සැකිල්ල:තොරතුරුකොටුව ගගනගාමී

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search
{{{නම}}}
[[Image:{{{image}}}|200px|තොරතුරුකොටුව ගගනගාමී]]
{{{වර්ගය}}}
ජාතිකත්වය {{{ජාතිකත්වය}}}
තත්වය {{{තත්වය}}}
උපත {{{උපන්_දින}}}
{{{උපන්_තැන}}}
විපත {{{මළ_දින}}}
{{{මළ_තැන}}}
අනෙකුත් රැකියා {{{රැකියාව}}}
වත්මන්
රැකියාව
{{{වත්මන්_රැකියාව}}}
පෙර
රැකියාව
{{{පෙර_රැකියාව}}}
නිලය {{{නිලය}}}
ගගන කාලය {{{කාලය}}}
තෝරාගැන්ම {{{තෝරාගැන්ම}}}
ගවේෂණ {{{ගවේෂණය}}}
ගවේෂණ
අධිකාර විහ්නය
{{{අධිකාර විහ්නය}}}
විශ්‍රාම යෑම {{{විශ්‍රාම දින}}}

සැකිල්ල:තොරතුරුකොටුව ගගනගාමී/doc