සැකිල්ල:තොරතුරුකොටුව ඉන්දියානු බලවසම

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search

සැකිල්ල:Being deleted{| class="infobox vcard" style="width: 22em; line-height: 1.40em; text-align: left;" |-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

| Coordinates | {{#if:| |-

|- class=mergedrow

|- class=mergedrow

|- class=mergedrow

|- class=mergedrow

|- class=mergedrow

|- class=mergedrow

|-

|- class=mergedrow

|- class=mergedrow

|- class=mergedrow

|- class=mergedrow

|-

|- class=mergedrow

|- class=mergedrow

|- class=mergedrow

|- class=mergedrow

|- class=mergedrow

|- class=mergedrow

|- class=mergedrow

|- class=mergedrow

|- class=mergedrow

|- class=mergedrow

|- class=mergedrow

|- class=mergedrow

|- style="white-space: nowrap"

|- class=mergedrow

|- class=mergedrow

|- class=mergedrow

|- class=mergedrow

|- class=mergedrow | | Time zone | | IST (UTC+05:30) |- style="white-space: nowrap"

|- class=mergedrow style="white-space: nowrap"

|- style="white-space: nowrap"

|-

|- class=mergedrow

|- class=mergedrow

|- class=mergedrow

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|}

ප්‍රලේඛනය අයිකොනය සැකිලි ප්‍රලේඛනය[තනන්න]