සැකිල්ල:තොරතුරුකොටුව පරමාණුව

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search
හීලියම් පරමාණුව
භූමි අවස්ථාවෙහි බවත්නා හීලියම් පරමාණුව.
න්‍යෂ්ටිය (රෝස) සහ ඉලෙක්ට්‍රෝන වලාව ව්‍යාප්තිය(කළු) ලෙසින් විචිත්‍රවත් ලෙසින් විස්තර කෙරෙන හීලියම් පරමාණුවෙහි නිරූපණයක්. හීලියම්-4 හි න්‍යෂ්ටිය (උඩු දකුණු) සත්‍ය ලෙසින් ගෝලීය සමමමිතික වන අතර ඉලෙක්ට්‍රෝන වලාවට කිට්ටුවෙන් සමානතාවයක් දක්වන වමුදු, වඩාත් සංකීර්ණ න්‍යෂ්ටීන් සඳහා සැම විටම එය එසේ නොවේ. කළු පටිය ඇංස්ට්‍රම් එකකි (10−10 මී හෝ 100 පිමී).
වර්ගීකරණය
රසායනික මූලද්‍රව්‍යයක කුඩාම හඳුනාගතහැකි කොටස
ගුණාංග
ස්කන්ධ පරාසය: 1.67×10−27 සිට 4.52×10−25 කිග්‍රෑ
විද්‍යුත් ආරෝපණය: ශුන්‍යය (උදාසීන), හෝ අයනය අරෝපණය
විෂ්කම්භ පරාසය: 62 පිමී (He) සිට 520 පිමී (Cs) (දත්ත පිටුව)
සංරචක: ඉලෙක්ට්‍රෝන සහ ප්‍රෝටෝන හා නියුට්‍රෝන වලින් සමන්විත සුසංහිත පරමාණුක න්‍යෂ්ටියක්