- ISO code of the above language -->
| named_after = 
| image =
| image_size = 
| alt =       <!-- see [[WP:ALT]] -->
| caption = 
| map =       <!-- map image -->
| map_size =     <!-- defaults to 250px -->
| map_alt = 
| map_caption = 
| map2 =       <!-- second map image, if required -->
| map2_size = 
| map2_alt = 
| map2_caption = 
| abbreviation = 
| motto = 
| predecessor = 
| merged =      <!-- Any other organizations with which the organization was merged -->
| successor = 
| formation =    <!-- or: | established = --> <!--e.g. use {{start date and age|YYYY|MM|DD}}-->
| founder =     <!-- or: | founders = -->
| founding_location = 
| extinction =    <!-- or: | dissolved = -->  <!--e.g. use {{end date and age|YYYY|MM|DD}}-->
| merger =      <!-- Other organizations (if any) merged to constitute the organization -->
| type =       <!-- e.g. [[Governmental organization]], [[Non-governmental organization|NGO]], etc -->
| status =      <!-- Organization's legal status and/or description (company, charity, foundation, etc) -->
| purpose =     <!-- or: | focus = -->    <!--(humanitarian, activism, peacekeeping, etc)-->
| professional_title = <!-- for professional associations -->
| headquarters = 
| location = 
| coords =      <!-- location's {{coord}}s -->
| region =      <!-- or: | region_served = --> <!--Any particular region or regions associated with or served by the organization-->
| services = 
| membership =    <!-- Usually the number of members -->
| membership_year = <!-- Year to which membership number/data apply -->
| language =     <!-- or: | languages = --> <!--Any official language or languages used by the organization-->
| sec_gen =     <!-- Name of the organization's Secretary General (if post exists) -->
| leader_title =   <!-- defaults to "Leader" -->
| leader_name = 
| leader_title2 = 
| leader_name2 = 
| leader_title3 = 
| leader_name3 = 
| leader_title4 = 
| leader_name4 = 
| board_of_directors = 
| key_people =
| main_organ =    <!-- or: | publication = --> <!--Organization's principal body (assembly, committee, board, etc) or publication-->
| parent_organization = <!-- or: | parent_organisation = -->
| subsidiaries = 
| secessions = 
| affiliations = 
| budget = 
| budget_year = 
| staff =      <!-- Numbers and/or types of staff -->
| staff_year =    <!-- Year to which staff numbers/data apply -->
| volunteers =    <!-- Numbers and/or types of volunteers -->
| volunteers_year = <!-- Year to which volunteer numbers/data apply -->
| slogan =      <!-- in quotemarks / inverted commas -->
| website =     <!-- e.g. {{url|example.com}} -->
| remarks = 
| formerly =     <!-- Any former names by which the organization known -->
| footnotes = 
}}

Microformat[සංස්කරණය]

The HTML mark up produced by this template includes an hCard microformat, which makes the organisation's details parsable by computers, either acting automatically to catalogue article across Wikipedia, or via a browser tool operated by a reader, to (for example) add the subject to an address book. For more information about the use of microformats on Wikipedia, please see the microformat project.

If the organisation has an "established", "founded", "opened" or similar date, use {{Start date}} (unless the date is before 1583 CE)

If the organisation has a URL, use {{URL}}

If the organisation has a "coordinates" field, use {{Coord}} to include a Geo microformat, which additionally makes the coordinates (latitude & longitude) parsable, so that they can be, say, looked up on a map, or downloaded to a GPS unit.

hCard uses HTML classes including:

 • adr
 • agent
 • category
 • country-name
 • extended-address
 • fn
 • geo
 • label
 • latitude
 • locality
 • longitude
 • nickname
 • note
 • org
 • region
 • street-address
 • url
 • vcard

Please do not rename or remove these classes; nor collapse nested elements which use them.

TemplateData[සංස්කරණය]

This is the TemplateData documentation for this template used by VisualEditor and other tools.

TemplateData for තොරතුරුකොටුව සංවිධානය

No description.

Template parameters

This template has custom formatting.

