සැකිල්ල:උණුසුම් පුවත්/අප්‍රේල් 23

විකිපීඩියා වෙතින්
අද 2023 සැප්තැම්බර් 9
ලෝක පොත් හා කර්තෘ හිමිකම් දිනය (අන්තර්ජාතික)