සැකිල්ල:තොරතුරුකොටුව කේතය/ලේඛය

විකිපීඩියා වෙතින්
රීඩ්–සොලමන් කේත
නම් තබා ඇත්තේ කවුරුන් අනුවදඅර්විං එස්. රීඩ් සහ ගුස්ටාව් සොලමන්
වර්ගීකරණය
ධූරාන්වයරේඛීය කට්ටි කේතය
බහුපද කේතය
චක්‍රීය කේතය
BCH කේතය
රීඩ්–සොලමන් කේතය
පරාමිතික
කට්ටි දිගn = q - 1
පණිවුඩ දිගk
දුරn - k + 1
හෝඩි ප්‍රමාණයq = pm  (p ප්‍රථමක)
අංකනය[n, k, n - k + 1]q-කේතය
ඇල්ගොරිතම
විසංකේතීකරණය බ්‍රිලිකෑම්ප්–මෑසී
යුක්ලිඩියානු
සහ අනෙක්වා
ගුණාංග
උපරිම-දුර වෙන් කල හැකි කේතය
{{තොරතුරුකොටුව කේතය
 | name      =
 | image     =
 | image_caption =
 | namesake    =
 | type      =
 | hierarchy   =
 | block_length  =
 | message_length =
 | rate      =
 | distance    =
 | alphabet_size =
 | notation    =
 | decoding    =
 | properties   =
}}
 • ක්ෂේත්‍රයන්ගෙන් ඕනෑම එකක් නිරුප්‍රදිතව හිස්ව තැබිය හැක.
  • සිරස් තලයක් නොමැතිව රූපයක් එක් කල හැකි අතර, රූපයක් නොමැති නම් සිරස් තලයක් පෙන්වනු නොලැබේ.
 • ඕනෑම ක්ෂේත්‍රයක විකි සබැඳි [[]] ගැටළුවක් නොවේ.