සැකිල්ල:තොරතුරුකව්ළුව/ලේඛය

විකිපීඩියා වෙතින්

භාවිතය[සංස්කරණය]

{{තොරතුරුකව්ළුව
|නම    = 
|පින්තූරය   = 
|පින්තූර_හැඳින්වීම   = 
|latin_name = 
|ආදර්ශ_පාඨය    = 
|ස්ථාපනකරු  = 
|ආරම්භය = 
|මෙහෙවර   = 
|focus    = 
|president  = 
|සභාපති = 
|head_label = 
|head    = 
|පීඨය   = 
|adjunct_faculty = 
|කාර්ය_මණ්ඩලය   =
|key_people = 
|budget   = 
|endowment  = 
|debt    = 
|num_members = 
|subsidiaries = 
|හිමිකරු   = 
|non-profit_slogan = 
|මුල්_නම = 
|පිහිටුම  = 
|ඛණ්ඩාංක    = 
|ලිපිනය  = 
|වෙබ්_ලිපිනය  = 
|dissolved  = 
|footnotes  = 
}}

මේවාද බලන්න[සංස්කරණය]