සැකිල්ල:තාරකාකොටුව නක්ෂත්‍රමිතිය

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search
නක්ෂත්‍රමිතිය
{{{component1}}}
අරීය ප්‍රවේගය (Rv){{{radial_v}}} km/s
නියම චලිතය (μ) RA:  mas/yr
Dec.:  mas/yr
අසම්පාතය (π){{{parallax}}} mas
දුර{{{dist_ly}}} ly
නිරපේක්ෂ විශාලත්වය (MV){{{absmag_v}}}
නිරපේක්ෂ වමිතික
විශාලත්වය
 (Mbol)
{{{absmag_bol}}}
{{{component2}}}
අරීය ප්‍රවේගය (Rv){{{radial_v2}}} km/s
නියම චලිතය (μ) RA: - mas/yr
Dec.: - mas/yr
අසම්පාතය (π){{{parallax2}}} mas
දුර{{{dist_ly2}}} ly
නිරපේක්ෂ විශාලත්වය (MV){{{absmag_v2}}}
ප්‍රලේඛනය අයිකොනය සැකිලි ප්‍රලේඛනය[තනන්න]