සැකිල්ල:තොරතුරුකොටුව පානය

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search
ප්‍රලේඛනය අයිකොනය සැකිලි ප්‍රලේඛනය[නරඹන්න] [සංස්කරණය] [ඉතිහාසය] [විරේචනය]

Usage[සංස්කරණය]

Copy and paste the infobox below into the desired article and fill in the answers after the equals (=) sign.

{{Infobox drink
| name     = 
| image    = 
| image_size  = 
| image_alt  = 
| caption   = 
| type     = 
| abv     = 
| proof    = 
| manufacturer = 
| distributor = 
| origin    = 
| introduced  = 
| discontinued = 
| colour    = 
| flavour   = 
| ingredients = 
| variants   = 
| related   = 
| website   = 
| region    = 
}}

Parameters[සංස්කරණය]

All attributes are optional.

 • name - This comes to the top of the box.
 • image - If there's not an image available, leave the field empty.
 • image_size - width in pixels
 • image_alt - If an image is used, add alt text
 • caption - Leave empty for no image caption.
 • type - Examples include diet soda, liqueur, ice tea and soft drink.
 • abv - Alcohol by volume, f.e. 17.0% (everywhere else).
 • proof - Proof for alcoholic beverages (US only).
 • style - Beer style.
 • og - Original gravity.
 • fg - Final gravity.
 • ibu - International Bitterness Units scale.
 • manufacturer - The main manufacturer.
 • distributor - If the distributor is not also the manufacturer.
 • origin - Country of first introduction or origin.
 • origin_label - Use this to change "Country of origin" to something else when "country" doesn't apply
 • region - Region of first introduction or origin.
 • introduced - The year (or the date) when the beverage was introduced.
 • discontinued - The possible year (or the date) when the beverage was discontinued.
 • colour / color - The colour(s) of the beverage.
 • flavour / flavor - The dominating flavour of the beverage, whether this is a hybrid or a straight flavor.
 • ingredients - a list of the major ingredients of the beverage.
 • variants - For any variants of the same product, such as a diet version, or a stronger tasting version.
 • related - Related products in the same category, such as other diet sodas or other liqueurs in the same tier.
 • website - For a link to the official website of the beverage.
 • region - Region within a country of first introduction or origin.

Example[සංස්කරණය]

This example is taken from the Bombay Sapphire article.

Bombay Sapphire
වර්ගයGin
නිෂ්පාදකයාBombay Spirits Co., Ltd.
බෙදාහරින්නාBacardi
සම්භව රටEngland
හඳුන්වාදීම1986
පරිමාව අනුව මද්‍යසාර ප්‍රමාණය40% (UK, Canada, Australia)
47% (US and export)
Proof (US)80 (UK, Canada, Australia)
94 (US and export)
වර්ණයClear
ආශ්‍රිත නිෂ්පාදිතBombay Original Dry
වෙබ් අඩවියbombaysapphire.com
{{Infobox drink
| name     = Bombay Sapphire
| image    =
| image_size  = 80px
| type     = [[Gin]]
| abv     = 40% (UK, Canada, Australia)<br />47% (US and export)
| proof    = 80 (UK, Canada, Australia)<br />94 (US and export)
| manufacturer = Bombay Spirits Co., Ltd.
| distributor = [[Bacardi]]
| origin    = England
| introduced  = 1986
| discontinued =
| colour    = Clear
| flavour   =
| variants   =
| related   = Bombay Original Dry
| website   = [http://www.bombaysapphire.com/ bombaysapphire.com]
}}

Microformats[සංස්කරණය]

Product[සංස්කරණය]

The HTML mark up produced by this template includes an hProduct microformat, which makes the product's details parsable by computers, either acting automatically to index articles across Wikipedia for search engines, or via a browser tool operated by a person. For more information about the use of microformats on Wikipedia, please see the microformat project.

If the product has a URL, use {{Url}}.

hProduct uses HTML classes including:

 • brand
 • category
 • description
 • fn
 • hproduct
 • identifier
 • listing
 • photo
 • price
 • review
 • type
 • url
 • url
 • value

Please do not rename or remove these classes; nor collapse nested elements which use them.

Recipe[සංස්කරණය]

සැකිල්ල:UF-hrecipe


See also[සංස්කරණය]