ParameterDescriptionTypeStatus
name name

defaults to {{PAGENAME}} if name not provided

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
Stringoptional
native_name native_name

Organization's name in its local language

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
Stringoptional
imageimage

image of organisation

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
Stringoptional
image_size image_size

size of image

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
Stringoptional
altalt

see [[WP:ALT]]

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
Stringoptional
captioncaption

caption

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
Stringoptional
logologo

logo of organisation

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
Stringoptional
logo_size logo_size

size of logo

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
Stringoptional
logo_altlogo_alt

see [[WP:ALT]]

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
Stringoptional
logo_captionlogo_caption

caption of logo

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
Stringoptional
mapmap

map image

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
Stringoptional
map_sizemap_size

defaults to 250px

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
Stringoptional
map_altmap_alt

no description

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
Stringoptional
map_caption map_caption

caption for map

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
Stringoptional
map2 map2

second map image, if required

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
Stringoptional
map2_sizemap2_size

size of map

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
Stringoptional
map2_altmap2_alt

no description

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
Stringoptional
map2_caption map2_caption

caption for map

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
Stringoptional
named_after named_after

Entity the organisation was named after, if any

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
Stringoptional
abbreviation abbreviation

abbreviation of organisation

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
Stringoptional
mottomotto

motto of organisation

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
Stringoptional
predecessorpredecessor

no description

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
Stringoptional
mergedmerged

Any other organizations with which the organization was merged

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
Stringoptional
successorsuccessor

successor of organisation

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
Stringoptional
formationformation

established, e.g. use {{start date and age|YYYY|MM|DD}}

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
Numberoptional
founder founder

founder of organisation

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
Stringoptional
founding_location founding_location

place founded

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
Stringoptional
extinctionextinction

dissolved=e.g. use {{end date and age|YYYY|MM|DD}}

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
Numberoptional
merger merger

Other organizations (if any) merged to constitute the organization

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
Stringoptional
typetype

e.g. [[Governmental organization]], [[Non-governmental organization|NGO]]

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
Stringoptional
statusstatus

Organization's legal status and/or description (company, charity, foundation

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
Stringoptional
purposepurpose

focus=(humanitarian, activism, peacekeeping, …)

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
Stringoptional
professional_titleprofessional_title

for professional associations

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
Stringoptional
headquartersheadquarters

organisation headquarters

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
Stringoptional
location location

location of organisation

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
Stringoptional
coordscoords

location's {{coord}}s

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
Stringoptional
region region

region_served =Any particular region or regions associated with or served by the organization

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
Stringoptional
servicesservices

services of organisation

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
Stringoptional
membership membership

membership of organisation

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
Stringoptional
languagelanguage

languages =Any official language or languages used by the organization

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
Stringoptional
sec_gen sec_gen

Name of the organization's Secretary General (if post exists)

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
Stringoptional
leader_titleleader_title

no description

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
Stringoptional
leader_nameleader_name

leader name

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
Stringoptional
leader_title2leader_title2

no description

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
Stringoptional
leader_name2leader_name2

no description

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
Stringoptional
leader_name3leader_name3

no description

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
Stringoptional
leader_title3leader_title3

no description

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
Stringoptional
leader_title4leader_title4

no description

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
Stringoptional
leader_name4leader_name4

no description

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
Stringoptional
board_of_directorsboard_of_directors

board of directors of organisation

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
Stringoptional
key_peoplekey_people

key people of organisation

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
Stringoptional
main_organmain_organ

publication =Organization's principal body (assembly, committee, board, …) or publication

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
Stringoptional
parent_organizationparent_organization

parent_organisation

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
Stringoptional
subsidiariessubsidiaries

organisation subsidiaries

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
Stringoptional
secessions secessions

organisation secessions

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
Stringoptional
affiliationsaffiliations

affiliation of organisation

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
Stringoptional
budgetbudget

organisation budget

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
Stringoptional
staff staff

Numbers and/or types of staff

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
Stringoptional
volunteersvolunteers

Numbers and/or types of volunteers

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
Stringoptional
sloganslogan

slogan of organisation

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
Stringoptional
website website

organisation website

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
Pageoptional
remarksremarks

organisation remarks

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
Stringoptional
formerlyformerly

Any former names by which the organization known

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
Stringoptional
footnotesfootnotes

footnotes of organisation

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
Stringoptional