සැකිල්ල:තොරතුරුකොටුව කේතය/ලේඛය

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search
රීඩ්–සොලමන් කේත
නම් තබා ඇත්තේ කවුරුන් අනුවදඅර්විං එස්. රීඩ් සහ ගුස්ටාව් සොලමන්
වර්ගීකරණය
ධූරාන්වයරේඛීය කට්ටි කේතය
බහුපද කේතය
චක්‍රීය කේතය
BCH කේතය
රීඩ්–සොලමන් කේතය
පරාමිතික
කට්ටි දිගn = q - 1
පණිවුඩ දිගk
දුරn - k + 1
හෝඩි ප්‍රමාණයq = pm  (p ප්‍රථමක)
අංකනය[n, k, n - k + 1]q-කේතය
ඇල්ගොරිතම
විසංකේතීකරණය බ්‍රිලිකෑම්ප්–මෑසී
යුක්ලිඩියානු
සහ අනෙක්වා
ගුණාංග
උපරිම-දුර වෙන් කල හැකි කේතය
{{තොරතුරුකොටුව කේතය
 | name      =
 | image     =
 | image_caption =
 | namesake    =
 | type      =
 | hierarchy   =
 | block_length  =
 | message_length =
 | rate      =
 | distance    =
 | alphabet_size =
 | notation    =
 | decoding    =
 | properties   =
}}
 • ක්ෂේත්‍රයන්ගෙන් ඕනෑම එකක් නිරුප්‍රදිතව හිස්ව තැබිය හැක.
  • සිරස් තලයක් නොමැතිව රූපයක් එක් කල හැකි අතර, රූපයක් නොමැති නම් සිරස් තලයක් පෙන්වනු නොලැබේ.
 • ඕනෑම ක්ෂේත්‍රයක විකි සබැඳි [[]] ගැටළුවක් නොවේ.