සැකිල්ල:තොරතුරුකොටුව ව්‍යවහාර මුදල/ලේඛය

විකිපීඩියා වෙතින්

භාවිතය[සංස්කරණය]

මෙහි පහත දැක්වෙන්නේ බහුල ලෙසින් භාවිතා වන පරාමිතික සමහරක් අඩංගු හිස් සැකිල්ලකි:

{{{currency_name}}}
{{{currency_name_in_local}}}
[[File:{{{image_1}}}|{{{image_width_1}}}|alt={{{alt1}}}]] [[File:{{{image_2}}}|{{{image_width_2}}}|alt={{{alt2}}}]]
{{{image_title_1}}}{{{image_title_2}}}
ISO 4217
කේතය{{{iso_code}}}
Denominations
අතිඒකකය
 {{{superunit_ratio_1}}}{{{superunit_name_1}}}
{{{superunit_inline_note_1}}}
 {{{superunit_ratio_2}}}{{{superunit_name_2}}}
{{{superunit_inline_note_2}}}
 {{{superunit_ratio_3}}}{{{superunit_name_3}}}
{{{superunit_inline_note_3}}}
 {{{superunit_ratio_4}}}{{{superunit_name_4}}}
{{{superunit_inline_note_4}}}
 {{{superunit_ratio_5}}}{{{superunit_name_5}}}
{{{superunit_inline_note_5}}}
උප ඒකක
 {{{subunit_ratio_1}}}{{{subunit_name_1}}}
{{{subunit_inline_note_1}}}
 {{{subunit_ratio_2}}}{{{subunit_name_2}}}
{{{subunit_inline_note_2}}}
 {{{subunit_ratio_3}}}{{{subunit_name_3}}}
{{{subunit_inline_note_3}}}
 {{{subunit_ratio_4}}}{{{subunit_name_4}}}
{{{subunit_inline_note_4}}}
 {{{subunit_ratio_5}}}{{{subunit_name_5}}}
{{{subunit_inline_note_5}}}
බහුපදය{{{plural}}}
The language(s) of this currency belong(s) to the Slavic languages. There is more than one way to construct plural forms.
The language(s) of this currency does not have a morphological plural distinction.
 {{{subunit_name_1}}}{{{plural_subunit_1}}}
 {{{subunit_name_2}}}{{{plural_subunit_2}}}
 {{{subunit_name_3}}}{{{plural_subunit_3}}}
 {{{subunit_name_4}}}{{{plural_subunit_4}}}
 {{{subunit_name_5}}}{{{plural_subunit_5}}}
සංකේතය{{{symbol}}}
 {{{subunit_name_1}}}{{{symbol_subunit_1}}}
 {{{subunit_name_2}}}{{{symbol_subunit_2}}}
 {{{subunit_name_3}}}{{{symbol_subunit_3}}}
 {{{subunit_name_4}}}{{{symbol_subunit_4}}}
 {{{subunit_name_5}}}{{{symbol_subunit_5}}}
අපනාමය{{{nickname}}}
 {{{subunit_name_1}}}{{{nickname_subunit_1}}}
 {{{subunit_name_2}}}{{{nickname_subunit_2}}}
 {{{subunit_name_3}}}{{{nickname_subunit_3}}}
 {{{subunit_name_4}}}{{{nickname_subunit_4}}}
 {{{subunit_name_5}}}{{{nickname_subunit_5}}}
[[{{{banknote_article}}}|Banknotes]]{{{used_banknotes}}}
 නිතර භාවිතා වන{{{frequently_used_banknotes}}}
 කලාතුරකින් භාවිතා වන{{{rarely_used_banknotes}}}
[[{{{coin_article}}}|Coins]]{{{used_coins}}}
 නිතර භාවිතා වන{{{frequently_used_coins}}}
 කලාතුරකින් භාවිතා වන{{{rarely_used_coins}}}
විකාශය
හඳුන්වාදුන් දිනය{{{date_of_introduction}}}
 මූලාශ්‍රය{{{date_of_introduction_source}}}
Official user(s){{{using_countries}}}
Unofficial user(s){{{unofficial_users}}}
නිකුත් කිරීම
{{{issuing_authority_title}}}{{{issuing_authority}}}
 වෙබ් අඩවිය{{{issuing_authority_website}}}
මුද්‍රණකරු{{{printer}}}
 වෙබ් අඩවිය{{{printer_website}}}
වාත්තු කිරීම{{{mint}}}
 වෙබ් අඩවිය{{{mint_website}}}
අගැයුම
{{{inflation_title}}}{{{inflation_rate}}}
 මූලාශ්‍රය{{{inflation_source_date}}}
 ක්‍රමය{{{inflation_method}}}
අගය{{{value}}}
ERM
 කවදා සිටද{{{ERM_since}}}
 භාවිතයෙන් ඉවත් කිරීම{{{ERM_withdraw}}}
 ස්ථාවර අනුපාතික කවදා සිටද{{{ERM_fixed_rate_since}}}
 මුදල් නොවන € වෙතින් ආදේශ කරන ලදි{{{euro_replace_non_cash}}}
 මුදල් වන € වෙතින් ආදේශ කරන ලදි{{{euro_replace_cash}}}
={{{ERM_fixed_rate}}}
 කලාපය{{{ERM_band}}}
කුමක් සමග බැඳුනේද{{{pegged_with}}}
කුමක් විසින් බැඳුනේද{{{pegged_by}}}
This infobox shows the latest status before this currency was rendered obsolete.
{{{footnotes}}}
{{තොරතුරුකොටුව ව්‍යවහාර මුදල
| currency_name_in_local =
| image_1 =
| image_title_1 =
| alt1 =
| iso_code =
| issuing_authority =
| issuing_authority_website =
| date_of_introduction = 
| date_of_introduction_source =
| using_countries =
| inflation_rate =
| inflation_source_date = ''[https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/fields/2092.html The World Factbook]'', 2010 est.
| subunit_ratio_1 = 1/100
| subunit_name_1 =
| symbol =
| symbol_subunit_1 =
| nickname =
| nickname_subunit_1 =
| plural =
| plural_subunit_1 =
| frequently_used_coins =
| rarely_used_coins =
| frequently_used_banknotes =
| rarely_used_banknotes =
}}
යුරෝ සබැඳි
{{තොරතුරුකොටුව ව්‍යවහාර මුදල
| currency_name_in_local =
| image_1 =
| image_title_1 =
| alt1 =
| iso_code =
| issuing_authority =
| issuing_authority_website =
| date_of_introduction = 
| date_of_introduction_source =
| using_countries =
| inflation_rate =
| inflation_source_date = ''[https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/fields/2092.html The World Factbook]'', 2010 est.
| ERM_since =
| ERM_fixed_rate_since =
| euro_replace_non_cash =
| euro_replace_cash =
| ERM_fixed_rate =
| ERM_band =
| subunit_ratio_1 = 1/100
| subunit_name_1 =
| symbol =
| plural =
| plural_subunit_1 =
| frequently_used_coins =
| rarely_used_coins =
| frequently_used_banknotes =
| rarely_used_banknotes =
}}